Asmenų prašymų, skundų priėmimas ir atsakymų pateikimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaKomunikacijos ir dokumentų skyriaus
Paslaugos pavadinimasAsmenų prašymų, skundų priėmimas ir atsakymų pateikimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPriimami ir registruojami asmenų prašymai ir skundai, jie teikiami administracijos direktoriui ar merui, asmenims pateikiami administracijos atsakingų darbuotojų parengti atsakymai, vykdoma atsakymų kontrolė.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“;
4. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. 10V-765 „Dėl asmenų aptarnavimo, jų prašymų bei skundų nagrinėjimo Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPrašymas / skundas pateikiamas asmeniškai, atvykus į Lazdijų rajono savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį, elektroniniu paštu info@lazdijai.lt arba elektroniniu būdu portale www.epaslaugos.lt.

Elektroniniu būdu teikiami prašymai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasPrašymas (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas) arba skundas (rekomenduojama forma – 3 priedas, pildymo pavyzdys – 4 priedas).
Formos ir šablonai Prašymo forma (1 priedas)
Prašymo pildymo pavyzdys (2 priedas)
Skundo forma (3 priedas)
Skundo pildymo pavyzdys (4 priedas)
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisAsmens tapatybę patvirtinančių dokumentų pateikti nereikia.
Paslaugos teikimo rezultatasPriimtas ir išnagrinėtas asmens prašymas arba skundas, asmeniui pateiktas atsakymas.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąKomunikacijos ir dokumentų skyrius
Paslaugos vadovasGintarė Varnelienė
Paslaugos vykdytojasKomunikacijos ir dokumentų skyriaus vyr. specialistė Asta Grėbliūnienė, mob. 8 619 69 463, el. p. asta.grebliuniene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaLietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyrius, Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateiktas prašymas ar skundas užregistruojamas savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje (registruojami atskiruose registruose) ir pateikiamas savivaldybės administracijos direktoriui arba merui. Administracijos direktorius ar meras pagal prašymo ar skundo pobūdį perduoda jį nagrinėti atsakingam administracijos darbuotojui. Darbuotojas išnagrinėja pateiktą prašymą ar skundą ir parengia atsakymą, kuris išsiunčiamas asmeniui paštu ar elektroniniu būdu.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama