Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais patikslinimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaVerslo licencijos ir leidimai
Paslaugos pavadinimasLicencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais patikslinimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasLicencijas verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzeliniais degalais, suskystintomis naftos dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu patikslina savivaldybės administracijos direktorius.
Licencijos patikslinamos, kai:
- juridinis asmuo (įmonė) pakeičia licencijoje nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą;
- teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas įmonės kodas;
- licencijos turėtojas prašo išbraukti iš licencijos įrašytus naftos produktų terminalų (sandėlių), talpyklų adresus arba keičiasi prekybos nefasuotais naftos produktais vietos (terminalo (sandėlio), degalinės) adresas;
- teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas pavadinimas gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, pastatams, statiniams (kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo ūkio subjekto, turinčio licenciją);
- pasikeičia fizinio asmens, turinčio licenciją, duomenys (vardas, pavardė ir adresas).
Patikslinta licencija išrašoma naujame licencijos blanke, paliekant tą patį licencijos numerį, o turėtos licencijos originalas grąžinamas
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2224; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 17 d. nutarimas Nr. 1629 ,,Dėl Prekybos nefasuotais naftos produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 137-7022; aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. 1-332 ,,Dėl prašymo išduoti (patikslinti) licenciją verstis prekyba nefasuotais naftos produktais formos patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 141-7230; aktuali redakcija);
4. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. 1-331 ,,Dėl nefasuotų naftos produktų prekybos licencijų formų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 141-7229; aktuali redakcija);
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 107-3989; 2008, Nr. 36-1285; aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo, turintis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kitų valstybių narių juridinis asmuo ar kitų organizacijų padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje ir turintis licenciją verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzeliniais degalais, suskystintomis naftos dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu
Paslaugos suteikimo trukmė15 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijoje įrašytiems duomenims papildyti ir (ar) patikslinti, pateikimo. Jeigu pateikti ne visi arba nevisiškai (netiksliai) užpildyti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų pateikimo dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu (elektroniniu paštu arba per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą www.verslovartai.lt)
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas, kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-332 (forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
2. Dokumentai, patvirtinantys pasikeitusius duomenis;
3. Licencijos originalas (grąžinamas priėmus sprendimą patikslinti licenciją);
4. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (priėmus sprendimą patikslinti licenciją)
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisPatikrinami įmonės registravimo faktą patvirtinantys ir kiti jos registravimo duomenys Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje
Paslaugos teikimo rezultatasIšduodama patikslinta licencija verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzeliniais degalais, suskystintomis naftos dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Paslaugos vadovasEkonomikos skyriaus vedėja Jolita Galvanauskienė, tel. (8 318) 66 112,
el. p. jolita.galvanauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasEkonomikos skyriaus vyr. specialistė
Lina Pabarčienė, tel. (8 318) 66 115,
el. p. lina.pabarciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateikti dokumentai ir prašymas yra registruojami savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje. Ekonomikos skyriaus darbuotojas patikrina, ar pareiškėjas ir jo pateikti dokumentai atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Jei pareiškėjas reikalavimus atitinka, darbuotojas rengia administracijos direktoriaus įsakymo dėl licencijos patikslinimo projektą ir administracijos direktoriui įsakymą pasirašius, parengia patikslintą licenciją, teikia direktoriui ją pasirašyti ir pasirašytą išduoda pareiškėjui. Jei dokumentai ar juos pateikęs pareiškėjas reikalavimų neatitinka, jis yra informuojamas apie patikslintos licencijos neišdavimo priežastis prašyme nurodytu būdu
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaValstybės rinkliava už licencijų patikslinimą (papildymą) – 300 Lt.
Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas AB „Swedbank“
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52559