Leidimo vykdyti keleivių už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas atba galiojimo panaikinimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaViešasis transportas
Paslaugos pavadinimasLeidimo vykdyti keleivių už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas atba galiojimo panaikinimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasTeikti taksi paslaugas galima tik leidimą vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavusios savivaldybės teritorijoje. Leidžiama nuvežti keleivius į bet kurią Lietuvos Respublikos vietą, tačiau draudžiama teikti taksi paslaugas (išskyrus keleivio laukimą su įjungtu taksometru) kitos savivaldybės teritorijoje.
Leidimas vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išduodamos neribotam laikui tose savivaldybės institucijose, kuriose įregistruotas juridinis asmuo arba fizinis asmuo deklaravęs gyvenamąją vietą.
Dokumentus leidimui vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi gauti pareiškėjas pateikia tiesiogiai arba paštu arba per kurjerį.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksas Nr. I-1628;
2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 3-768 „Dėl Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių";
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo";
4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. 3-80 ,,Dėl Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo"
5. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. 10V-665 "Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 10V-620 "Dėl leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo" pakeitimo"..
Paslaugos gavėjasJuridinis ir fizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų nuo prašymo ir visų dokumentų, reikalingų leidimui gauti, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriui pateikimo dienos. Trūkstamiems dokumentams pateikti ar trūkumams ištaisyti nustatomas 10 darbo dienų terminas.
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikalingus dokumentus Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Komunikacijos ir dokumentų skyriaus „vieno langelio“ asmenų aptarnavimo kabinete arba atsiųsti paštu
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasLeidimas išduodamas vežėjui, įregistravusiam įmonę (filialą) arba, jei vežėjas fizinis asmuo, deklaravusiam gyvenamąją vietą Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje, turinčiam nuosavybės teise priklausantį ar kitais pagrindais valdomą, turintį ne daugiau kaip 7 sėdimas vietas, įskaitant vairuotojo vietą, lengvąjį automobilį, atitinkantį Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290, ir kuriam per pastaruosius vienerius metus nebuvo panaikintas turėtas leidimas Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių 22.4-22.7 punktuose nustatytais pagrindais.
Už leidimo, leidimo dublikato ar patikslinto leidimo išdavimą mokama valstybės rinkliava.
1. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytos formos prašymas išduoti leidimą;
2. Kai vežėjas fizinis asmuo, pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, vairuotojo pažymėjimas, individualios veiklos registravimo pažymą arba jos kopiją;
3. Kelių transporto priemonės (-ių), kuri (-ios) bus naudojama (-os) teikti keleivių vežimo taksi paslaugas:
3.1. registracijos liudijimas (-ai) (grąžinama pasilikus kopiją (-as);
3.2. techninės apžiūros rezultatų kortelė (-ės) (ataskaita (-os) (grąžinama pasilikus kopiją (-as);
3.3. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas (-ai) (grąžinama pasilikus kopiją (-as);
3.4. jei transporto priemonė nepriklauso vežėjui nuosavybės teise, pateikiamas dokumentas, patvirtinantis, kad transporto priemonė valdoma teisėtu pagrindu (nuomos, lizingo (finansinės nuomos) sutartis ir pan.);
4. Įgaliojimas, jeigu prašymą pateikia vežėjo įgaliotas asmuo;
5. Valstybės rinkliavos kvitas arba mokestinis pavedimas, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava;
6. Kiti vežėjo nuomone reikalingi pateikti dokumentai.
Prašymas pildomas ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijai pateikiamas tik juridiniam ar fiziniam asmeniui surinkus visus reikalingus dokumentus.
Formos ir šablonai Prasymo leid. taksi forma 2017-06
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisKai vežėjas fizinis asmuo, pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
Paslaugos teikimo rezultatasIšduoti leidimai vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Paslaugos vadovasBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vedėja Šarūnė Dumbliauskienė, tel. 8 613 80 879, el. p. sarune.dumbliauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Rasa Milukaitė, tel. 8 611 25 087, el. p. rasa.milukaite@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Prašymas ir dokumentai yra registruojami Lazdijų rajono savivaldybės administracijai ir registruojami rajono savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje.
Jei pareiškėjas ir jo pateikti dokumentai atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus, Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus darbuotojas rengia rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl leidimo išdavimo projektą ir administracijos direktoriui jį pasirašius, parengia leidimą, teikia direktoriui jį pasirašyti ir pasirašytą išduoda pareiškėjui. Jei pateikti dokumentai arba juos pateikęs pareiškėjas reikalavimų neatitinka, jis yra informuojamas apie leidimo neišdavimo priežastis.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaUž leidimo verstis keleivių vežimu lengvaisiais automobiliais taksi išdavimą nustatytas valstybės rinkliavos mokestis yra 45 Eur.
Už patikslinto naujo leidimo verstis keleivių vežimu lengvaisiais automobiliais taksi išdavimą valstybės rinkliavos mokestis yra 10 Eur.
Už leidimo verstis keleivių vežimu lengvaisiais automobiliais taksi dublikato išdavimą valstybės rinkliavos mokestis yra 7,20 Eur.
Valstybės rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos sąskaitą,
sąskaitos Nr. LT247300010112394300; bankas „Swedbank“, AB; banko kodas 73000; juridinio asmens (gavėjo) kodas 188659752; įmokos kodas 52759