Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaRenginiai
Paslaugos pavadinimasLeidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasIšduodamas leidimas organizuoti renginį Lazdijų rajono savivaldybės viešosiose vietose.
Rajono savivaldybės viešosiose vietose organizuojami renginiai gali vykti nuo 6 iki 22 val., išskyrus Joninių, Kalėdų, naujametinius, miesto / savivaldybės ar valstybinius renginius. Jei renginiai vyks ilgiau nei iki 22 val., jų laikas nustatomas atskiru rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
Renginiuose, skirtuose suaugusiejiems, naudoti erotinius elementus arba erotinių kino ir videofilmų intarpus galima tik gavus atskirą raštišką rajono savivaldybės administracijos direktoriaus leidimą.
Renginių, skirtų suaugusiesiems, organizatoriai turi užtikrinti, kad juose nedalyvautų asmenys iki 18 metų
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimąLazdijų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 17 d. sprendimas Nr. 5TS-298 „Dėl renginių organizavimo Lazdijų rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasJuridinis ar fizinis asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus turi teisę organizuoti renginius
Paslaugos suteikimo trukmė7 dienos nuo prašymo leisti organizuoti renginį pateikimo dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu (elektroniniu paštu arba per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą www.verslovartai.lt)
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas, kurio forma patvirtinta Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 17 d. sprendimu Nr. 5TS-298 (forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas). Prašyme pateikiama informacija:
1.1. Apie priemones viešajai tvarkai palaikyti, renginio dalyvių ir žiūrovų saugumui užtikrinti (viešąją tvarką užtikrinančios įstaigos suderinimo žyma arba sutarties kopija);
1.2. Apie renginiui skirtos teritorijos sutvarkymą (teritoriją tvarkančios įmonės suderinimo žyma arba sutarties kopija);
1.3. Apie numatomą biotualetų (jei būtina) skaičių ir jų išdėstymo planas. Įrengti biotualetus būtina, jei planuojama renginio trukmė ilgiau nei 2 valandos (pateikti sutartis dėl pakankamo skaičiaus biotualetų pastatymo);
1.4. Apie pirmosios medicinos pagalbos teikimą (pirmąją medicinos pagalbą teikiančios įstaigos suderinimo žyma arba sutarties kopija);
1.5. Išorinės reklamos išdėstymo schema;
1.6. Apie priešgaisrinės apsaugos užtikrinimą renginio metu (priešgaisrinę saugą užtikrinančios įstaigos suderinimo žyma arba sutarties kopija (reikalinga tik renginyje naudojant greitai užsidegančias medžiagas ar gaisrą sukeliančius efektus - fejerverkus, laužus ir kt.);
1.7. Papildomi suderinimai, kurie reikalingi renginio dalyvių saugumui užtikrinti
Prie prašymo turi būti pridėta:
1. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka (jei organizatorius yra juridinis asmuo);
2. Lazdijų rajono policijos komisariato suderinimas (jei organizatorius pageidauja, kad renginio metu būtų apribotas transporto eismas arba viešąją tvarką užtikrintų policijos pareigūnai);
3. Planuojamo renginio scenarijus ar programa;
4. Scenos ir kitų įrenginių išdėstymo schema (jei numatyta įrengti)
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisTapatybę patvirtinančių dokumentų pateikti nereikia
Paslaugos teikimo rezultatasIšduodamas leidimas organizuoti renginį rajono savivaldybės viešosiose vietose
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąŠvietimo, kultūros ir sporto skyrius
Paslaugos vadovasŠvietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Asta Zablackienė, tel. 8 612 97 406, el. p. asta.zablackiene@lazdijai.lt

Paslaugos vykdytojasŠvietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Viktorija Savukienė, tel. +370 612 18 953, el. p. viktorija.savukiene@lazdijai.lt
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Auksė Stirbienė, tel. 8 612 97 403, el. p. aukse.stirbiene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaLietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyrius, adresas: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas, Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai, adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Prašymas registruojamas tik pateikus reikalingus dokumentus ir suderinimus.
Prašymui nagrinėti gali būti sudaroma komisija. Jei komisija nesudaroma, prašymą nagrinėja Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.
Rajono savivaldybės administracijos direktorius netenkina prašymų arba atideda jų svarstymą, jei renginio organizatorius laiku nepateikia prašymo bei kitų reikalingų dokumentų, nepaaiškina renginio organizavimo eigos, jei kyla pagrįstų abejonių dėl renginio organizatoriaus kompetencijos organizuoti renginį.
Rajono savivaldybės administracijos direktorius arba jo sudaryta komisija turi teisę kviesti į prašymo svarstymą renginio organizatorių ar jų atstovus. Jei kviestas renginio organizatorius ar jo atstovas neatvyksta, sprendimas priimamas jam nedalyvaujant arba prašymo svarstymas atidedamas ir renginio organizatorius ar jo atstovas pakartotinai kviečiamas į svarstymą, jei tai būtina sprendimui priimti.
Jei renginio organizatorius ir jo pateikti dokumentai atitinka teisės aktų reikalavimus ir nusprendžiama patenkinti prašymą, rengiamas direktoriaus įsakymo „Dėl leidimo organizuoti renginį Lazdijų rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimo“ projektas ir išduodamas leidimas organizuoti
renginį Lazdijų rajono savivaldybės viešosiose vietose.
Jei prašymas nepatenkinamas, renginio organizatoriui pateikiamas motyvuotas raštiškas atsakymas, kuriame nurodomos priežastys ir aplinkybės, dėl kurių prašymas leisti organizuoti renginį negali būti patenkinamas
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama