Leidimų verstis mažmenine prekyba dujomis išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaVerslo licencijos ir leidimai
Paslaugos pavadinimasLeidimų verstis mažmenine prekyba dujomis išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasIšduodamas leidimas, suteikiantis teisę užsiimti mažmenine dujų prekyba Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje, leidime nurodytoje (-se) konkrečioje (-se) prekybos vietoje (-se).

Mažmeninė dujų prekyba – veikla, kai dujų pardavėjas įsipareigoja perduoti dujas galutiniam vartotojui (dujų pirkėjui), nepriklausomai nuo parduodamo dujų kiekio ir nuo to, kokiam tikslui dujos perkamos, o dujų pirkėjas įsipareigoja sumokėti nustatytą pinigų sumą.

Leidimai pareiškėjams išduodami tose savivaldybėse, kuriose pareiškėjas (juridinis asmuo) yra įregistravęs buveinę arba pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka deklaravo gyvenamąją vietą (tuo atveju, jei pareiškėjas yra fizinis asmuo). Kitos valstybės narės asmuo turi teisę kreiptis į bet kurią savivaldybę dėl leidimo verstis (didmenine prekyba) dujomis išdavimo
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2224; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Nr. 1-287 „Dėl Prekybos suskystintomis naftos dujomis taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 122-6230);
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 107-3989; 2008, Nr. 36-1285; aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasLeidimai verstis mažmenine prekyba dujomis išduodami fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims.
Leidimas išduodamas asmeniui, turinčiam pakankamų technologinių, kvalifikacinių ir vadybinių pajėgumų, leidžiančių tinkamai vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas
Paslaugos suteikimo trukmė30 kalendorinių dienų nuo dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų pateikimo dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu (elektroniniu paštu arba per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą www.verslovartai.lt)
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas, kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 1-287 (forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
2. Deklaracija apie dujų sandėliavimo ir prekybos vietas. Deklaracijoje nurodomi jų adresai, rezervuarų skaičius, pateikiama informacija apie slėginio įrenginio (rezervuaro) registravimą Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, taip pat prekybos vietų, sandėlių ir rezervuarų priklausomybė (nuosavi ar naudojami sutarties pagrindu). Jeigu numatoma vykdyti mažmeninę prekybą dujomis jas tiesiogiai pristatant vartotojams (dujų pirkėjams) – tai privaloma nurodyti deklaracijoje;
3. Prekybos vietų, sandėlių, rezervuarų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių (sutarčių išrašų), kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi dujų prekybos vietomis, sandėliais ir rezervuarais (kai prekybos vietos, sandėliai ir rezervuarai nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintas kopijos ar jų išrašai;
4. Pareiškėjo avarinės tarnybos nuostatai arba sutarties su kitu ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę atlikti avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir likvidavimo darbus, pareiškėjo patvirtinta kopija ar jos išrašas;
5. Turimų svarstyklių dujų balionams sverti patikros liudijimo pareiškėjo patvirtinta kopija arba sutarties su kitu ūkio subjektu dėl tokios paslaugos atlikimo pareiškėjo patvirtinta kopija ar jos išrašas;
6. Pažyma apie turimą technologinę įrangą, prietaisus ir kitas priemones, kurių reikia dujų balionus galutiniam vartotojui (dujų pirkėjui) pristatyti ir prijungti prie jo dujinių įrenginių, arba sutarties su kitu ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę teikti dujų balionų pristatymo ir prijungimo paslaugą, pareiškėjo patvirtinta kopija ar jos išrašas;
7. Pažyma apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys);
8. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (pateikti priėmus sprendimą išduoti leidimą)
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisPatikrinami įmonės registravimo faktą patvirtinantys ir kiti jos registravimo duomenys Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje.
Jeigu pareiškėjas yra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar kitas užsienietis, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir siekia gauti leidimą verstis mažmenine prekyba dujomis, patikrinama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (Žin., 2004, Nr. 73-2539; aktuali redakcija) nuostatomis, patikrinama, ar šis asmuo turi dokumentą, patvirtinantį ir (ar) suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje. Tuo tikslu raštu kreipiamasi į Migracijos departamentą prie vidaus reikalų ministerijos, prašydama atitinkamos informacijos. Su prašymu suteikti atitinkamą informaciją apie kitų valstybių narių pareiškėjus gali būti kreipiamasi į konkrečios valstybės narės atsakingą instituciją
Paslaugos teikimo rezultatasIšduodamas leidimas verstis mažmenine prekyba dujomis
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąEkonomikos skyrius
Paslaugos vadovasEkonomikos skyriaus vedėja Jolita Galvanauskienė, tel. (8 318) 66 112,
el. p. jolita.galvanauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasEkonomikos skyriaus vyr. specialistė
Lina Pabarčienė, tel. (8 318) 66 115,
el. p. lina.pabarciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Ekonomikos skyriaus darbuotojas, gavęs pareiškėjo dokumentus, patikrina, ar šie dokumentai ir juose esanti informacija atitinka leidimų išdavimo sąlygas ir ar pareiškėjas atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus. Šiuo tikslu kreipiamasi į atsakingas institucijas prašant suteikti šią informaciją:
1. Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos informaciją apie mokestines nepriemokas valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ir pinigų fondams;
2. Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos turimą informaciją apie pareiškėją;
3. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos turimą informaciją apie pareiškėją;
4. Teritorinės policijos įstaigos turimą informaciją apie pareiškėją;
5. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pažymą apie nustatytų technologinių, kvalifikacinių ir vadybinių pajėgumų atitiktį licencijuojamos veiklos sąlygoms;
6. Valstybinės darbo inspekcijos pažymą apie pareiškėjo prašyme nurodytų slėginių įrenginių ir rezervuarų įregistravimą Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre ir išvadą apie šių įrenginių atliktus techninės būklės patikrinimus dėl tinkamumo naudoti.
Jei gauti duomenys patvirtina, kad pareiškėjas turi teisę verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, Ekonomikos skyriaus darbuotojas rengia administracijos direktoriaus įsakymo dėl leidimo išdavimo projektą ir administracijos direktoriui įsakymą pasirašius, parengia leidimą, teikia direktoriui jį pasirašyti ir pasirašytą išduoda pareiškėjui. Jei dokumentai, ar juos pateikęs pareiškėjas reikalavimų neatitinka, jis yra informuojamas apie leidimo neišdavimo priežastis prašyme nurodytu būdu
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaValstybės rinkliava už leidimo išdavimą – 1300 Lt.
Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas AB „Swedbank“
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52959