Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais galiojimo sustabdymas ir galiojimo panaikinimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaVerslo licencijos ir leidimai
Paslaugos pavadinimasLicencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais galiojimo sustabdymas ir galiojimo panaikinimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasLicencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzeliniais degalais, suskystintomis naftos dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu galiojimo sustabdymas ir jų galiojimo panaikinimas.
Licencijos turėtojo prašymu licencijos galiojimas gali būti sustabdomas ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui.
Licencijos galiojimas gali būti sustabdytas arba panaikintas ir ūkinę veiklą kontroliuojančių institucijų prašymu
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2224; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 17 d. nutarimas Nr. 1629 ,,Dėl Prekybos nefasuotais naftos produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 137-7022; aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo, turintis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kitų valstybių narių juridinis asmuo ar kitų organizacijų padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje ir turintis licenciją verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzeliniais degalais, suskystintomis naftos dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu
Paslaugos suteikimo trukmė5 Apie sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą ar galiojimą licencijos turėtojui pranešama raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. Sprendimas dėl licencijos galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo įsigalioja per 10 darbo dienų nuo jo priėmimo
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu (elektroniniu paštu arba per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą www.verslovartai.lt)
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasPrašymas (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas)
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisPatikrinami įmonės registravimo faktą patvirtinantys ir kiti jos registravimo duomenys Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje
Paslaugos teikimo rezultatasLicencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzeliniais degalais, suskystintomis naftos dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu galiojimo sustabdymas arba galiojimo panaikinimas
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Paslaugos vadovasEkonomikos skyriaus vedėja Jolita Galvanauskienė, tel. (8 318) 66 112,
el. p. jolita.galvanauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasEkonomikos skyriaus vyr. specialistė
Lina Pabarčienė, tel. (8 318) 66 115,
el. p. lina.pabarciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateikti prašymas registruojamas savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje. Ekonomikos skyriaus darbuotojas patikrina, ar pareiškėjas ir jo pateiktas prašymas atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Jei reikalavimus atitinka, darbuotojas rengia administracijos direktoriaus įsakymo dėl licencijos galiojimo sustabdymo arba galiojimo panaikinimo projektą ir administracijos direktoriui įsakymą pasirašius, sustabdo arba panaikina licencijos galiojimą ir apie šį faktą informuoja pareiškėją.

Licencijos turėtojas per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl licencijos galiojimo panaikinimo įsigaliojimo privalo grąžinti licencijos originalą
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama