Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais dublikatų išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaVerslo licencijos ir leidimai
Paslaugos pavadinimasLicencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais dublikatų išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasLicencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzeliniais degalais, suskystintomis naftos dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu dublikatas išduodamas, jeigu licencijos originalas prarandamas arba sugadinamas
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2224; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 17 d. nutarimas Nr. 1629 ,,Dėl Prekybos nefasuotais naftos produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 137-7022; aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. 1-331 ,,Dėl nefasuotų naftos produktų prekybos licencijų formų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 141-7229; aktuali redakcija);
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 107-3989; 2008, Nr. 36-1285; aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo, turintis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kitų valstybių narių juridinis asmuo ar kitų organizacijų padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje ir turintis licenciją verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzeliniais degalais, suskystintomis naftos dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu
Paslaugos suteikimo trukmė10 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijos dublikatui išduoti - licenciją išduodančioje institucijoje priimamas sprendimas dėl licencijos dublikato išdavimo. Jeigu pateikti ne visi tinkamai įforminti dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka jiems teisės aktuose nustatytų reikalavimų, licenciją išduodanti institucija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijos dublikatui išduoti, gavimo praneša apie tai licencijos turėtojui. Licencijos turėtojas ištaiso šiuos trūkumus ir pateikia patikslintus ir (ar) trūkstamus dokumentus. Šiuo atveju terminas skaičiuojamas nuo visų ir (ar) patikslintų dokumentų registravimo licenciją išduodančioje institucijoje dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu (elektroniniu paštu arba per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą www.verslovartai.lt)
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas), kuriame nurodoma priežastis, dėl kurios prašoma išduoti licencijos dublikatą;
2. Sugadintos licencijos originalas, jei jis yra išlikęs;
3. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad už licencijos dublikato išdavimą sumokėta nustato dydžio valstybės rinkliava (pateikiamas priėmus sprendimą išduoti licencijos dublikatą)
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisPatikrinami įmonės registravimo faktą patvirtinantys ir kiti jos registravimo duomenys Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje
Paslaugos teikimo rezultatasIšduodama licencija verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzeliniais degalais, suskystintomis naftos dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu dublikatas su žyma „Dublikatas“
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Paslaugos vadovasEkonomikos skyriaus vedėja Jolita Galvanauskienė, tel. (8 318) 66 112,
el. p. jolita.galvanauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasEkonomikos skyriaus vyr. specialistė
Lina Pabarčienė, tel. (8 318) 66 115,
el. p. lina.pabarciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateikti dokumentai ir prašymas yra registruojami savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje. Ekonomikos skyriaus darbuotojas patikrina, ar pareiškėjas ir jo pateikti dokumentai atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Jei pareiškėjas reikalavimus atitinka, darbuotojas rengia administracijos direktoriaus įsakymo dėl licencijos dublikato išdavimo projektą ir administracijos direktoriui įsakymą pasirašius, parengia licencijos dublikatą, teikia direktoriui jį pasirašyti ir pasirašytą išduoda pareiškėjui. Jei dokumentai ar juos pateikęs pareiškėjas reikalavimų neatitinka, jis yra informuojamas apie licencijos dublikato neišdavimo priežastis paraiškoje nurodytu būdu
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaValstybės rinkliava už licencijos dublikato išdavimą – 300 Lt.
Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas AB „Swedbank“
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52559