Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais papildymas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaVerslo licencijos ir leidimai
Paslaugos pavadinimasLicencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais papildymas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasLicencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzeliniais degalais, suskystintomis naftos dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu papildymas.
Papildyta licencija išrašoma naujame licencijos blanke, paliekant tą patį licencijos numerį, o turėtos licencijos originalas grąžinamas. Licencijos papildomos, kai:
1. Prašoma įrašyti naujus nefasuotų naftos produktų pavadinimus ir kodus;
2. Prašoma įrašyti naujus degalinės įrenginius (talpyklas ir (ar) degalų įpylimo kolonėles)
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2224; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 17 d. nutarimas Nr. 1629 ,,Dėl Prekybos nefasuotais naftos produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 137-7022; aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. 1-331 ,,Dėl nefasuotų naftos produktų prekybos licencijų formų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 141-7229; aktuali redakcija);
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 107-3989; 2008, Nr. 36-1285; aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasLicencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais turėtojas, t. y. fizinis asmuo, turintis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje
Paslaugos suteikimo trukmė15 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijoje įrašytiems duomenims papildyti, pateikimo. Jeigu pateikti ne visi arba nevisiškai (netiksliai) užpildyti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų registravimo dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu (elektroniniu paštu arba per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą www.verslovartai.lt)
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas). Prašyme papildomai nurodoma nauji degalinės įrenginiai (talpyklos ir (ar) degalų įpylimo kolonėlės).
2. Jei licencija papildoma naujais nefasuotais naftos produktais, kurie talpinami į naujus degalinės įrengimus (talpyklas, įpylimo kolonėles), licencijos turėtojas pateikia degalinės pripažinimo tinkama naudoti akto arba teisinės registracijos dokumento pareiškėjo patvirtintą kopiją; įregistruoto degalinės kasos aparato techninio paso pareiškėjo patvirtintą kopiją; degalinės įrenginių metrologinio patikrinimo (atlikto Valstybinės metrologijos tarnybos nustatyta tvarka) dokumentų pareiškėjo patvirtintas kopijas; sutarties, kurios pagrindu naudojamasi degaline (kai degalinė nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintą kopiją ar išrašą;
3. Licencijos originalas (grąžinamas priėmus sprendimą papildyti licenciją);
4. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (priėmus sprendimą papildyti licenciją)
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisPatikrinami įmonės registravimo faktą patvirtinantys ir kiti jos registravimo duomenys Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje
Paslaugos teikimo rezultatasIšduodama papildyta licencija verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzeliniais degalais, suskystintomis naftos dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Paslaugos vadovasEkonomikos skyriaus vedėja Jolita Galvanauskienė, tel. (8 318) 66 112,
el. p. jolita.galvanauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasEkonomikos skyriaus vyr. specialistė
Lina Pabarčienė, tel. (8 318) 66 115,
el. p. lina.pabarciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaTeismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateikti dokumentai ir prašymas yra registruojami savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje. Ekonomikos skyriaus darbuotojas patikrina, ar pareiškėjas ir jo pateikti dokumentai atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Jei pareiškėjas reikalavimus atitinka, darbuotojas rengia administracijos direktoriaus įsakymo dėl licencijos papildymo projektą ir administracijos direktoriui įsakymą pasirašius, parengia licenciją, teikia direktoriui ją pasirašyti ir pasirašytą išduoda pareiškėjui. Jei dokumentai ar juos pateikęs pareiškėjas reikalavimų neatitinka, jis yra informuojamas apie papildytos licencijos neišdavimo priežastis prašyme nurodytu būdu
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaValstybės rinkliava už licencijų patikslinimą (papildymą) – 300 Lt.
Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas AB „Swedbank“
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52559