Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotų naftos produktų likučiais išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaVerslo licencijos ir leidimai
Paslaugos pavadinimasLicencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotų naftos produktų likučiais išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasLicencijų verstis mažmenine prekyba nefasuoto variklių benzino, dyzelinių degalų, suskystintų naftos dujų, skirtų autotransporto priemonėms, biodyzelino likučiais rajono savivaldybės teritorijoje išdavimas. Licencijos išduodamos asmens prašyme nurodytam laikui, bet ne ilgesniam kaip 2 mėnesių laikotarpiui
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2224; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 17 d. nutarimas Nr. 1629 ,,Dėl Prekybos nefasuotais naftos produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 137-7022; aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. 1-332 ,,Dėl prašymo išduoti (patikslinti) licenciją verstis prekyba nefasuotais naftos produktais formos patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 141-7230; aktuali redakcija);
4. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. 1-331 ,,Dėl nefasuotų naftos produktų prekybos licencijų formų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 141-7229; aktuali redakcija);
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 107-3989; 2008, Nr. 36-1285; aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasLicencija verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išduodama fiziniam asmeniui, turinčiam teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtam juridiniam asmeniui, kitų valstybių narių juridiniam asmeniui ar kitų organizacijų padaliniui (toliau – juridiniai asmenys), įsteigtam Lietuvos Respublikoje.
Licencija išduodama asmeniui, turinčiam pakankamų technologinių ir vadybinių pajėgumų, leidžiančių tinkamai vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas, t. y. išduodama asmeniui, nuosavybės teise turinčiam ar kitais teisėtais pagrindais valdančiam degalinę ir turinčiam darbuotojų licencijuojamai veiklai vykdyti ir teisės aktų nurodytoms ataskaitoms rengti, pirkėjams informuoti ir konsultuoti.
Licencija išduodama asmeniui, kuris atitinka šį reikalavimą: fizinis asmuo, siekiantis gauti licenciją, juridinio asmens, siekiančio gauti licenciją, vadovas ir savininkas, juridinio asmens dalyvis – fizinis asmuo, turintis ne mažiau kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalininkų įnašų, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl juridinio asmens dalyvio juridinio asmens, turinčio ne mažiau kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalininkų įnašų, per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už šias nusikalstamas veikas: dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, nusikalstamų susivienijimų organizavimą arba vadovavimą jiems, kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kreditinį sukčiavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, jeigu šios nusikalstamos veikos padarytos disponuojant naftos produktais
Paslaugos suteikimo trukmė30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos pateikimo
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu (elektroniniu paštu arba per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą www.verslovartai.lt)
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas, kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-332 (forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
2. Pažyma apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys);
3. Informacija apie tai, kiek turima nefasuotų naftos produktų likučių, jų pavadinimai (įrašomi jų kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą);
4. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (priėmus sprendimą išduoti licenciją).

Pateikiami dokumentai turi būti patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisPatikrinami įmonės registravimo faktą patvirtinantys ir kiti jos registravimo duomenys Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje
Paslaugos teikimo rezultatasIšduodama licencija verstis mažmenine prekyba nefasuoto variklių benzino, dyzelinių degalų, suskystintų naftos dujų, skirtų autotransporto priemonėms, biodyzelino likučiais
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Paslaugos vadovasEkonomikos skyriaus vedėja Jolita Galvanauskienė, tel. (8 318) 66 112,
el. p. jolita.galvanauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasEkonomikos skyriaus vyr. specialistė
Lina Pabarčienė, tel. (8 318) 66 115,
el. p. lina.pabarciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Patikrinama, ar nėra kontroliuojančių valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijų raštu pateiktų pastabų ir pranešimų dėl pareiškėjo, pateikusio prašymą gauti licenciją, veiklos. Šiuo tikslu kreipiamasi į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją, o prireikus ir į teritorinę policijos įstaigą, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos, prašant pateikti informaciją, kurią renka ir (ar) turi atitinkama institucija.
Jei gauti duomenys patvirtina, kad pareiškėjas turi teisę verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, Ekonomikos skyriaus darbuotojas rengia administracijos direktoriaus įsakymo dėl licencijos išdavimo projektą ir administracijos direktoriui įsakymą pasirašius, parengia licenciją, teikia direktoriui ją pasirašyti ir pasirašytą išduoda pareiškėjui. Jei dokumentai ar juos pateikęs pareiškėjas reikalavimų neatitinka, jis yra informuojamas apie licencijos neišdavimo priežastis prašyme nurodytu būdu
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaValstybės rinkliava už licencijos išdavimą – 130 Lt.
Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas AB „Swedbank“
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52559