Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaVerslo licencijos ir leidimai
Paslaugos pavadinimasLicencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasLicencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzeliniais degalais, suskystintomis naftos dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu išdavimas
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2224; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 17 d. nutarimas Nr. 1629 ,,Dėl Prekybos nefasuotais naftos produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 137-7022; aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. 1-332 ,,Dėl prašymo išduoti (patikslinti) licenciją verstis prekyba nefasuotais naftos produktais formos patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 141-7230; aktuali redakcija);
4. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. 1-331 ,,Dėl nefasuotų naftos produktų prekybos licencijų formų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 141-7229; aktuali redakcija);
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 107-3989; 2008, Nr. 36-1285; aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasLicencija verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išduodama fiziniam asmeniui, turinčiam teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtam juridiniam asmeniui, kitų valstybių narių juridiniam asmeniui ar kitų organizacijų padaliniui (toliau – juridiniai asmenys), įsteigtam Lietuvos Respublikoje.
Licencija išduodama asmeniui, turinčiam pakankamų technologinių ir vadybinių pajėgumų, leidžiančių tinkamai vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas, t. y. išduodama asmeniui, nuosavybės teise turinčiam ar kitais teisėtais pagrindais valdančiam degalinę ir turinčiam darbuotojų licencijuojamai veiklai vykdyti ir teisės aktų nurodytoms ataskaitoms rengti, pirkėjams informuoti ir konsultuoti.
Licencija išduodama asmeniui, kuris atitinka šį reikalavimą: fizinis asmuo, siekiantis gauti licenciją, juridinio asmens, siekiančio gauti licenciją, vadovas ir savininkas, juridinio asmens dalyvis – fizinis asmuo, turintis ne mažiau kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalininkų įnašų, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl juridinio asmens dalyvio juridinio asmens, turinčio ne mažiau kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalininkų įnašų, per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už šias nusikalstamas veikas: dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, nusikalstamų susivienijimų organizavimą arba vadovavimą jiems, kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kreditinį sukčiavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, jeigu šios nusikalstamos veikos padarytos disponuojant naftos produktais
Paslaugos suteikimo trukmė30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos pateikimo
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu (elektroniniu paštu arba per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą www.verslovartai.lt)
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas, kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-332 (forma -1 priedas, pildymo pavyzdys - 2 priedas);
2. Degalinės pripažinimo tinkama naudoti akto arba teisinės registracijos dokumento pareiškėjo patvirtinta kopija;
3. Įregistruoto degalinės kasos aparato techninio paso pareiškėjo patvirtinta kopija;
4. Degalinės įrenginių metrologinio patikrinimo (atlikto Valstybinės metrologijos tarnybos nustatyta tvarka) dokumentų pareiškėjo patvirtintos kopijos;
5. Sutarties, kurios pagrindu naudojamasi degaline (kai degalinė nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtinta kopija ar išrašas;
6. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (priėmus sprendimą išduoti licenciją)
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisPatikrinami įmonės registravimo faktą patvirtinantys ir kiti jos registravimo duomenys Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje.
Jeigu pareiškėjas – Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar kitas užsienietis, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir siekia gauti licenciją verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, licencijas išduodanti institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymu dėl užsieniečių teisinės padėties (Žin., 2004, Nr. 73-2539), patikrina, ar šis asmuo turi dokumentą, patvirtinantį ir (ar) suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje. Jeigu kyla pagrįstų abejonių dėl asmens pateikto dokumento, licencijas išduodanti institucija raštu kreipiasi į Migracijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, prašydama atitinkamos informacijos. Informacija gali būti teikiama elektroninėmis priemonėmis.
Licencijas išduodanti institucija su prašymu suteikti atitinkamą informaciją apie kitų valstybių narių pareiškėjus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka turi teisę kreiptis per vidaus rinkos informacinę sistemą į konkrečios valstybės narės atsakingą instituciją
Paslaugos teikimo rezultatasIšduodama licencija verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzeliniais degalais, suskystintomis naftos dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Paslaugos vadovasEkonomikos skyriaus vedėja Jolita Galvanauskienė, tel. (8 318) 66 112,
el. p. jolita.galvanauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasEkonomikos skyriaus vyr. specialistė
Lina Pabarčienė, tel. (8 318) 66 115,
el. p. lina.pabarciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Ekonomikos skyriaus darbuotojas, gavęs pareiškėjo dokumentus, patikrina, ar šie dokumentai ir juose esanti informacija atitinka licencijų išdavimo sąlygas ir ar pareiškėjas atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus.
Patikrinama, ar nėra kontroliuojančių valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijų raštu pateiktų pastabų ir pranešimų dėl pareiškėjo, pateikusio prašymą gauti licenciją, veiklos. Šiuo tikslu kreipiamasi į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją, o prireikus ir į teritorinę policijos įstaigą, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos, prašant pateikti informaciją, kurią renka ir (ar) turi atitinkama institucija.
Jei gauti duomenys patvirtina, kad pareiškėjas turi teisę verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, Ekonomikos skyriaus darbuotojas rengia administracijos direktoriaus įsakymo dėl licencijos išdavimo projektą ir administracijos direktoriui įsakymą pasirašius, parengia licenciją, teikia direktoriui ją pasirašyti ir pasirašytą išduoda pareiškėjui. Jei dokumentai ar juos pateikęs pareiškėjas reikalavimų neatitinka, jis yra informuojamas apie licencijos neišdavimo priežastis prašyme nurodytu būdu
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaValstybės rinkliava už licencijų išdavimą – 1300 Lt.
Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas AB „Swedbank“
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52559