Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas ir (ar) patikslinimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaVerslo licencijos ir leidimai
Paslaugos pavadinimasLicencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas ir (ar) patikslinimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasLicencijos turi būti papildytos ir (ar) patikslintos, kai:
1. Licenciją turinti įmonė pakeičia licencijoje nurodytą įmonės pavadinimą arba teisinę formą, arba buveinę;
2. Teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas pavadinimas gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, pastatams, statiniams arba teisės aktų nustatyta tvarka įmonei suteikiamas naujas įmonės kodas, arba keičiasi kiti tiesiogiai nuo įmonės nepriklausantys licencijos rekvizitai;
3. Numatomos papildomos arba keičiamos prekybos tabako gaminiais vietos, arba keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, arba sandėliai, arba automobilių-parduotuvių aptarnaujamų miestelių ir kaimų pavadinimai
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
2. Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas Nr. I-114
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“
4. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. 10V-91 ,,Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais formos ir jų registro formos patvirtinimo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasĮmonė, turinti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais
Paslaugos suteikimo trukmė5 Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus darbuotojas, patikrinęs įmonės paraišką papildyti ar patikslinti licenciją ir nustatęs, kad paraiška nevisiškai arba netaisyklingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo raštu arba elektroninėmis priemonėmis praneša apie tai įmonei, pateikusiai paraišką, ir nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą patikslintai paraiškai pateikti. Įmonė, norinti, kad licencija būtų papildyta ar patikslinta, turi ištaisyti trūkumus ir per nustatytą terminą pateikti patikslintą paraišką. Sprendimas dėl licencijos papildymo ar patikslinimo yra priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti ar patikslinti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba netaisyklingai užpildyti dokumentai arba neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos Komunikacijos ir dokumentų skyriaus „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu (elektroniniu paštu arba per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą www.verslovartai.lt)
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Paraiška (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys -2 priedas), kurioje nurodoma:
1.1. įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė turi);
1.2. turimos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data;
1.3. priežastis, dėl kurios prašoma patikslinti licenciją;
1.4. duomenys, kurie turi būti nurodyti licencijoje arba atitinkamai iš jos išbraukti;
1.5. kokiu būdu (per atstumą, elektroninėmis priemonėmis arba tiesiogiai) įmonė norėtų gauti su licencijos patikslinimu susijusius licencijas išduodančios institucijos pranešimus.
2. Licencijos originalas (pateikiamas priėmus sprendimą papildyti arba patikslinti licenciją);
3. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (priėmus sprendimą papildyti ar patikslinti licenciją);

Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisPatikrinami įmonės registravimo faktą patvirtinantys ir kiti jos registravimo duomenys Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje
Paslaugos teikimo rezultatasIšduodama papildyta arba patikslinta licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąStrateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyrius
Paslaugos vadovasStrateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Ieva Stalevičiūtė, tel. 8 616 09 494, el. p. ieva.staleviciute@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasStrateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Ieva Stalevičiūtė, tel. 8 616 09 494, el. p. ieva.staleviciute@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaTeismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateikti dokumentai ir paraiška yra registruojami savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje. Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus darbuotojas patikrina, ar pareiškėjas ir jo pateikti dokumentai atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Jei pareiškėjas reikalavimus atitinka, darbuotojas rengia administracijos direktoriaus įsakymo dėl licencijos papildymo ir (ar) patikslinimo projektą ir administracijos direktoriui įsakymą pasirašius, parengia licenciją ir išduoda pareiškėjui. Sprendimas dėl licencijos patikslinimo ar atsisakymo patikslinti licenciją priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai ar netaisyklingai užpildyti dokumentai arba neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo. Jeigu dokumentai ar juos pateikęs pareiškėjas reikalavimų neatitinka, jis yra informuojamas apie papildytos ir (ar) patikslinto licencijos neišdavimo priežastis
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaValstybės rinkliava už tabako licencijos patikslinimą - 112 eurų (už licencijos patikslinimą, kai keičiasi įmonės rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės, valstybės rinkliava neimama).
Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas AB „Swedbank“
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52459