Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaVerslo licencijos ir leidimai
Paslaugos pavadinimasLicencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasLicencija (įskaitant suteikiančias teisę prekiauti tabako gaminiais iš automobilių-parduotuvių) išduodama savivaldybėse, kurios teritorijoje įmonė versis (verčiasi) tabako gaminių mažmenine prekyba, o licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse – savivaldybėse, kurios teritorijoje yra įmonės, pageidaujančios verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, buveinė.
Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais rūšys:
1. Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais (neterminuotam laikui);
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“
3. Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas Nr. I-114
Paslaugos gavėjasIšduoda licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje. Licencijos išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams, jeigu jie atitinka Tabako kontrolės įstatymo (toliau - TKĮ) 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse išduodamos juridiniams asmenims ar užsienio juridinio asmens filialams, kurių buveinė yra Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje.
Paslaugos suteikimo trukmė5 Gavus įmonės paraišką išduoti licenciją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos gavimo raštu arba elektroninėmis priemonėmis įmonei išsiunčiamas patvirtinimas, kad paraiška gauta. Patikrinus įmonės paraišką išduoti licenciją ir nustačius, kad paraiška nevisiškai, netaisyklingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šios paraiškos gavimo raštu arba elektroninėmis priemonėmis pranešama apie tai įmonei, pateikusiai paraišką išduoti licenciją, ir nustatomas ne trumpesnis kaip 5 darbo dienų terminas patikslintai paraiškai pateikti. Įmonė, norinti gauti licenciją, turi ištaisyti trūkumus ir per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą pateikti patikslintą paraišką išduoti licenciją Įmonei, pateikusiai paraišką išduoti licenciją, licencija turi būti išduota arba rašytinis motyvuotas atsisakymas ją išduoti pateiktas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos išduoti licenciją gavimo. Jeigu pateikta paraiška išduoti licenciją nevisiškai, netaisyklingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos išduoti licenciją gavimo dienos. Licencija įmonei išduodama paraiškoje nurodytu būdu
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos Komunikacijos ir dokumentų skyriaus „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu (elektroniniu paštu arba per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą www.verslovartai.lt)
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Paraiška (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys -2 priedas);
2. nustatytos formos pranešimą apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais (toliau - pranešimas);
3. TKĮ 11 straipsnio 10 dalyje nurodytą dokumentą ir jo vertimą į lietuvių kalbą (pateikiama, jeigu pranešimą pateikia kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsisteigusi įmonė).
4. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (priėmus sprendimą išduoti licenciją)
Formos ir šablonai TAB_Pranesimas_apie_ketinima
TAB_Pranesimp pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisPatikrinami įmonės registravimo faktą patvirtinantys ir kiti jos registravimo duomenys Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje
Ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo pateikimo dienos patikrina, ar įmonė atitinka TKĮ 11 straipsnio 2 dalies 5–7 ir 10 punktuose nustatytus reikalavimus ir yra įvykdžiusi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytus reikalavimus, ir ne vėliau kaip per 20 dienų patikrina, ar įmonė atitinka šio straipsnio 2 dalies 1–4 punktuose nustatytus reikalavimus.
Paslaugos teikimo rezultatas1. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo licencijas išduodančioje institucijoje, o jeigu pranešime nurodyta diena, nuo kurios įmonė ketina pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita darbo diena nuo pranešimo gavimo dienos, – ne vėliau kaip pranešime nurodytą dieną registruoja licencijų registravimo žurnale, kad licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išduota.
2. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo licencijos įregistravimo licencijų registravimo žurnale įmonės pranešime nurodytu būdu išsiunčia jai patvirtinimą, kad jai per Licencijų informacinę sistemą yra išduota licencija.
3. Ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo pateikimo dienos patikrina, ar įmonė atitinka TKĮ 11 straipsnio 2 dalies 5–7 ir 10 punktuose nustatytus reikalavimus ir yra įvykdžiusi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytus reikalavimus, ir ne vėliau kaip per 20 dienų patikrina, ar įmonė atitinka šio straipsnio 2 dalies 1–4 punktuose nustatytus reikalavimus.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąStrateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyrius
Paslaugos vadovasStrateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Ieva Stalevičiūtė, tel. 8 616 09 494, el. p. ieva.staleviciute@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasStrateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Ieva Stalevičiūtė, tel. 8 616 09 494, el. p. ieva.staleviciute@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateikti dokumentai ir paraiška yra registruojami savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje. Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus darbuotojas patikrina, ar pareiškėjas ir jo pateikti dokumentai atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir raštiškai keipiasi į atsakingas įstaigas, prašydamas suteikti informaciją apie pareiškėją ar pateikti sutikimus. Dokumentai, kuriuos turi gauti paraišką nagrinėjantis darbuotojas:
1. Pažyma iš Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos apie įmonės mokestines nepriemokas Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija;
2. Pažyma iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus apie įmonės skolas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.
3.Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo licencijas išduodančioje institucijoje, o jeigu pranešime nurodyta diena, nuo kurios įmonė ketina pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita darbo diena nuo pranešimo gavimo dienos, – ne vėliau kaip pranešime nurodytą dieną registruoja licencijų registravimo žurnale, kad licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išduota.
4.Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo licencijos įregistravimo licencijų registravimo žurnale įmonės pranešime nurodytu būdu išsiunčia jai patvirtinimą, kad jai per Licencijų informacinę sistemą yra išduota licencija.
5.Ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo pateikimo dienos patikrina, ar įmonė atitinka TKĮ 11 straipsnio 2 dalies 5–7 ir 10 punktuose nustatytus reikalavimus ir yra įvykdžiusi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytus reikalavimus, ir ne vėliau kaip per 20 dienų patikrina, ar įmonė atitinka šio straipsnio 2 dalies 1–4 punktuose nustatytus reikalavimus.

Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose tuo pačiu adresu, jai išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais visose tuo pačiu adresu esančiose mažmeninės prekybos vietose (tokioje licencijoje nurodoma kiekviena tuo pačiu adresu esanti mažmeninės prekybos vieta).
Jei įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose skirtingais adresais, jai išduodamos atskiros kiekvienam adresui licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais.
Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, jai išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais visose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse (tokioje licencijoje turi būti nurodyta kiekviena keleiviams vežti skirta transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir transporto priemonės registravimo valstybinis numeris).

Jei pareiškėjas reikalavimus atitinka ir visi reikalingi sutikimai gauti, darbuotojas rengia administracijos direktoriaus įsakymo dėl licencijos išdavimo projektą ir administracijos direktoriui įsakymą pasirašius, parengia licenciją irti ir pasirašytą išduoda pareiškėjui. Jei dokumentai ar juos pateikęs pareiškėjas reikalavimų neatitinka, jis yra informuojamas apie licencijos neišdavimo priežastis
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaUž licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą imama 190 eurų valstybės rinkliava.
Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas AB „Swedbank“
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52459