Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaVerslo licencijos ir leidimai
Paslaugos pavadinimasLicencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasLicencijos patikslinamos, kai įmonė prašo išbraukti sandėlių, iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus,
- viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numerius, automobilinių parduotuvių, orlaivių pavadinimus ir registravimo numerius,
- kai licencijos turėtojas reorganizuojamas ir dėl to keičiami licencijoje nurodyti duomenys, taip pat kai keičiasi licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo licencijos turėtojo.

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinama ir tais atvejais, kai savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalimi, apriboja įmonės prekybos alkoholiniais gėrimais laiką. Šiuo atveju licenciją išdavusi institucija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo apriboti licencijos turėtojo prekybos alkoholiniais gėrimais laiką priėmimo dienos patikslina licenciją ir raštu (elektroninėmis priemonėmis (jeigu licencijos turėtojas paraiškoje yra nurodęs savo elektroninio pašto adresą) ar registruotu laišku) informuoja apie tai licencijos turėtoją

Nuo 2007 m. spalio 13 d. įmonė, turinti licenciją verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, turi teisę prašyti patikslinti licenciją, kad įgytų teisę verstis mažmenine prekyba ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais.

Licencijos turėtojas privalo informuoti licenciją išdavusią instituciją apie pasikeitusį įmonės pavadinimą, teisinę formą, buveinę, pakeistą įmonės kodą (suteiktą naują kodą) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų, taip pat steigimo dokumentų pakeitimo įregistravimo
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 84-3050; aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 107-3989; 2008, Nr. 36-1285; aktuali redakcija);
4. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 27 d. sprendimas Nr. 5TS-716 ,,Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasĮmonė, turinti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
Paslaugos suteikimo trukmė3 darbo dienos nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, pateikimo. Terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaičiuojamas laikas, per kurį įmonė pateikia papildomus ar patikslintus dokumentus)
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos Komunikacijos ir dokumentų skyriaus „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu (elektroniniu paštu arba per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą www.verslovartai.lt)
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Motyvuota paraiška (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
, kurioje nurodoma:
- įmonės rekvizitai, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi) ir telefono numeris;
- įmonės vadovų (administracijos vadovų) vardai, pavardės, asmens kodai;
- turimos licencijos numeris;
- prašomi išbraukti sandėlių, kuriuose buvo laikomi ir (ar) iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresai, viešbučių kambarių, kuriuose įrengti mini barai, numeriai.
Formos ir šablonai 1 priedas
2 priedas
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisPatikrinami įmonės registravimo faktą patvirtinantys ir rinkliavos už licencijos patikslinimą sumokėjimo faktai.
Paslaugos teikimo rezultatasPatikslinama licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąStrateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyrius
Paslaugos vadovasStrateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Ieva Stalevičiūtė, tel. 8 616 09 494, el. p. ieva.staleviciute@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasStrateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Ieva Stalevičiūtė, tel. 8 616 09 494, el. p. ieva.staleviciute@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateikti dokumentai ir paraiška yra registruojami savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje. Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus darbuotojas patikrina, ar pareiškėjas ir jo pateikti dokumentai atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Jei reikalavimus atitinka, darbuotojas rengia administracijos direktoriaus įsakymo dėl licencijos išdavimo projektą ir administracijos direktoriui jį pasirašius, parengia licenciją ir išduoda pareiškėjui per Licencijų informacinę sistemą (LIS)
Jei pateikti dokumentai ar juos pateikęs pareiškėjas reikalavimų neatitinka, jis yra informuojamas apie patikslintos licencijos neišdavimo priežastis.

Nuo 2017-11-01 Licencijos patikslinamos naudojantis Licencijų informacine sistema (LIS). Licencijos popierinis dokumentas nerengiamas.
Duomenis apie licencijas rasite: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaValstybės rinkliava už licencijos patikslinimą – 112 eurų (už licencijų patikslinimą, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės, valstybės rinkliava neimama).
Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas AB „Swedbank“
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52359