Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaLeidimai ir licenzijos
Paslaugos pavadinimasLeidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasTikslas – priimti asmens, kuris kreipiasi į Lazdijų rajono savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), paraišką, ją išnagrinėti ir pateikti pareiškėjui atsakymą bei išduoti leidimą.
Paraiškos gali būti pateikiamos raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu. Už leidimo išdavimą imama Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nustatyta vietinė rinkliava. Į paraišką atsakoma tokiu būdu, kokiu ji buvo pateikta, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu. Leidimas išduodamas per Licencijų informacinę sistemą, pareiškėjui pateikiama nuoroda, nukreipianti į LIS
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas;
3. Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-138;
4. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 10V-984 „Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
5. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 14 d. sprendimas Nr. 5TS-610 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą“.
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus „vieno langelio“ darbuotojui arba atsiųsti savivaldybės administracijai paštu
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Laisvos formos prašymas (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
2. Dokumentų, patvirtinančių žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimo kopija, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų, – butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimas, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip;
3. Nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopija, kai pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;
4. Išorinės reklamos įrengimo projektas, parengtas pagal Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 10V-984 „Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punktą;
5. Jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, šiuos objektus eksploatuojančių subjektų raštiškas sutikimas.
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisTapatybę patvirtinančio dokumento pateikti nereikia
Paslaugos teikimo rezultatasSuderintas išorinės reklamos įrengimo projektas ir išduotas leidimas
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Paslaugos vadovasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja Laura Urbanskaitė, tel. 8 649 98973, el. p. laura.urbanskaite@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Jolanta Volodkevičienė, tel. 8 698 54 629, el. p. jolanta.volodkeviciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, Kauno apygardos administracinis teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateiktas prašymas registruojamas. Komunikacijos ir dokumentų skyriaus savivaldybės vyriausioji kalbos tvarkytoja ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo paraiškos ir kitų dokumentų gavimo dienos patikrina, ar projekte pateikti ir išorinėje reklamoje planuojami naudoti užrašai ir prekių ženklai (jei numatyta ženklą naudoti reklamoje) atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas, ar laikomasi Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų reikalavimų. Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius derina projektus, vertina jų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymų, norminių teisės aktų ir taisyklių reikalavimams. Išduodamas leidimas. Pareiškėjui leidimas išduodamas arba rašytinis motyvuotas atsisakymas jį išduoti pateikiamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų leidimui išduoti, gavimo. Atsiimdamas leidimą pareiškėjas privalo pateikti Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaUž išorinę reklamą rajono savivaldybės teritorijoje metams – 1 m2 reklamos ploto:
1. Iki 2 m2 reklamos ploto – 10 eurų;
2. Nuo 2 m2 iki 4 m2 reklamos ploto – 30 eurų;
3. Daugiau kaip 4 m2 reklamos ploto – 50 eurų;

Rinkliava už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą apskaičiuojama taip:
R=(S×T):365×D, kur
R – apskaičiuota Rinkliava (Eur);
S – reklamos plotas (m2);
T – vietinės Rinkliavos metinis dydis už reklamos leidimo išdavimą, įrengiant 1 m2 reklamos ploto (Eur);
D – skaičius dienų, per kurias eksponuojama reklama;

Mokėjimo rekvizitai:
Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Gavėjo bankas Luminor Bank AB, kodas 40100
Gavėjo kodas 188714992
Sąskaitos numeris LT294010051001909028