Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikatų išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaVerslo licencijos ir leidimai
Paslaugos pavadinimasLicencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikatų išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasLicencijos dublikatas išduodamas įmonei, praradusiai arba sugadinusiai licenciją. Licencijos dublikatas išduodamas su žyma „Dublikatas“
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
2. Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas Nr. I-114
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“
4. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. 10V-91 ,,Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais formos ir jų registro formos patvirtinimo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasĮmonė, turinti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais
Paslaugos suteikimo trukmė5 Sprendimas dėl licencijos dublikato išdavimo yra priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos licencijos dublikatui išduoti. Jeigu paraiška nevisiškai, netaisyklingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus darbuotojas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo paraiškos išduoti licencijos dublikatą gavimo raštu arba elektroninėmis priemonėmis turi pranešti apie tai įmonei ir nustatyti ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą patikslintai paraiškai pateikti. Įmonė turi ištaisyti šiuos trūkumus ir per nustatytą terminą pateikti patikslintą paraišką. Šiuo atveju terminas licencijos dublikatui išduoti skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos gavimo dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos Komunikacijos ir dokumentų skyriaus „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu (elektroniniu paštu arba per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą www.verslovartai.lt)
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Paraiška (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys -2 priedas);
2.pateikia paraišką išduoti licencijos dublikatą, kurioje nurodoma:
2.1. įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi);
2. 2. priežastis, dėl kurios prašoma išduoti licencijos dublikatą;
2.3. prarastos arba sugadintos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data;
2. 4. kokiu būdu (tiesiogiai pasiimti Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriuje, per atstumą (paštu) ar elektroninėmis priemonėmis) įmonė norėtų gauti licencijos dublikatą ir su šio dublikato išdavimu susijusius pranešimus.
3. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą išduoti dublikatą);
4. Jeigu licencijos dublikatas išduodamas dėl to, kad sugadintas licencijos originalas, įmonė privalo grąžinti licencijos originalą
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisPatikrinami įmonės registravimo faktą patvirtinantys ir kiti jos registravimo duomenys Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje bei valstybės rinkliavos už licencijos dublikato išdavimą sumokėjimo faktą.
Paslaugos teikimo rezultatasIšduodamas licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikatas
Sprendimas dėl licencijos dublikato išdavimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos licencijos dublikatui išduoti gavimo dienos. Jeigu paraiška nevisiškai, netaisyklingai užpildyta, Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo paraiškos išduoti licencijos dublikatą gavimo šioje paraiškoje nurodytu būdu praneša apie tai įmonei ir nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą nuo pranešimo gavimo patikslintai paraiškai pateikti. Įmonė turi ištaisyti šiuos trūkumus ir per 5 darbo dienas pateikti patikslintą paraišką išduoti licencijos dublikatą. Šiuo atveju terminas licencijos dublikatui išduoti skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos išduoti licencijos dublikatą gavimo licenciją išduodančioje institucijoje dienos. Licencijos dublikatas išduodamas su žyma „Dublikatas“ paraiškoje išduoti licencijos dublikatą nurodytu būdu.
Jeigu licencijos dublikatas išduodamas dėl to, kad sugadintas popierinės formos licencijos originalas, įmonė privalo grąžinti popierinės formos licencijos originalą Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriui.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąStrateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyrius
Paslaugos vadovasStrateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Ieva Stalevičiūtė, tel. 8 616 09 494, el. p. ieva.staleviciute@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasStrateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Ieva Stalevičiūtė, tel. 8 616 09 494, el. p. ieva.staleviciute@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaTeismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateikti dokumentai ir paraiška yra registruojami savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje. Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus darbuotojas patikrina, ar pareiškėjas ir jo pateikti dokumentai atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Jei reikalavimus atitinka, darbuotojas rengia administracijos direktoriaus įsakymo dėl licencijos dublikato išdavimo projektą ir administracijos direktoriui įsakymą pasirašius, parengia licencijos dublikatą ir išduoda pareiškėjui. Jei dokumentai ar juos pateikęs pareiškėjas reikalavimų neatitinka, jis yra informuojamas apie licencijos dublikato neišdavimo priežastis.
Nuo 2017-11-01 Licencijos išduodamos naudojantis Licencijų informacine sistema (LIS). Licencijos popierinis dokumentas nerengiamas.
Duomenis apie licencijas rasite: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaUž licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikato išdavimą imama 112 eurų valstybės rinkliava.
Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas AB „Swedbank“
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52459