Griežtai saugomų gyvūnų padarytos žalos nustatytmo paslaugos teikimo aprašymas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŽemės ūkis
Paslaugos pavadinimasGriežtai saugomų gyvūnų padarytos žalos nustatytmo paslaugos teikimo aprašymas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasGriežtai saugomų gyvūnų rūšių padaryta žala žemės sklypų, ūkinių gyvūnų savininkams, valdytojams ir naudotojams, kurių žemės ūkio pasėliams ar ūkiniams gyvūnams buvo padaryta žala, atlyginama, jeigu žemės ūkio pasėlių savininkas augina pasėlius pagal agrotechninius reikalavimus ir vykdo pasėlių apsaugojimo nuo griežtai saugomų gyvūnų rūšių daromos žalos priemones, patvirtintas Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodikoje, o ūkiniai gyvūnai buvo registruoti Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarka. Žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, savininkai, valdytojai ir naudotojai apie laisvėje gyvenančių griežtai saugomų rūšių gyvūnų padarytą žalą nedelsdami privalo pranešti atitinkamai seniūnijai, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo pateikti arba išsiųsti rašytinį prašymą dėl žalos įvertinimo ir atlyginimo. Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus darbuotojas arba seniūnijos seniūnas, gavęs pranešimą apie padarytą žalą, privalo tą pačią dieną pranešti medžioklės plotų naudotojui ir per 7 dienas organizuoti žalos įvertinimą, išskyrus atvejus, kai dėl žalos pobūdžio jos dydį įmanoma nustatyti tik praėjus daugiau negu 7 dienoms

Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos
įstatymas (Žin., 1997, Nr. 108-2726; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. D1-388/3D-392 ,,Dėl griežtai saugomų gyvūnų rūšių padarytos žalos apskaičiavimo metodikos patvirtinimo” (Žin., 2011, Nr. 58-2793).
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. 10V-27 ,,Dėl komisijos sudarymo"
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė 
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ arba atitinkamos seniūnijos darbuotojui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Laisvos formos prašymas (rekomenduojama forma pridedama);
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
4. Žemės sklypo plano kopija
Formos ir šablonai Griežtai saugomų gyvūnų rūšių padarytos žalos nustatymo
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
Reikia pateikti įgaliojimą, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
Paslaugos teikimo rezultatasPriimtas prašymas perduodamas administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, kuri nustato žalą.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paslaugos vadovasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėjas Žydrūnas Vasiliauskas, tel. 8 612 45395, el. p. zydrunas.vasiliauskas@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojas
Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistas Kęstutis Sujeta, tel. (8 663) 65 958,el. p. kestutis.sujeta@lazdijai.lt
Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistas Saulius Pockevičius, tel. (8 613) 86 925, el. p. saulius.pockevicius@lazdijai.lt
Būdviečio seniūnija. Seniūnė Laimutė Šiuikienė, tel. (8 620) 55 233, el. p. laimute.siuikiene@lazdijai.lt
Kapčiamiesčio seniūnija. Seniūnas Virginijus Golikas, tel. (8 669) 30 617, el. p. virginijus.golikas@lazdijai.lt
Krosnos seniūnija. Seniūnė Valda Žukauskienė, tel. (8 318) 42 604, el. p. valda. žukauskienė@lazdijai.lt
Kučiūnų seniūnija. Seniūnė Lina Marcinkevičienė, tel. (8 318) 43 445, el. p. lina.marcinkeviciene@lazdijai.lt
Lazdijų seniūnija. Seniūnas Aidas Simanynas, tel. (8 318) 66 105, el. p. aidas.simanynas@lazdijai.lt
Noragėlių seniūnija. Seniūnė Sandra Jusevičienė, tel. (8 620) 73 665, el. p. sandra.juseviciene@lazdijai.lt
Seirijų seniūnija. Seniūnė Rita Matusevičiūtė-Bražinskienė, tel. (8 318) 58 206,el. p. rita.brazinskiene@lazdijai.lt
Šeštokų seniūnija. SeniūnėLiana Audzevičienė, tel. (8 318) 47 117,el. p. liana.audzeviciene@lazdijai.lt
Šventežerio seniūnija. Seniūnė Aldona Burbienė, tel. (8 318) 44 774, el. p. aldona.burbiene@lazdijai.
Veisiejų seniūnija. Seniūnas Zenonas Sabaliauskas, tel. (8 318) 56 195, el. p. zenonas.sabaliauskas@lazdijai.lt
Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistė Jūratė Zemeckienė, tel. 8 613 86 360, el. p. jurate.zemeckiene@lazdijai.lt
Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyresn. specialistas Gediminas Jančiulis, tel. 8 612 18 265, el. p. gediminas.janciulis@lazdijai.lt
Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyresn. specialistė Regina Alavočienė, tel. 8 620 46 479, el. p. regina.alavociene@lazdijai.lt
Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyresn. specialistė Irena Makauskienė, tel. 8 612 43463, el. p. irena.makauskiene@lazdijai.lt
Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyresn. specialistė Lina Miknevičienė, tel. 8 669 24056, el. p. lina.mikneviciene@lazdijai.lt
Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyresn. specialistė Vaida Olertienė, tel. 8 665 84 327, el. p. vaida.olertiene@lazdijai.lt
Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyresn. specialistė Elvyra Jasinskiene, tel. 8 614 40 993, el. p. elvyra.jasinskiene@lazdijai.lt
Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyresn. specialistas Steponas Jurčiukonis, tel. 8 612 69 212, el. p. steponas.jurciukonis@lazdijai.lt
Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyresn. specialistė Airina Baltuškonienė, tel. 8 8 665 51 885, el. p. airina.baltuskoniene@lazdijai.lt
Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyresn. specialistė Danutė Grėbliūnienė, tel. 8 613 95 532, el. p. danute.grebliuniene@lazdijai.lt
Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyresn. specialistė Dana Kvederiene, tel. 8 620 47 252 el. p. regina.alavociene@lazdijai.lt
Apskundimo instancija Administracijos direktorius, Lazdijų rajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija, Kauno apygardos administracinis teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Komisija vietoje apžiūri žemės sklypą, įvertina padarytą žalą ir nustato nuostolius. Komisijai tarpininkaujant asmuo, patyręs nuostolių dėl griežtai saugomų gyvūnų padarytos žalos, sutaria su medžiotojų būreliu dėl žalos atlyginimo.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama