Griežtai saugomų gyvūnų padarytos žalos nustatytmo paslaugos teikimo aprašymas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŽemės ūkis
Paslaugos pavadinimasGriežtai saugomų gyvūnų padarytos žalos nustatytmo paslaugos teikimo aprašymas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasGriežtai saugomų gyvūnų rūšių padaryta žala žemės sklypų, naminių gyvūnų ir gyvulių savininkams, valdytojams ir naudotojams, kurių žemės ūkio pasėliams buvo padaryta žalos, atlyginama, jeigu žemės ūkio pasėlių savininkas augina pasėlius pagal agrotechninius reikalavimus ir vykdo pasėlių apsaugojimo nuo griežtai saugomų gyvūnų rūšių daromos žalos priemones, patvirtintas Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodikoje.
Žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, savininkai, valdytojai ir naudotojai apie laisvėje gyvenančių griežtai saugomų rūšių gyvūnų padarytą žalą nedelsdami privalo pranešti atitinkamai seniūnijai, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo pateikti arba išsiųsti rašytinį prašymą dėl žalos įvertinimo ir atlyginimo.
Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus darbuotojas arba seniūnijos seniūnas, gavęs pranešimą apie padarytą žalą, privalo tą pačią dieną pranešti medžioklės plotų naudotojui ir per 7 dienas organizuoti žalos įvertinimą, išskyrus atvejus, kai dėl žalos pobūdžio jos dydį įmanoma nustatyti tik praėjus daugiau negu 7 dienoms
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos
įstatymas (Žin., 1997, Nr. 108-2726; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. D1-388/3D-392 ,,Dėl griežtai saugomų gyvūnų rūšių padarytos žalos apskaičiavimo metodikos patvirtinimo” (Žin., 2011, Nr. 58-2793).
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė 
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ arba atitinkamos seniūnijos darbuotojui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Laisvos formos prašymas (rekomenduojama forma pridedama);
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
4. Žemės sklypo plano kopija
Formos ir šablonai Griežtai saugomų gyvūnų rūšių padarytos žalos nustatymo
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
Reikia pateikti įgaliojimą, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
Paslaugos teikimo rezultatasPriimtas prašymas perduodamas administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, kuri nustato žalą.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Paslaugos vadovasŽemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjas Algimantas Pipiras, tel. (8 318) 66 118, el. p. zusk@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasŽemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjo pavaduotojas Algis Balčius, tel. (8 318) 66 138, el. p. algis.balcius@lazdijai.lt;
Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vyr. specialistas Kęstutis Sujeta, tel. (8 318) 66 138,
el. p. kestutis.sujeta@lazdijai.lt
Būdviečio seniūnija. Seniūnas Arūnas Kundrotas, tel. (8 318) 41 521, el. p. arunas.kundrotas@lazdijai.lt
Kapčiamiesčio seniūnija. Seniūnas Vidmantas Dambrauskas, tel. (8 318) 43 235, el. p. vidmantas.dambrauskas@lazdijai.lt
Krosnos seniūnija. Seniūnė Sigina Basevičienė, tel. (8 318) 42 604, el. p. sigina.baseviciene@lazdijai.lt
Kučiūnų seniūnija. Seniūnė Lina Marcinkevičienė, tel. (8 318) 43 445, el. p. lina.marcinkeviciene@lazdijai.lt
Lazdijų seniūnija. Seniūnas Sigitas Arbačiauskas, tel. (8 318) 66 105, el. p. sigitas.arbaciauskas@lazdijai.lt
Noragėlių seniūnija. Seniūnė Irena Uleckienė, tel. (8 318) 43 823, el. p. irena.uleckiene@lazdijai.lt
Seirijų seniūnija. Seniūnė
Česlova Šmulkštienė, tel. (8 318) 58 206,
el. p. ceslova.smulkstiene@lazdijai.lt
Šeštokų seniūnija. Seniūnė
Liana Audzevičienė, tel. (8 318) 47 117,
el. p. liana.audzeviciene@lazdijai.lt
Šventežerio seniūnija. Seniūnė Aldona Burbienė, tel. (8 318) 44 774, el. p. aldona.burbiene@lazdijai.lt
Teizų seniūnija. Seniūnė
Rima Didžiūnienė, tel. (8 318) 45 831,
el. p. rima.didziuniene@lazdijai.lt
Šlavantų seniūnija. Seniūnė
Julija Maziukienė, tel. (8 318) 41 322,
el. p. julija.maziukiene@lazdijai.lt
Veisiejų seniūnija. Seniūnas
Zenonas Sabaliauskas, tel. (8 318) 56 195, el. p. zenonas.sabaliauskas@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaLazdijų rajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Komisija vietoje apžiūri žemės sklypą, įvertina padarytą žalą ir nustato nuostolius. Komisijai tarpininkaujant asmuo, patyręs nuostolių dėl griežtai saugomų gyvūnų padarytos žalos, sutaria su medžiotojų būreliu dėl žalos atlyginimo.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama