Vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaVaiko teisių apsauga
Paslaugos pavadinimasVaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasVaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymas tėvų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos laikotarpiu. Paruošiamas rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo tėvų prašymu.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimąLietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. A1-548 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 56 ,,Dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo” pakeitimo.
Paslaugos gavėjasFiziniai asmenys
Paslaugos suteikimo trukmė30 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasTėvai turi pateikti nustatytos formos prašymą ir kitus reikalingus dokumentus rajono savivaldybės administracijos ,,vieno langelio” padaliniui (gali atsiųsti paštu arba el. būdu, pasirašius kvalifikuotu el. parašu).
Laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos atveju kreiptis reikia prieš 30 kalendorinių dienų iki išvykimo.
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo (forma - 1 priedas, pildymo pavyzdys -3 priedas). Prašymo forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. A1-548;
2. Tėvų ir siūlomo fizinio asmens prižiūrėti vaiką asmens tapatybės kortelės kopija ar kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jei pateikiami šių dokumentų originalai – jų kopijas pasidaro Vaiko teisių apsaugos skyrius);
3. Vaiko gimimo liudijimo kopija;
4. Siūlomo fizinio asmens Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos pažymėjimas;
5. Siūlomo fizinio asmens gyvenamosios vietos savivaldybės (seniūnijos) buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas;
6. Kartu su fiziniu asmeniu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytiniai sutikimai (forma - 2 priedas, pildymo pavyzdys – 4 priedas).
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Sutikimo forma
Sutikimo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Paslaugos teikimo rezultatasSavivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatoma laikinoji globa (rūpyba) vaikui (-ams).
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąVaiko teisių apsaugos skyrius
Paslaugos vadovasVaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Daiva Gorochovenkienė,
tel. (8 318) 66 134, el.p. vtat@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasVaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistė Ramunė Gurevičienė,
tel. (8 318) 66 104,
el. p. ramune.gureviciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaRajono savivaldybės administracinių ginčų komisija.
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Fiziniam asmeniui pateikus rašytinį prašymą, jis yra užregistruojamas dokumentų apskaitoje pagal institucijoje nustatytą dokumentų valdymo tvarką. Vaiko teisių apsaugos skyrius kreipiasi į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl siūlomo fizinio asmens prižiūrėti vaiką teistumo už tyčinius nusikaltimus. Paaiškėjus, kad siūlomas fizinis asmuo netinka tapti vaiko globėju (rūpintoju), Vaiko teisių apsaugos skyrius turi teisę siūlyti tėvams pasirinkti kitą fizinį asmenį.
Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai, priėmę sprendimą dėl fizinio asmens tinkamumo tapti vaiko globėju (rūpintoju), kreipiasi su teikimu į rajono savivaldybės administracijos direktorių. Direktoriaus įsakymu vaikui nustatoma laikinoji globa (rūpyba) bei paskiriamas vaiko globėjas (rūpintojas). Įsakymo kopija yra pateikiama paskirtajam globėjui (rūpintojui) laikinajai globai (rūpybai) vykdyti. Nustačius vaiko laikinąją globą (rūpybą), Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai sudaro, saugo ir nuolat pildo vaiko laikinosios globos (rūpybos) bylą.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama.