Vaiko laikinosios globos (rūpybos) šeimoje nustatymas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaVaiko teisių apsauga
Paslaugos pavadinimasVaiko laikinosios globos (rūpybos) šeimoje nustatymas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasVaiko laikinosios globos (rūpybos) šeimoje nustatymas vaikams, likusiems be tėvų globos. Atliekamas fizinio asmens pradinis įvertinimas, parengiamas rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo konkrečiam vaikui (-ams) bei globėjo (rūpintojo) paskyrimo.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos civilinio kodeksas;
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimas Nr. 405 „Dėl vaiko globos organizavimo nuostatų, patvirtinimo“;
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. 56 „Dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“.
Paslaugos gavėjasFiziniai asmenys.
Paslaugos suteikimo trukmė3 Vaiko laikinosios globos (rūpybos) skubus nustatymas trunka 3 darbo dienas. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) planuotas nustatymas trunka 30 dienų. Šis terminas gali būti pratęstas iki tol, kol bus surinkti visi reikiami dokumentai apie būsimąjį globėją. Įvertinimas atliekamas per kiek galima trumpesnį laikotarpį, ne ilgesnį kaip per 30 kalendorinių dienų nuo fizinio asmens rašytinio prašymo pateikimo. Jeigu fizinis asmuo nesutinka, kad VTAS surinktų visus dokumentus, duomenis ir informaciją, fizinio asmens įvertinimas atliekamas per 14 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų pateikimo.
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasFizinis asmuo, norintis tapti vaiko globėju (rūpintoju), turi pateikti prašymą ir kitus reikalingus dokumentus rajono savivaldybės administracijos ,,vieno langelio“ padaliniui (gali atsiųsti paštu arba el. būdu, pasirašius kvalifikuotu el. parašu).
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Laisvos formos prašymas, kuriame pateikti duomenys apie save (vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, darbovietė, šeiminė ir materialinė padėtis, išlaikomų asmenų skaičius, šeimos sudėtis, globos (rūpybos) motyvai, pageidaujamų globoti (rūpintis) vaikų skaičius, jų amžius, lytis, globos (rūpybos) rūšis (rekomenduojama forma - 1 priedas, prašymo pildymo pavyzdys - 4 priedas); Fizinis asmuo papildomai prašyme nurodo, ar sutinka, kad Vaiko teisių apsaugos skyrius surinktų dokumentus ir duomenis, nurodytus 8-10 punktuose.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
3. Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimas, kuris patvirtintų, kad fizinis asmuo neserga ligomis, kurių sąrašą tvirtina teisės aktų nustatyta tvarka LR Vyriausybės įgaliota institucija;
4. Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinis sutikimas (artimiesiems giminaičiams rekomenduojama forma -2 priedas, pildymo pavyzdys – 5 priedas, kitiems fiziniams asmenims rekomenduojama forma – 3 priedas, pildymo pavyzdys – 6 priedas).
5. Duomenys, įrodantys fizinio asmens santuoką (santuokos liudijimą), jeigu fizinis asmuo susituokęs, ištuoką, jeigu fizinis asmuo išsituokęs (ištuokos liudijimas), sutuoktinio mirtį, jeigu fizinis asmuo yra našlys (našlė) mirties liudijimas;
6. Duomenys, įrodantys teismo santuokos pripažinimą negaliojančia, jeigu teismas santuoką pripažino negaliojančia (teismo sprendimas);
7. Duomenys, įrodantys sutuoktinių gyvenimą skyrium, jeigu yra teismo sprendimas dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium (teismo sprendimas);
8. Duomenys, įrodantys fizinio asmens giminystę su vaiku, kurį norėtų globoti;
9. Pažyma iš Informatikos ir ryšių departamento prie VRM apie kartu su fiziniu asmeniu gyvenančių kitų asmenų teistumą už tyčinius nusikaltimus, o iš teritorinės policijos įstaigos – pažymą apie kartu su fiziniu asmeniu gyvenančių asmenų administracinių teisės pažeidimų padarymą;
10. Pažyma iš Informatikos ir ryšių departamento prie VRM apie fizinio asmens teistumą už tyčinius nusikaltimus, o iš teritorinės policijos įstaigos – pažymą apie fizinio asmens administracinių teisės pažeidimų padarymą.
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Sutikimo forma (2 priedas)
Sutikimo forma (3 priedas)
Sutikimo pildymo pavyzdys (5 priedas)
Sutikimo pildymo pavyzdys (6 priedas)
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Paslaugos teikimo rezultatasVaiko teisių apsaugos skyrius, įvertinęs pateiktus dokumentus, duomenis ir informaciją, priima sprendimą dėl fizinio asmens pradinio įvertinimo ir jį siunčia į mokymus (negalioja artimiesiems giminaičiams). Tik dalyvavusiam mokymuose ir gavusiam teigiamas išvadas fiziniam asmeniui parenkamas likęs be tėvų globos vaikas ir rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikui nustatoma laikinoji globa (rūpyba) bei paskiriamas globėjas (rūpintojas).
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąVaiko teisių apsaugos skyrius
Paslaugos vadovasVaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Daiva Gorochovenkienė,
tel. (8 318) 66 134, el. p. vtat@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasVaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistė Ramunė Gurevičienė,
tel. (8 318) 66 104,
el. p. ramune.gureviciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, teismas.
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Fiziniam asmeniui pateikus prašymą, jis yra užregistruojamas dokumentų apskaitoje pagal institucijoje nustatytą dokumentų valdymo tvarką. Prašyme nurodo, ar sutinka, kad Vaiko teisių apsaugos skyrius savarankiškai surinktų dokumentus ir duomenis. VTAS, gavęs sutikimą, surenka šiuos duomenis:
- įrodančius fizinio asmens giminystę su vaiku, kurį norėtų globoti, jeigu jis yra vaiko giminaitis;
- pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos, apie fizinio asmens teistumą už tyčinius nusikaltimus, o iš teritorinės policijos įstaigos – pažymą apie fizinio asmens administracinių teisės pažeidimų padarymą;
- pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie VRM apie kartu su fiziniu asmeniu gyvenančių kitų asmenų teistumą už tyčinius nusikaltimus, o iš teritorinės policijos įstaigos – pažymą apie kartu su fiziniu asmeniu gyvenančių asmenų administracinių teisės pažeidimų padarymą;
VTAS išsiaiškina (Civilinio kodekso 3.269 str. 2-5 punktai), ar asmuo nepatenka į minėtuose punktuose nurodytus pagrindus dėl kurių negali būti paskirtas vaiko globėju (rūpintoju): neturintis dvidešimt vienerių metų, išskyrus atvejus, kai globoti pageidauja artimasis giminaitis; pripažintas neveiksniu arba ribotai veiksniu; nuo kurio buvo atskirtas vaikas; buvęs įtėviu (įmote), jeigu jo tėvų valdžia buvo apribota dėl to, kad įtėvis (įmotė) netinkamai atliko savo pareigas arba jis buvo atskirtas nuo vaiko; jeigu globėjas atleistas nuo pareigų;
Kai fizinis asmuo nesutinka, kad Vaiko teisių apsaugos skyrius surinktų anksčiau minėtus duomenis, fizinis asmuo šiuos duomenis per 14 dienų nuo rašytinio prašymo pateikimo savarankiškai pateikia Vaiko teisių apsaugos skyriui. Jei per 14 dienų fizinis asmuo nepateikia nurodytų dokumentų ir duomenų, VTAS per 5 kalendorines dienas prašymą grąžina jį pateikusiam asmeniui.
VTAS įvertinęs dokumentus, duomenis ir informaciją, priima sprendimą dėl fizinio asmens pradinio įvertinimo. Kai priimamas sprendimas dėl fizinio asmens neigiamo pradinio įvertinimo apie tai raštu pranešama fiziniam asmeniui.
VTAS, priėmęs sprendimą dėl fizinio asmens teigiamo pradinio įvertinimo, per 3 kalendorines dienas nuo šio sprendimo priėmimo pateikia jį ir visus dokumentus, duomenis, informaciją atestuotiems socialiniams darbuotojams, kurie gavę dokumentus, informaciją ir duomenis per 3 kalendorines dienas praneša fiziniam asmeniui apie mokymų datą ir laiką. Mokymai privalomi kiekvienam fiziniam asmeniui, dėl kurio teigiamo pradinio įvertinimo VTAS priima sprendimą, išskyrus artimuosius giminaičius. Atestuoti socialiniai darbuotojai per kiek galima trumpesnį laikotarpį, ne ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų nuo mokymų pasibaigimo, parengia išvadą dėl fizinio asmens pasirengimo vaiko globai (rūpybai) ir pateikia ją VTAS, jos kopiją – fiziniam asmeniui. VTAS gavęs išvadą, parenka likusiam be tėvų globos vaikui teigiamai įvertintą fizinį asmenį ir priima sprendimą dėl pasirinkto fizinio asmens teikimo skirti vaiko globėju (rūpintoju). Jeigu nuo išvados gavimo dienos praėjo daugiau nei kalendoriniai metai, atnaujina dokumentus, duomenis ir informaciją.
Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai, priėmę sprendimą dėl fizinio asmens tinkamumo tapti vaiko globėju (rūpintoju) su teikimu kreipiasi į rajono savivaldybės administracijos direktorių. Jo įsakymu nuo prašymo nustatyti vaikui laikinąją globą (rūpybą) įregistravimo dienos savivaldybėje nustatoma vaikui laikinoji globa (rūpyba) bei paskiriamas vaiko globėjas (rūpintojas). Patvirtinta įsakymo kopija išsiunčiama globėjui (rūpintojui). Nustačius vaiko laikinąją globą (rūpybą), Vaiko teisių apsaugos skyrius sudaro, saugo ir nuolat pildo vaiko laikinosios globos (rūpybos) bylą.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama.