Patirtų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkių likvidavimo įvertinimas ir atlyginimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŽemės ūkis
Paslaugos pavadinimasPatirtų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkių likvidavimo įvertinimas ir atlyginimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasGyvūnų savininkai, įtarę gyvūnų užkrečiamąją ligą, privalo nedelsdami apie tai pranešti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) teritoriniam padaliniui. Gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkiai vietoje įvertinami ir atlyginami gyvūnų savininkams tik tie nuostoliai, kurie susidarė nuo pranešimo apie gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkį iki jos likvidavimo.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. 3D-2 "Dėl Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir dėl šių ligų taikomas veterinarinės sanitarijos priemones, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir žemės ūkio ministro 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 3D-646 „Dėl Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir šių ligų prevencijos priemones, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios";
2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. 3D-677 "Dėl Nuostolių, kuriuos patyrė ūkinių gyvūnų savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir (ar) prevencijos priemones, taip pat salmoneliozės valstybinės programos priemones, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo";
3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. 3D-389 „Nuostolių dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės – židinio galvijų bandoje sunaikinimo įvertinimo ir atlyginimo taisyklės“.
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė20 Savivaldybės komisija per 20 darbo dienų nuo gyvūno savininko prašymo pateikimo dienos pagal VMVT pateiktus dokumentus ir gyvūnų savininko pateiktus dokumentus įvertina, ar gyvūno savininko prašyme pateikti duomenys atlyginti nuostolius yra pagrįsti ir apskaičiuota valstybės pagalbos suma yra teisinga. Savivaldybės komisijai pareikalavus, gyvūnų savininkas ar VMVT per 20 darbo dienų turi pateikti papildomus dokumentus ir (arba) papildomą informaciją.
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui.
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasGyvūnų savininkas, gavęs iš VMVT raštu pranešimą apie užkrečiamosios ligos – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės, afrikinio kiaulių maro – židinio sunaikinimą jam nuosavybės teise priklausančioje bandoje, per 20 darbo dienų kreipiasi į savivaldybės komisiją dėl nuostolių atlyginimo ir pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą atlyginti nuostolius, patirtus dėl galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės, kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 3D-389 (1 priedas);
2. Paraišką atlyginti nuostolius, kuriuos patyrė ūkinių gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir (ar) prevencijos priemones, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. 3D-2 (2 priedas);
3. Įgaliojimą, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
4. Nuosavybės teises į priverstinai paskerstus galvijus patvirtinimo dokumentus;
5. Galvijų vidutinės rinkos vertės ir prarastų pajamų, nurodytų 2011 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 3D- 389 8.1 ir 8.2 punktuose, ir gautų išmokų ir (ar) nepatirtų išlaidų, nurodytų 2011 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 3D-389 9.1-9.3 punktuose, įrodymo dokumentus;
6. Duomenų patvirtinimo deklaraciją valstybės pagalbai gauti už nuostolius dėl ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės židinio galvijų bandoje sunaikinimo (forma patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 3D-389);
7. Draudimo įmonės, jeigu gyvūnas buvo draustas, pažymą, kurioje nurodoma apskaičiuota ir numatoma išmokėti pinigų suma.
Formos ir šablonai Patirtų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų 1 priedas
Patirtų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų 2 priedas
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti įgaliojimą, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo
Paslaugos teikimo rezultatasSavivaldybės komisijos įvertinti nuostoliai ir į Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą įvesti duomenys apie lėšų poreikį nuostoliams už priverstinai dėl užkrečiamųjų ligų nužudytus ar priverstinai paskerstus galvijus, prarastoms pajamoms atlyginti. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos gyvūnų savininkams perveda pagalbos lėšas.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paslaugos vadovasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėjas Žydrūnas Vasiliauskas, tel. 8 612 45395, el. p. zydrunas.vasiliauskas@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistė Vilma Kandratavičienė, mob. 8 698 84 373, el. p. vilma.kandrataviciene@lazdijai.lt;
Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyresn. raštvedė Alma Palionienė, mob. 8 687 90 309, el. p. alma.palioniene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaLazdijų rajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija arba Kauno apygardos administracinis teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Gavus asmens prašymą, inicijuojamas Nuolatinės nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir (arba) šių ligų prevencijos priemones, įvertinimo komisijos posėdis.
VMVT savivaldybės komisijai pateikia:
1. Epizootinio tyrimo duomenis, susijusius su gyvūnų užkrečiamosios ligos židinio nustatymu ir sunaikinimu;
2. Laboratoriniam tyrimui paimtų mėginių laboratorinių tyrimų protokolų kopijas;
3. Gyvūnų savininkui išduoto leidimo priverstinai nužudyti ar paskersti gyvūną skerdykloje ir skersti vežamo gyvūnų važtaraščio kopijas;
4. VMVT nurodymų dėl apribojimų ir draudimų gyvūnų bandai, gyvūninių maisto produktų realizavimo, apribojimo formuojant naują gyvūnų bandą patvirtinimo dokumentą, taip pat šių apribojimų ir draudimų panaikinimo dokumentų kopijas;
5. Duomenis apie VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje registruotų gyvūnų perkėlimą ir kaitą;
6. Skerdyklos išduotą galvijų paskerdimo, nurodant paskerstų galvijų individualius numerius, patvirtinimo dokumentą.
Duomenys apie rinkos kainas yra internete, adresu: www.vic.lt/statistinė. Jei duomenys teisingi, komisija įvertina nuostolius, komisijos atstovas įveda į Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą duomenis apie lėšų poreikį nuostoliams už priverstinai dėl užkrečiamųjų ligų nužudytus ar priverstinai paskerstus galvijus, prarastoms pajamoms dėl VMVT taikytų apribojimų ir draudimų, patirtų sunkumų įsigyjant naujų gyvūnų, atlyginti.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama