Dokumentų, patvirtinančių nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŽemės ūkis
Paslaugos pavadinimasDokumentų, patvirtinančių nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasŽemės sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams, kurių žemės ūkio pasėliams buvo padaryta medžiojamųjų gyvūnų žala, atlyginama, jeigu žemės ūkio pasėlių savininkas augina pasėlius pagal agrotechninius reikalavimus ir vykdo pasėlių apsaugojimo nuo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos priemones, patvirtintas Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodikoje.
Žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, savininkai, valdytojai ir naudotojai apie laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą nedelsdami privalo pranešti atitinkamai seniūnijai, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo pateikti arba išsiųsti rašytinį prašymą dėl žalos įvertinimo ir atlyginimo.
Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus darbuotojas arba seniūnijos seniūnas, gavęs pranešimą apie padarytą žalą, privalo tą pačią dieną pranešti medžioklės plotų naudotojui ir per 7 dienas organizuoti žalos įvertinimą, išskyrus atvejus, kai dėl žalos pobūdžio jos dydį įmanoma nustatyti tik praėjus daugiau negu 7 dienoms
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos medžioklės
įstatymas ;
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 486/359 ,,Dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ ;
3. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. 10V-27 “Dėl komisijos sudarymo”.
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė7 darbo dienos nuo atitinkamo žemės, miško ar vandens telkinio savininko, valdytojo ar naudotojo prašymo gavimo - apskaičiuojamas žemės ūkio pasėliams ir miškui padarytos žalos dydis, išskyrus atvejus, kai dėl žalos pobūdžio jos dydis įmanomas nustatyti tik praėjus daugiau negu 7 dienoms (šiuo atveju pasirenkamas laikotarpis, kada žala yra geriausiai matoma ir įmanoma įvertinti)
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ arba atitinkamos seniūnijos darbuotojui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Laisvos formos prašymas (rekomenduojama forma pridedama), kuriame nurodyta kokio dydžio žala kurioje vietovėje padaryta bei prašoma kompensuoti patirtą žalą.
2. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
4. Žemės sklypo plano kopija (nebūtinai patvirtinta).
Formos ir šablonai Priedas
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti įgaliojimą, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
Paslaugos teikimo rezultatasĮvertinta žala
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paslaugos vadovasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėjas Žydrūnas Vasiliauskas, tel. 8 612 45395, el. p. zydrunas.vasiliauskas@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojas
Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistas Saulius Pockevičius, tel.8 613 86925, el. p. saulius.pockevicius@lazdijai.lt
Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistas Kęstutis Sujeta, tel. 8 663 65958, el. p. kestutis.sujeta@lazdijai.lt
Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistė Jūratė Zemeckienė, tel. 8 613 86 360, el. p. jurate.zemeckiene@lazdijai.lt
Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyresn. specialistas Gediminas Jančiulis, tel. 8 612 18 265, el. p. gediminas.janciulis@lazdijai.lt
Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyresn. specialistė Regina Alavočienė, tel. 8 620 46 479, el. p. regina.alavociene@lazdijai.lt
Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyresn. specialistė Irena Makauskienė, tel. 8 612 43 463, el. p. irena.makauskiene@lazdijai.lt
Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyresn. specialistė Lina Miknevičienė, tel. 8 669 24056, el. p. lina.mikneviciene@lazdijai.lt
Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyresn. specialistė Vaida Olertienė, tel. 8 665 84 327, el. p. vaida.olertiene@lazdijai.lt
Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyresn. specialistė Elvyra Jasinskienė, tel. 8 614 40 993, el. p. elvyra.jasinskiene@lazdijai.lt
Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyresn. specialistas Steponas Jurčiukonis, tel. 8 612 69 212, el. p. steponas.jurciukonis@lazdijai.lt
Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyresn. specialistė Airina Baltuškonienė, tel. 8 665 51 885, el. p. airina.baltuskoniene@lazdijai.lt
Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyresn. specialistė Danutė Grėbliūnienė, tel. 8 613 95 532, el. p. danute.grebliuniene@lazdijai.lt
Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyresn. specialistė Dana Kvederienė, tel. 8 620 47 252, el. p. dana.kvederiene@lazdijai.lt
Būdviečio seniūnija. Seniūnė Laimutė Šiukienė, tel. (8 620) 55 233, el. p. laimute.siuikiene@lazdijai.lt
Kapčiamiesčio seniūnija. Seniūnas Virginijus Golikas, tel. (8 669) 30 617 el. p. virginijus.golikas@lazdijai.lt
Krosnos seniūnija. Seniūnė Valda Žukauskienė, tel. (8 318) 42 737, el. p. valda.zukauskiene@lazdijai.lt
Kučiūnų seniūnija. Seniūnė Lina Marcinkevičienė, tel. (8 318) 43 445, el. p. lina.marcinkeviciene@lazdijai.lt
Lazdijų seniūnija. Seniūnas Aidas Simanynas, tel. (8 318) 66 105, el. p. aidas.simanynas@lazdijai.lt
Noragėlių seniūnija. Seniūnė Sandra Jusevičienė, tel. (8 620) 73 665, el. p. sandra.juseviciene@lazdijai.lt
Seirijų seniūnija. Seniūnė Rita Matusevičiūtė-Bražinskienė, tel. (8 318) 58 206, el. p. rita.brazinskiene@lazdijai.lt
Šeštokų seniūnija. Seniūnė Liana Audzevičienė, tel. (8 318) 47 117,el. p. liana.audzeviciene@lazdijai.lt
Šventežerio seniūnija. Seniūnė Aldona Burbienė, tel. (8 318) 44 774, el. p. aldona.burbiene@lazdijai.lt
Veisiejų seniūnija. Seniūnas Zenonas Sabaliauskas, tel. (8 318) 56 195, el. p. zenonas.sabaliauskas@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaLazdijų rajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija arba Kauno apygardos administracinis teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Lazdijų rajono savivaldybės komisija medžiojamųjų vietoje apžiūri padarytą žalą ir nustato nuostolius. Apžiūros aktas pateikiams pasirašyti pareiškėjui. Komisija informuoja pareiškėjų prašyme nurodytu būdu.Komisijai tarpininkaujant, žemės sklypo savininkas ar naudotojas, sutaria su medžiotojų būreliu dėl žalos atlyginimo.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama