Asmenų prašymų, skundų priėmimas ir atsakymų pateikimas savivaldybės įstaigose

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorija 
Paslaugos pavadinimasAsmenų prašymų, skundų priėmimas ir atsakymų pateikimas savivaldybės įstaigose
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPriimami ir registruojami asmenų prašymai ir skundai, jie teikiami įstaigos vadovui ar kitam įgaliotam asmeniui, asmenims pateikiami atsakingų darbuotojų parengti atsakymai, vykdoma atsakymų kontrolė
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“;
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą arba skundą savivaldybės įstaigos darbuotojui, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasLaisvos formos prašymas (rekomenduojama forma - 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas) arba skundas (rekomenduojama forma – 3 priedas, pildymo pavyzdys – 4 priedas)
Formos ir šablonai Prašymo pildymo pavyzdys (2 priedas)
Skundo forma (3 priedas)
Skundo pildymo pavyzdys (4 priedas)
Prašymo forma (1 priedas)
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisAsmens tapatybę patvirtinančių dokumentų pateikti nereikia
Paslaugos teikimo rezultatasPriimtas ir išnagrinėtas asmens prašymas arba skundas, asmeniui pateiktas atsakymas
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąKomunikacijos ir dokumentų skyrius
Paslaugos vadovas 
Paslaugos vykdytojas 
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateiktas prašymas ar skundas užregistruojamas savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje (registruojami atskiruose registruose) ir pateikiamas savivaldybės įstaigos vadovui arba kitam įgaliotam asmeniui. Įstaigos vadovas arba kitas įgaliotas asmuo pagal prašymo ar skundo pobūdį perduoda jį nagrinėti atsakingam darbuotojui. Darbuotojas išnagrinėja pateiktą prašymą ar skundą ir parengia atsakymą, kuris išsiunčiamas asmeniui paštu ar elektroniniu būdu
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama