Paramos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaVerslas
Paslaugos pavadinimasParamos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasFinansinė parama smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams teikiama:
1. Dalinai kompensuojant įmonės steigimo ir darbų saugos mokymų, skirtų darbdaviui ar jam atstovaujančiam asmeniui, išlaidas. Įmonė turi būti įregistruota Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje po 2015 m. sausio 1 d. Kompensuojami mokesčiai, sumokėti notarui ir VĮ Registrų centru, bei patirtos išlaidos už darbų saugos mokymus iki 70 %, bet ne daugiau kaip 200 Eur;
2. Visiškai kompensuojant jauno verslininko įmonės steigimo ir darbų saugos mokymų, skirtų darbdaviui ar jam atstovaujančiam asmeniui, išlaidas. Įmonė turi būti įregistruota Savivaldybės teritorijoje po 2015 m. sausio 1 d. Kompensuojami 100% mokesčiai, sumokėti notarui ir VĮ Registrų centrui, bei išlaidos už darbų saugos mokymus.
3. Dalinai kompensuojant verslo planų / paraiškų finansinei paramai gauti iš fondų ir bankų rengimo išlaidas, kurios patirtos po 2015 m. sausio 1 d. Verslo planas / projektas turi būti skirtas įgyvendinti Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje. Kompensuojama iki 70 %, bet ne daugiau kaip 579,24 Eur;
4. Dalinai kompensuojant dalyvavimo parodose ar mugėse, leidinių leidybos išlaidas iki 70 %, bet ne daugiau kaip 347,54 Eur per metus. Kompensuojamos dalyvio mokesčio, reklamos salėje ir parodos ploto įsigijimo, informacinių ir reklaminių leidinių leidybos išlaidos, patirtos po 2015 m. sausio 1 d. Papildomos parodos įrangos įsigijimo, transporto ir komunikacijos išlaidos nekompensuojamos. Visiškai finansuojamos Lazdijų rajono savivaldybės administracijos organizuojamų rajono savivaldybės verslininkų išvykų į parodas ir muges, kuriose reprezentuojama Lazdijų rajono savivaldybė ir verslas, transporto išlaidos;
5. Finansuojant įrengtų maudymosi vietų vandens mikrobiologinius tyrimus. Visiškai finansuojami 2 tyrimai per metus: prieš maudymosi sezono pradžią ir sezono viduryje. Tyrimų paslaugos finansuojamos visiems verslo subjektams, kurie gegužės 1 dieną turi galiojantį Savivaldybės išduotą kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių ar turistinės stovyklos paslaugų teikimo pažymėjimą ar pateiktą Pranešimo apie apgyvendinimo paslaugų teikimo formą Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos ir galiojantį verslo liudijimą ar kitus dokumentus, patvirtinančius, kad gali teikti kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos paslaugas ir šias paslaugas teikia šalia vandens telkinių. Pagal verslo subjektų raštu pateiktus prašymus numatomų tirti maudymosi vietų sąrašą sudaro ir tyrimus inicijuoja Savivaldybės administracijos Ekonomikos skyrius. Tyrimų atlikimą organizuoja Savivaldybės administracija teisės aktų nustatyta tvarka;
6. Finansuojant šachtinių šulinių geriamojo vandens mikrobiologinius ir cheminius tyrimus. Visiškai finansuojamas 1 tyrimas per metus, kuris reikalingas atlikti ne rečiau kaip 1 kartą per metus. Tyrimų paslaugos finansuojamos visiems verslo subjektams, kurie gegužės 1 dieną turi galiojantį Savivaldybės išduotą kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių ar turistinės stovyklos paslaugų teikimo pažymėjimą ar pateiktą Pranešimo apie apgyvendinimo paslaugų teikimo formą Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos ir galiojantį verslo liudijimą ar kitus dokumentus, patvirtinančius, kad gali teikti kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos paslaugas. Pagal verslo subjektų raštu pateiktus prašymus numatomų tirti paslaugų teikėjams geriamojo vandens tyrimų sąrašą sudaro ir tyrimus inicijuoja Savivaldybės administracijos Ekonomikos skyrius.
Tyrimų atlikimą organizuoja Savivaldybės administracija teisės aktų nustatyta tvarka;
7. Finansuojant seminarų, mokymų, konferencijų ir renginių, aktualių Savivaldybės moksleiviams ir smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams, organizavimo išlaidas. Šią Programos paramos priemonės teikimą inicijuoja Savivaldybės administracijos Ekonomikos skyrius teisės aktų nustatyta tvarka;
8. Finansuojant mokymų, konferencijų ir renginių, aktualių ugdymo institucijų darbuotojams ir visuomenei, skatinančių socialinį verslumą, organizavimo išlaidas. Šią Programos paramos priemonės teikimą inicijuoja Savivaldybės administracijos Ekonomikos skyrius, organizuoja Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius teisės aktų nustatyta tvarka
9. Tas pats verslo subjektas gali gauti finansinę paramą 12.1-12.6 punktuose nurodytomis formomis, bet ne daugiau nei keturis kartus per metus ir ne ta pačia forma. Bendra suteikta parama vienam subjektui per trejus metus iš eilėsv negali viršyti 2316,96 Eur;
10. Programos finansinę paramą, išskyrus 12.6, 12.7 ir 12.8 papunkčiuose numatyta forma, Pareiškėjas gali gauti ne ilgiau kaip trejus metus iš eilės.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. 4‑119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ ;
3. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. 10V-291„Dėl Lazdijų rajono savivaldybės verslo rėmimo programos finansavimo nuostatų patvirtinimo“ ;
Paslaugos gavėjasĮmonė ar verslininkas, kurie atitinka šiuos reikalavimus:
1. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nustatytas sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams;
2. Įmonė yra įregistruota Juridinių asmenų registre;
3. Verslininkas turi galiojantį verslo liudijimą;
4. Yra registruotas ir vykdo veiklą Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje;
5. Neturi įsiskolinimų Valstybiniam socialinio draudimo fondui ir Valstybinei mokesčių inspekcijai;
6. jaunas verslininkas – teikdamas paraišką kompensuoti jauno verslininko įmonės steigimo išlaidas turi būti iki 29 metų amžiaus.
7. Parama neteikiama:
7.1 Partnerinėms įmonėms;
7.2. Susijusioms įmonėms;
7.3. bankrutuojantiems, likviduojamiems ar restruktūrizuojamiems verslo subjektams
Paslaugos suteikimo trukmė 
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus Savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasPareiškėjai, siekdami įmonės steigimo išlaidų kompensavimo, turi pateikti šiuos dokumentus:
1. Užpildytą paraišką finansinei paramai gauti pagal Lazdijų rajono savivaldybės verslo rėmimo programą (paraiškos forma - 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
2. Užpildytą smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos 1 formą, kuri patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4‑119 (forma – 3 priedas, pildymo pavyzdys – 4 priedas);
3. Įmonės registravimo pažymėjimo kopiją;
4. Dokumentų, patvirtinančių išlaidas, kopijas;
5. Įmonės savininko (įgalioto asmens) asmens dokumento kopiją. Jaunas verslininkas turi patvirtinti, kad kreipimosi dėl įmonės steigimo išlaidų kompensavimo metu yra iki 29 metų amžiaus.
Pareiškėjai, siekdami verslo plano/paraiškos rengimo išlaidų kompensavimo, turi pateikti šiuos dokumentus:
1. Užpildytą paraišką finansinei paramai gauti pagal Lazdijų rajono savivaldybės verslo rėmimo programą (paraiškos forma - 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
2. Užpildytą smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos 1 formą, kuri patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4‑119 (forma – 3 priedas, pildymo pavyzdys – 4 priedas);
3. Įmonės registravimo pažymėjimo arba verslo liudijimo kopiją;
4. Verslo plano / paraiškos kopiją;
5. Verslo plano / paraiškos parengimo išlaidų apmokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
6. Dokumentą, patvirtinantį verslo plano / paraiškos pateikimą finansavimui gauti ir gautą/patvirtintą finansavimą;
7. Įmonės savininko (įgalioto asmens) ar verslininko asmens dokumento kopiją.
Pareiškėjai, siekdami dalyvavimo parodose ar mugėse, leidinių leidybos išlaidų kompensavimo, turi pateikti šiuos dokumentus:
1. Užpildytą paraišką finansinei paramai gauti pagal Lazdijų rajono savivaldybės verslo rėmimo programą (paraiškos forma - 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
2. Užpildytą smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos 1 formą, kuri patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4‑119 (forma – 3 priedas, pildymo pavyzdys – 4 priedas);
3. Įmonės registravimo pažymėjimo arba verslo liudijimo kopiją;
4. Sąskaitos kopiją ir kitus išlaidas patvirtinančius dokumentus;
5. Įmonės savininko (įgalioto asmens) ar verslininko asmens dokumento kopiją.
6. Jei pateikiama paraiška neatitinka reikalavimų (netinkamai užpildyta, trūksta papildomų dokumentų), Pareiškėjui išsiunčiamas raštiškas pranešimas su nurodytais trūkumais. Paraiškos vertinimo terminas pratęsiamas 7 kalendorinėms dienoms, per kurias Pareiškėjas turi teisę pašalinti trūkumus.
Pateikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktuose nustatyta tvarka.
Paraiška pildoma ir registruojama tik pateikus reikalingus dokumentus. Už pateiktos informacijos teisingumą atsako Pareiškėjas.
Formos ir šablonai paraiškos forma
paraiškos pildymo pavyzdys
deklaracijos 1 forma
deklaracijos pildymo pavyzdys
finansavimo sutartis
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisTapatybę patvirtinančių dokumentų pateikti nereikia
Paslaugos teikimo rezultatasSkirta finansinė parama verslo subjektams
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąStrateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyrius
Paslaugos vadovasStrateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vedėja Andrė Zenevičienė, tel. 8 655 46 105,
el. p. andre.zeneviciene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasStrateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Vaiva Čepononienė, tel. 8 613 28 027,
el. p. vaiva.cepononiene@lazdijai.lt,
Lazdijų rajono savivaldybės verslo rėmimo programos komisija
Apskundimo instancijaLazdijų rajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija. Turint nusiskundimų dėl paslaugų kokybės, apie juos galima pranešti nemokama anonimine informavimo telefonu linija „Informuok merą" 8 80077475
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pareiškėjui pateikus paraišką, Lazdijų rajono savivaldybės verslo rėmimo programos komisijos (toliau – komisija) sekretorius išsiunčia Valstybinei mokesčių inspekcijai raštišką užklausą suteikti informaciją, ar pareiškėjas neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija ir patikrina Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinėje sistemoje, ar pareiškėjas nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Paraiškas komisija vertina tik pareiškėjui pateikus visus reikalingus dokumentus ir gavusi informaciją iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos bei Valstybinės mokesčių inspekcijos. Nutarimą dėl paraiškų atitikimo reikalavimams ir finansinės paramos skyrimo bei jos dydžio Komisija priima per 30 kalendorinių dienų nuo paraiškos ir visų
reikalingų dokumentų pateikimo.
Komisija vertina pateiktas paraiškas programos lėšoms gauti, priima rekomendacinio pobūdžio nutarimus (siūlymus) dėl paraiškų pagrįstumo ir finansinės paramos skyrimo bei jos dydžio ir teikia pasiūlymą Savivaldybės administracijos direktoriui dėl lėšų skyrimo.
Komisija gali paprašyti pareiškėją pateikti papildomų dokumentų ir informacijos, jos nuomone, būtinos arba padėsiančios įvertinti paraišką.
Komisija, įvertinusi, ar pareiškėjas ir paraiška su papildomais dokumentais atitinka teisės aktų reikalavimus, priima rekomendacinio pobūdžio nutarimą (siūlymą) dėl finansinės paramos skyrimo.
Nutarimas (siūlymas) dėl finansinės paramos dydžio priimamas atsižvelgiant į:
1. Nuostatuose nustatytas finansinės paramos dydžio ribas;
2. Vidutinę paslaugų, kurioms siekiama kompensacijos, rinkos kainą. Jei Pareiškėjo išlaidos nepagrįstai viršija vidutines rinkos kainas, paramos dalis toms išlaidoms skaičiuojama atsižvelgiant į vidutines rinkos kainas;
3. Prioritetines smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros Savivaldybėje kryptis, jei paraiškų pateikiama daugiau negu leidžia patenkinti Programos turimos lėšos;
4. Pareiškėjo juridinio asmens registravimo/verslo liudijimo išdavimo datą, jei Pareiškėjų, kurie užsiima ūkine komercine veikla, atitinkančia prioritetines smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros Savivaldybėje kryptis, yra daugiau nei vienas, prioritetą teikiant vėliau registruotiems/verslo liudijimą gavusiems Pareiškėjams. Skirtumas tarp veiklos pradžios turi būti ne mažiau kaip 2 metai, kitu atveju lėšos skiriamos kiekvienam Pareiškėjui, paramos sumą nustatant lėšų likutį dalinant iš Pareiškėjų skaičiaus.
Komisijos posėdžio protokolą su priimtais nutarimais administracijos direktoriui pateikia komisijos pirmininkas.
Galutinį sprendimą skirti finansinę paramą priima administracijos direktorius, remdamasis Komisijos siūlymais.
Savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą dėl finansinės paramos skyrimo, su Pareiškėju pasirašoma nustatytos formos Finansinės paramos skyrimo pagal Lazdijų rajono savivaldybės verslo rėmimo programą sutartis (5 priedas). Sutartis sudaroma 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. Sutartį pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius bei Pareiškėjas. Sutartyje numatoma lėšų skyrimo tvarka, šalių atsakomybė ir kitos sąlygos.
Jei Komisija priima nutarimą nesiūlyti Savivaldybės administracijos direktoriui skirti paramos, Komisijos sekretorius Pareiškėją apie tai informuoja raštu, nurodydamas nutarimo priežastis.
Asmenys, gavę paramą neteisėtai arba prisidėję prie neteisėto paramos gavimo, atsako Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka

III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama