Centralizuotas vaikų priėmimas į Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŠvietimas
Paslaugos pavadinimasCentralizuotas vaikų priėmimas į Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPaslauga skirta vaikų priėmimo į Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes registracijai ir eilės sudarymui. Ugdymo grupės sukomplektuojamos iki mokslo metų pradžios. Esant laisvų vietų, grupės gali būti komplektuojamos visus metus.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. ISAK-918 „Dėl Rekomendacijų savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes“;
3. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 13 d. sprendimas Nr. 5TS-1324 „Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo" .
Paslaugos gavėjasFiziniai asmenys
Paslaugos suteikimo trukmė3 3 darbo dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikiamus dokumentus Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistui, pageidaujamos lankyti švietimo įstaigos darbuotojui ar seniūnijos darbuotojui arba prašymą užpildyti elektroniniu būdu adresu: http://vaikupriemimas.lazdijai.lt/vartotoju-sistema, pridedant skaitmenines dokumentų versijas.
Prašymai priimami ir elektronine programa registruojami tais metais, nuo kurių vaikas pageidauja pradėti lankyti švietimo įstaigą.
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas (1 priedas).
2. Vaiko gimimo liudijimo kopija.
3. Dokumentai, patvirtinantys aplinkybes, kuriomis remiantis gali būti teikiama pirmenybė.

Priimant vaikus į ugdymo grupes, laikomasi eilės pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo datą, pirmenybę teikiant:
1. vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
2. vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (jeigu vienas iš tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu arba atlieka laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose);
3. vaikams iš šeimų, priskiriamų socialiai remtinų šeimų grupei;
4. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų;
5. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) yra mokinys arba studentas ir mokosi dieniniame skyriuje;
6. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) turi ne daugiau kaip 40 procentų darbingumo lygio;
7. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią įstaigą.
Vaikai, kuriems Savivaldybės vaiko gerovės komisijos nutarimu skirtas privalomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas, ir einamaisiais metais įvaikinti vaikai į grupes priimami be eilės.
Formos ir šablonai prašymo forma
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisPateikti asmens dokumento nereikia.
Pildant prašymą elektroniniu būdu, tapatybė nustatoma prisijungiant per elektroninės valdžios vartus.
Paslaugos teikimo rezultatasApie vaiko priėmimą į švietimo įstaigą prašymą pateikusiam asmeniui pranešama vienu iš galimų būdų:
1. pagal unikalų užregistruoto vaiko kodą;
2. elektroniniu laišku;
3. telefonu;
4. paštu.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąŠvietimo, kultūros ir sporto skyrius
Paslaugos vadovasŠvietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Dalius Mockevičius, tel.
8 614 96 052 , el. p. dalius.mockevicius@lazdijai.lt

Paslaugos vykdytojasŠvietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Asta Zablackienė, tel. 8 612 97 406, el. p. asta.zablackiene@lazdijai.lt

Būdviečio seniūnija. Specialistė Jolanta Kalinauskienė, tel. 8 615 87 796, el. p. jolanta.kalinauskiene@lazdijai.lt
Kapčiamiesčio seniūnija. Specialistė Vida Vaškevičienė, tel. 8 613 88 061,
el. p. vida.vaskeviciene@lazdijai.lt
Krosnos seniūnija. Specialistė Ona Pavilonienė, tel. 8 620 47 236,
el. p. valda.zukauskiene@lazdijai.lt
Kučiūnų seniūnija. Specialistė Nijolė Vaškevičienė, tel.
8 620 47 234,
el. p. nijole.vaskeviciene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija. Specialistė
Irena Šarkelienė, tel. 8 620 46 388, el. p. irena.sarkeliene@lazdijai.lt
Noragėlių seniūnija. Specialistas
Reimundas Grubis, tel. 8 614 96 593, el. p. reimundas.grubis@lazdijai.lt
Seirijų seniūnija. Seniūnė Rita Matusevičiūtė-Bražinskienė, tel. 8 615 41 903, el. p. rita.brazinskiene@lazdijai.lt
Šeštokų seniūnija. Specialistas Vytautas Labenskas, tel. 8 613 14 982,
el. p. vytautas.labenskas@lazdijai.lt
Šventežerio seniūnija. Specialistas Vidas Tarnavičius, tel.
8 620 47 296, el. p. vidas.tarnavicius@lazdijai.lt
Veisiejų seniūnija. Specialistė Rita Pečiukonienė, tel. 8 620 46 625,
el. p. rita.peciukoniene@lazdijai.lt
Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojai, atsakingi už prašymų į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priėmimą
Apskundimo instancijaLazdijų rajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Jei prašymas teikiamas elektroniniu būdu:
1. užpildoma elektroninė prašymo forma, esanti savivaldybės tinklalapyje www.lazdijai.lt, ir pateikiama vaiko gimimo liudijimo kopijos bei dokumentų, patvirtinančių aplinkybes, kuriomis remiantis gali būti teikiama pirmenybė priimant vaiką į švietimo įstaigą, skaitmeninė versija;
2. atsiųstas prašymas automatiškai registruojamas duomenų bazėje, užregistruotam vaikui suteikiamas unikalus kodas, nustatomas eilės numeris (užregistruoto vaiko eilės numeris yra matomas prašymą pateikusiam asmeniui prisijungus prie tinklalapio www.lazdijai.lt).
Jei prašymas pateikiamas raštu:
1. prašymas, vaiko gimimo liudijimo kopija bei dokumentai, patvirtinantys aplinkybes, kuriomis remiantis gali būti teikiama pirmenybė priimant vaiką į švietimo įstaigą, pateikiami atvykus į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrių, pageidaujamą lankyti Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigą, atitinkamą Lazdijų rajono savivaldybės administracijos seniūniją.
2. už prašymų priėmimą atsakingas asmuo užpildo elektroninę prašymo formą pagal pateiktus duomenis pasirašytinai;
3. prašymas registruojamas duomenų bazėje, užregistruotam vaikui suteikiamas unikalus kodas ir nustatomas eilės numeris;
4. tėvams (globėjams) suteikiama teisė pagal unikalų užregistruoto vaiko kodą Lazdijų rajono savivaldybės tinklalapyje www.lazdijai.lt pasitikrinti savo vaiko vietą eilėje.
Taip pat tėvai informaciją apie vaiko priėmimą į įstaigą gali gauti jų pasirinktu būdu: elektroniniu laišku, telefonu, paštu.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama