Asmenų konsultavimas, informacijos ir duomenų teikimas pasirengimo mobilizacijai, mobilizacijos, demobilizacijos eigos ir priimančiosios šalies paramos teikimo savivaldybės teritorijoje klausimais.

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaMobilizacija ir demobilizacija
Paslaugos pavadinimasAsmenų konsultavimas, informacijos ir duomenų teikimas pasirengimo mobilizacijai, mobilizacijos, demobilizacijos eigos ir priimančiosios šalies paramos teikimo savivaldybės teritorijoje klausimais.
Paslaugos esmės trumpas aprašymasSavivaldybės administracijos teikiama informacija apie pasirengimą mobilizacijai, mobilizacijos ir demobilizacijos eigą, priimančiosios šalies paramos teikimą savivaldybės teritorijoje ir duomenys, reikalingi valstybės, savivaldybių institucijoms, įstaigoms teisės aktuose nustatytoms funkcijoms ir pavestoms užduotims vykdyti rengiantis mobilizacijai, vykdant mobilizaciją ir demobilizaciją, taip pat rengiantis teikti priimančiosios šalies paramą ir ją teikiant. Konsultacijų šiais klausimais teikimas suinteresuotoms valstybės, savivaldybių institucijoms, įstaigoms ar ūkio subjektams ir fiziniams asmenims.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
4. Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas;
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas ,,Dėl Priimančiosios šalies paramos teikimo užduočių valstybės ir savivaldybių institucijoms ar įstaigoms aprašo patvirtinimo“;
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas ,,Dėl Civilinio mobilizacijos personalo rezervo sudarymo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
7. Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos 2015-02-12 įsakymas Nr. V-15 ,,Dėl Savivaldybės mobilizacijos plano rengimo metodinių nurodymų patvirtinimo“;
8. Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos 2012-01-23 įsakymas Nr. V-7 ,,Dėl į civilinį mobilizacinio personalo rezervą įrašytų asmenų priimančiosios šalies paramos mokymo planavimo, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo tvirtinimo“.
Paslaugos gavėjasValstybės, savivaldybių institucijos, įstaigos ar ūkio subjektai ir fiziniai asmenys
Paslaugos suteikimo trukmė10 Informacija, duomenys ir reikalinga konsultacija teikiama per Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose, krašto apsaugos ministro ir Mobilizacijos departamento prie KAM direktoriaus įsakymuose nustatytą terminą, Jei terminas nenustatytas – per 10 darbo dienų nuo prašymo (kreipimosi, paklausimo) iš juridinių asmenų gavimo savivaldybės administracijoje dienos ir per 20 darbo dienų nuo prašymo (kreipimosi, paklausimo) iš fizinių asmenų gavimo savivaldybės administracijoje dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui arba atsiųsti paštu, elektroniniu būdu
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasPrašymas, pateikiamas laisva forma, pasirašomas, nurodomas vardas, pavardė, adresas, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, išdėstoma prašymo esmė ir apibūdinama prašoma informacija, duomenys ar pateikiamas klausimas, kuriuo konsultuojamasi. Jei prašymą teikia juridinis asmuo, prašymas turi būti įregistruotas ir pasirašytas juridinio asmens vadovo arba jo įgalioto asmens.
Prašymai, teikiami elektroniniu būdu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasSuteikta konsultacija mobilizacijos, demobilizacijos eigos ir priimančiosios šalies paramos teikimo savivaldybės teritorijoje klausimais
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąVietinio ūkio skyrius
Paslaugos vadovasVietinio ūkio skyriaus vedėja Indrė Adomynienė, tel. +370 613 05460, el. p. indre.adomyniene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasVietinio ūkio skyriaus vyr. specialistas Vitas Merkininkas, tel. +370 614 96312 el. p. vitas.merkininkas@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, Lazdijų rajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija, Kauno apygardos administracinis teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Informacija ir duomenys iš valstybės registrų tvarkymo įstaigų, informacinių sistemų tvarkytojų, internetinių svetainių savivaldos institucijų, savivaldos įstaigų ir įmonių
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama