Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimas laikinai svečiuotis pas nuolat užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaVaiko teisių apsauga
Paslaugos pavadinimasInstitucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimas laikinai svečiuotis pas nuolat užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį
Paslaugos esmės trumpas aprašymasAtliekamas fizinio asmens tinkamumo priimti laikinai svečiuotis patikrinimas ir išduodama išvada.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimąLR civilinio kodekso 3.210 ir 3.269 str.
Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašas.
Paslaugos gavėjasVaiko giminaitis (toliau vadinama – fizinis asmuo)
Paslaugos suteikimo trukmė30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasFizinis asmuo, norintis laikinai priimti svečiuotis institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką, rajono savivaldybės administracijos ,,vieno langelio” padaliniui pateikia prašymą ir kitus reikalingus dokumentus (gali atsiųsti paštu arba el. būdu, pasirašius kvalifikuotu el. parašu).
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Rašytinis prašymas dėl leidimo priimti svečiuotis institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (kopija);
3. Sveikatos patikrinimo medicinines pažymas, kuriose nurodyti sveikatos sutrikimai turi būti pažymėti kodais pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (TLK 10), ir pažymėjimą apie psichikos būklę;
4. Savo gyvenamosios vietos kompetentingos institucijos informaciją dėl gyvenimo sąlygų tinkamumo tenkinti vaiko poreikius ir leidimo priimti laikinai svečiuotis bei informaciją, ar fizinio asmens atžvilgiu nebuvo taikytos vaiko teisių apsaugos priemonės;
7. Užsienio kompetentingos institucijos pažymą, kad fizinis asmuo nebuvo teistas.
Formos ir šablonai Rekomenduojama prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikalinga pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Paslaugos teikimo rezultatasVTAS, gavęs dokumentus, išsiaiškina, ar fizinis asmuo tinkamas ir gali priimti laikinai svečiuotis vaiką ir surašo išvadą.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąVaiko teisių apsaugos skyrius
Paslaugos vadovasVaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Daiva Gorochovenkienė, tel.: 8 318 66 134, el. p. vtat@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasVaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistė Ramunė Gurevičienė, tel.: 8 318 66 104, el. p. ramune.gureviciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaRajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateikus fiziniam asmeniui prašymą dėl jo paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju), prašymas yra užregistruojamas dokumentų apskaitoje pagal institucijoje nustatytą dokumentų valdymo tvarką. Vaiko teisių apsaugos skyrius:
1) išsiaiškina, ar fizinis asmuo nėra priskiriamas asmenų grupei, kurie įstatymų nustatyta tvarka negali būti skiriami globėju (rūpintoju) ar įvaikintoju, ar neįrašytas į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą.
(LR civilinio kodekso 3.210 ir 3.269 straipsniuose nustatyti pagrindai);
2) įvertina fizinio asmens ryšį su norimu priimti svečiuotis vaiku.
Vaiko teisių apsaugos skyrius surašo išvadą apie fizinio asmens tinkamumą ar netinkamumą priimti laikinam svečiavimuisi ir ją pateikia fiziniam asmeniui, o kopiją – vaiko globėjui (rūpintojui).
Fizinis asmuo, gavęs neigiamą išvadą dėl vaiko paėmimo laikinai svečiuotis, gali pakartotinai kreiptis tik išnykus Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadoje nurodytoms priežastims.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama.