Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimas laikinai svečiuotis pas nuolat LR gyvenantį fizinį asmenį

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaVaiko teisių apsauga
Paslaugos pavadinimasInstitucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimas laikinai svečiuotis pas nuolat LR gyvenantį fizinį asmenį
Paslaugos esmės trumpas aprašymasAtliekamas fizinio asmens tinkamumo priimti laikinai svečiuotis patikrinimas ir išduodama išvada
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimąLR civilinio kodekso 3.210 ir 3.269 str.
Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašas.
Paslaugos gavėjasFiziniai asmenys
Paslaugos suteikimo trukmė30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasFizinis asmuo, norintis laikinai priimti svečiuotis institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką, rajono savivaldybės administracijos ,,vieno langelio” padaliniui pateikia prašymą ir kitus reikalingus dokumentus (gali atsiųsti paštu arba el. būdu, pasirašius kvalifikuotu el. parašu).
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Rašytinis prašymas dėl leidimo priimti svečiuotis institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas)
2. Pasas arba asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (kopija)
3. Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 046/a).
Formos ir šablonai Rekomenduojama prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikalinga pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasVTAS, gavęs dokumentus ir informaciją, bendradarbiaudamas su atestuotais socialiniais darbuotojais, išsiaiškina ar fizinis asmuo tinkamas ir gali priimti laikinai svečiuotis vaiką ir surašo išvadą.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąVaiko teisių apsaugos skyrius
Paslaugos vadovasVaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Daiva Gorochovenkienė, tel.: 8 318 66 134, el. p. vtat@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasVaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistė Ramunė Gurevičienė, tel.: 8 318 66 104, el. p. ramune.gureviciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaRajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateikus fiziniam asmeniui prašymą dėl jo paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju), prašymas yra užregistruojamas dokumentų apskaitoje pagal institucijoje nustatytą dokumentų valdymo tvarką. Vaiko teisių apsaugos skyrius:

1) išsiaiškina, ar fizinis asmuo nėra priskiriamas asmenų grupei, kurie įstatymų nustatyta tvarka negali būti skiriami globėju (rūpintoju) ar įvaikintoju, ar neįrašytas į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą.
(LR civilinio kodekso 3.210 ir 3.269 straipsniuose nustatyti pagrindai).
2) kreipiasi teisės aktų nustatyta tvarka
į Informatikos ir ryšių departamentą prie LR VRM, kad išduotų pažymą apie asmens teistumą.
VTAS, gavęs anksčiau paminėtus dokumentus, bendradarbiaudamas su atestuotais socialiniais darbuotojais, išsiaiškina:
1) fizinio asmens buities ir gyvenimo sąlygas.
2) fizinio asmens galimybes tenkinti vaiko poreikius.
3) ar kartu su fiziniu asmeniu gyvenantys asmenys sutinka, kad vaikas laikinai svečiuotųsi.
Vaiko teisių skyrius surašo išvadą apie fizinio asmens tinkamumą priimti laikinai svečiuotis ir ją pateikia fiziniam asmeniui, o kopiją – vaiko globėjui (rūpintojui).
Priėmęs teigiamą išvadą, VTAS pateikia fiziniam asmeniui vaiko globėjų (rūpintojų) sąrašą.
VTAS, priėmęs neigiamą išvadą dėl vaiko priėmimo svečiuotis, apie sprendimo priežastis raštu informuoja fizinį asmenį.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama.