Valstybės paramos žuvusiųjų pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms teikimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinė parama
Paslaugos pavadinimasValstybės paramos žuvusiųjų pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms teikimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasNepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms (toliau - kompensacijų gavėjai) skirti kompensacijas už vieno būsto, kuriame deklaruota gyvenamoji vieta, šildymą, karštą vandenį, šaltą vandenį ir nuotekas, dujas, kietą ir skystą kurą, elektros energiją, laidinio telefono abonentinį mokestį ir kitas paslaugas
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymas (aktuali redakcija);
2. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. 10V-114 „Dėl kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos agresijos, bei jų šeimoms teikimo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasVienkartinės pašalpos mokamos Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikoje. Žuvusio pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio, kurio paskutinė nuolatinė gyvenamoji vieta buvo Lazdijų rajono savivaldybė, šeimos nariai
Paslaugos suteikimo trukmė20 dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasVienkartinių pašalpų išmokėjimo pagrindas yra Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos sprendimas arba teismo nutartis dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.
1. Prašymas dėl valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms (pridedama), kiekvieno šeimos nario pateikiamas savivaldybei, kurios teritorijoje buvo paskutinė žuvusio pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio nuolatinė gyvenamoji vieta. Prašyme reikia nurodyti asmeninės sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke numerį;
2. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduoto pažymėjimo, patvirtinančio žuvusiajam (mirusiajam) pripažintą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio - kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio - laisvės kovų dalyvio statusą, nuorašas, patvirtintas įstatymų nustatyta tvarka;
3. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos sprendimas dėl ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio - kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio - laisvės kovų dalyvio žūties ar mirties aplinkybių arba teismo sprendimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo;
4. Giminystės ryšį su žuvusiuoju (mirusiuoju) įrodantys dokumentai - santuokos, gimimo liudijimo, kitų giminystės ryšį įrodančių dokumentų nuorašai, patvirtinti įstatymo nustatyta tvarka, o jeigu šių dokumentų nėra - teismo sprendimas dėl giminystės santykių nustatymo. Žuvusio (mirusio) pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvio broliai ir seserys, jeigu jie pasipriešinimo okupacijoms dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę), pateikia tėvų mirties liudijimų nuorašus, patvirtintus įstatymų nustatyta tvarka.
Šio Aprašo 1 ir 2 punktuose nurodytus dokumentus savivaldybei pateikia vienas iš šeimos narių;
4. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė)
Formos ir šablonai Prašymo forma
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašyme turi būti nurodytas asmens kodas
Paslaugos teikimo rezultatas1. Valstybės parama už žuvusius ar mirusius tardymo, įkalinimo ar tremties pasibaigus įkalinimui metu 1940-1990 metų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius - karius savanorius ir neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – laisvės kovų dalyvius teikiama jų šeimoms.
2. Žuvusiųjų tėvams (įtėviams), kitos santuokos iki kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio žūties nesudariusiems sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams), taip pat broliams ir seserims, jeigu jie pasipriešinimo okupacijoms dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę) (toliau - šeimos nariai), lygiomis dalimis išmokama tokio dydžio vienkartinė pašalpa:
1) ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių, žuvusių ginkluoto susirėmimo, sulaikymo, suėmimo ar okupacinės valdžios vykdytų slaptų operacijų, baudžiamųjų akcijų metu, GULAG'o politinių kalinių sukilimų malšinimo metu, jeigu asmens žūtis ar mirtis yra susijusi su jo pasipriešinimo veikla, nužudytų ar mirusių tardymo metu iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo arba kurie nuteisti mirties bausme ir bausmė įvykdyta, šeimos nariams - 8592 Eur;
2) ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių, mirusių įkalinimo metu po teismo nuosprendžio įsiteisėjimo, neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių - laisvės kovų dalyvių, žuvusių ginkluoto susirėmimo, sulaikymo, suėmimo ar okupacinės valdžios vykdytų slaptų operacijų, baudžiamųjų akcijų metu, GULAG'o politinių kalinių streikų malšinimo metu, jeigu asmens žūtis ar mirtis yra susijusi su jo pasipriešinimo veikla, nužudytų ar mirusių tardymo metu iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo arba kurie nuteisti mirties bausme ir bausmė įvykdyta, šeimos nariams - 6444 Eur;
3) neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – laisvės kovų dalyvių, nužudytų ar mirusių įkalinimo metu po teismo nuosprendžio įsiteisėjimo, šeimos nariams - 5156 Eur;
4) pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių - karių savanorių ir laisvės kovų dalyvių, žuvusių ar mirusių tremties pasibaigus įkalinimui metu, šeimos nariams - 3291 Eur.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 613) 77 582, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 613) 77 582, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaLazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Savivaldybė, gavusi prašymą ir reikiamus dokumentus, per 3 mėnesius patikrina pateiktų duomenų tikrumą, nustato pretendentų į vienkartinę pašalpą skaičių ir teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai paraiškas skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų vienkartinėms pašalpoms išmokėti.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija lėšas vienkartinėms pašalpoms išmokėti perveda savivaldybėms pagal jų pateiktas paraiškas per 15 kalendorinių dienų.
Savivaldybės lėšas, gautas iš Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos vienkartinėms pašalpoms išmokėti, per 5 darbo dienas perveda į šeimos narių asmenines sąskaitas bankuose ir kitose kredito įstaigose.
Paaiškėjus, kad vienkartinė pašalpa išmokėta ne visiems šeimos nariams, turėjusiems teisę ją gauti, šeimos narių ginčai dėl vienkartinės pašalpos dalies išieškojimo iš ją gavusių asmenų sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius kompensacijas perveda į pareiškėjų sąskaitas
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama