Kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), palūkanų apmokėjimo skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinė parama
Paslaugos pavadinimasKreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), palūkanų apmokėjimo skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasLazdijų rajono savivaldybės gyventojų (šeimų ar vienų gyvenančių asmenų) teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, ir palūkanų (toliau – kreditas ir palūkanos) apmokėjimą nustatymas bei kredito ir palūkanų apmokėjimas už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensacijas
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas (aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr.D1-681/A1-641 „Dėl Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasŠeima ar vienas gyvenantis asmuo turi teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą, jeigu atitinka šias sąlygas:
- daugiabučio namo buto savininkai dalyvauja įgyvendinant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančias savivaldybių patvirtintas programas;
- daugiabučio namo buto savininko šeima ar daugiabučio namo buto savininkas (vienas gyvenantis asmuo) turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatyme nustatytą energijos ar kuro sąnaudų normatyvą normatyviniam būsto ploto šildymui
Paslaugos suteikimo trukmė10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos. Šeimai ar vienam gyvenančiam asmeniui, kuriems būsto šildymo išlaidų kompensacija yra paskirta, Pažyma išduodama iš karto
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPareiškėjas turi kreiptis į gyvenamosios vietos seniūnijoje dirbantį Lazdijų rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus socialinio darbo organizatorių ir pateikti reikalingus dokumentus.
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas išduoti pažymą, patvirtinančią šeimos ar vieno gyvenančio asmens teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas (pridedama);
2. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatyme nurodyti piniginei socialinei paramai gauti būtini duomenys bei kita piniginei socialinei paramai gauti būtina informacija;
3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė)
Formos ir šablonai Prašymas kreditui
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašyme turi būti nurodyti visų šeimos narių asmens kodai
Paslaugos teikimo rezultatasApmokėtas kreditas ir palūkanos
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 613) 77 582, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistė Gintarė Sorakienė, tel. (8 620) 46 534, el. p. gintare.sorakiene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija: socialinio darbo organizatorė Jovita Pacukonienė, tel. (8 696) 89 727, el. p. jovita.pacukoniene@lazdijai.lt.
socialinio darbo organizatorė Ugnė Misiukevičiūtė, tel. (8 612) 74 631, el. p. ugne.misiukeviciute@lazdijai.lt.
Lazdijų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Zita Jonuškienė, tel. (8 614) 76 390, el. p. zita.jonuskiene@lazdijai.lt;
Būdviečio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Agnė Draskinienė, tel. (8 682) 43 022 , el. p. agne.draskiniene@lazdijai.lt.
Kapčiamiesčio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Džiuginta Kukučionienė, tel. (8 620) 75 672, el. p. dziuginta.kukucioniene@lazdijai.lt.
Krosnos seniūnija: socialinio darbo organizatorė Agnė Draskinienė, tel. (8 682) 43 022, el. p. agne.draskiniene@lazdijai.lt.
Kučiūnų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Džiuginta Kukučionienė, tel. (8 620) 75 672, el. p. dziuginta.kukucioniene@lazdijai.lt.
Noragėlių seniūnija: socialinio darbo organizatorius Ąžuolas Baležentis, tel. (8 614) 96 263, el. p. azuolas.balezentis@lazdijai.lt.
Seirijų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Neringa Vabalienė, tel. (8 620) 30 159, el. p. neringa.vabaliene@lazdijai.lt;
Šeštokų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Vaida Kardokienė, tel. (8 678) 95 853, el. p. vaida.kardokiene@lazdijai.lt;
Šventežerio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Rūta Maskeliūnaitė, tel. (8 612) 69 224, el. p. ruta.maskeliunaite@lazdijai.lt;
Veisiejų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Lijana Grytėnienė, tel. (8 620) 46 498, el. p. lijana.gryteniene@lazdijai.lt.
socialinio darbo organizatorė Greta Šraibienė, tel. (8 612) 20 806, el. p. greta.sraibiene@lazdijai.lt


Apskundimo instancijaLazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Šeima ar vienas gyvenantis asmuo dėl kredito ir palūkanų apmokėjimo raštu kreipiasi į gyvenamosios vietos seniūniją su prašymu išduoti pažymą, patvirtinančią šeimos ar vieno gyvenančio asmens teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas (toliau – Pažyma). Kartu su prašymu pateikiami Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatyme nurodyti piniginei socialinei paramai gauti būtini duomenys bei kita piniginei socialinei paramai gauti būtina informacija.
Gavęs pažymą, asmuo ją pateikia bendrojo naudojimo objektų valdytojui (daugiabučio gyvenamojo namo bendrijos pirmininkui).
1. Daugiabučio namo bendrijos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo pirmą kartą teikiant paraišką kartu pateikia:
1.1. Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros raštą, patvirtinantį, kad nurodytas daugiabutis namas atnaujinamas (modernizuojamas) ar atnaujintas (modernizuotas) pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančias savivaldybių patvirtintas programas, arba savivaldybės administracijos raštą, patvirtinantį, kad daugiabutis namas atnaujinamas (modernizuojamas) ar atnaujintas (modernizuotas) pagal savivaldybės patvirtintą atitinkamą programą;
1.2. Kreditą suteikusio banko raštą, patvirtinantį, kad daugiabučio namo atnaujinimui (modernizavimui) naudojamas ar panaudotas kreditas, taip pat nurodomas kredito laikotarpis ir suteikto kredito suma.
Kiekvieną kartą pateikiant paraiškas:
1. Pažymą dėl šeimos ar vieno gyvenančio asmens teisės į busto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas. 2 priedas;
2. Paraiška kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms, tenkančioms asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokėti. 3 priedas;
3. Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, paskaičiavimas atskirais ketvirčio mėnesiais. 4 priedas.
Dokumentai turi būti su parašais ir patvirtinti antspaudais
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama