Kompensacijų už komunalinių atliekų surinkimą ir jų tvarkymą skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinė parama
Paslaugos pavadinimasKompensacijų už komunalinių atliekų surinkimą ir jų tvarkymą skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasKompensacijos skiriamos Lazdijų rajono savivaldybėje registruoto būsto teisėtam valdytojui ar naudotojui, deklaruojančiam gyvenamąją vietą (registruotam) Lazdijų rajono savivaldybėje, kai mokesčio dydis yra lygus patirtų išlaidų už komunalinių atliekų surinkimą bei atliekų tvarkymą ir šeimos arba vieno gyvenančio asmens 1 procento mėnesio pajamų skirtumui.
Kompensacijos gali būti skiriamos ne daugiau kaip už praėjusius 12 mėnesių iki kreipimosi mėnesio
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymas (aktuali redakcija);
2. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 8 d. sprendimas Nr. 5TS-387 „Dėl gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensavimo“ (aktuali redakcija);
3. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. 10V-333 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. 5TS-387 vykdymo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė1 mėnesis nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos (priimamas sprendimas)
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti nustatytos formos prašymą ir reikalingus dokumentus gyvenamosios vietos seniūnijos darbuotojui arba atsiųsti paštu (pateikiami dokumentai turi būti patvirtinti tesiės aktų nustatyta tvarka)
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas kompensacijai gauti, kurio forma patvirtinta Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 10V-333 (pridedama). Prašymas pildomas seniūnijose pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Prašyme reikia nurodyti asmeninės sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke numerį;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (paas, asmens tapatybės kortelė) arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
4. Šeimos narių arba vieno gyvenančio asmens pajamas, tenkančias per mėnesius, už kuriuos prašoma skirti kompensaciją;
5. Dokumentai, įrodantys priskaičiuoto mokesčio dydį (mokėjimo pranešimą);
6. Dokumentai, įrodantys apie mokesčio sumokėjimą;
7. Pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę (nuomos sutartys).
Darbuotojai turi teisę pareikalauti ir kitų dokumentų
Formos ir šablonai Prašymo forma
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašyme turi būti nurodyti visų šeimos narių asmens kodai
Paslaugos teikimo rezultatasKompensacijos už komunalinių atliekų surinkimą ir jų tvarkymą dydis yra lygus per mėnesį patirtų išlaidų už komunalinių atliekų surinkimą bei atliekų tvarkymą ir šeimos arba vieno gyvenančio asmens 1 procentas mėnesio pajamų skirtumui
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 318) 66 106, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus: socialinių išmokų specialistė Gintarė Stučkienė, tel. (8 318) 51 386, el. p. gintare.stuckiene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija: socialinio darbo organizatorė Greta Jurkonienė, tel. (8 318) 51 104, el. p. greta.jurkoniene@lazdijai.lt;
socialinio darbo organizatorė Jovita Pacukonienė, tel. (8 318) 51 104, el. p. jovita.pacukoniene@lazdijai.lt.
Lazdijų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Zita Jonuškienė, tel. (8 318) 66 140, el. p. zita.jonuskiene@lazdijai.lt;
Būdviečio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Agnė Svipaitė, tel. (8 318) 41 521 , el. p. agne.svipaite@lazdijai.lt.
Kapčiamiesčio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Džiuginta Kukučionienė, tel. (8 318) 43 131, el. p. dziuginta.kukucioniene@lazdijai.lt.
Krosnos seniūnija: socialinio darbo organizatorė Agnė Svipaitė, tel. (8 318) 42 737, el. p. agne.svipaite@lazdijai.lt.
Kučiūnų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Džiuginta Kukučionienė, tel. (8 318) 43 440, el. p. dziuginta.kukucioniene@lazdijai.lt.
Noragėlių seniūnija: socialinio darbo organizatorius Ąžuolas Baležentis, tel. (8 318) 43 823, el. p. azuolas.balezentis@lazdijai.lt.
Seirijų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Neringa Vabalienė, tel. (8 318) 58 283,el. p. neringa.vabaliene@lazdijai.lt;
Šeštokų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Neringa Apolskienė, tel. (8 318) 47 118, el. p. neringa.apolskiene@lazdijai.lt.
Šventežerio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Rūta Maskeliūnaitė, tel. (8 318) 44 774, el. p. ruta.maskeliunaite@lazdijai.lt;
Veisiejų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Asta Kaušauskienė, tel. (8 318) 56 567, el. p. asta.kausauskiene@lazdijai.lt;
socialinio darbo organizatorė Lijana Grytėnienė, tel. (8 318) 56 567, el. p. lijana.gryteniene@lazdijai.lt.
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Seniūnijų socialiniai darbuotojai:
1. Priima prašymą kompensacijoms gauti su visais reikalingais dokumentais;
2. Patikrina besikreipiančiųjų pateiktus dokumentus Gyventojų registro, VSDFV ir kitų registrų, esančių paramos SPIS sistemoje, o išrašus iš šių duomenų bazių prideda prie prašymų;
3. Prašymus registruoja socialinės paramos sistemoje SPIS;
4. Paskaičiuoja šeimai arba vienam gyvenančiam asmeniui kompensaciją pagal pateiktas pajamas;
5. Suveda paskaičiuotus duomenis į socialinės paramos sistemoje „Parama“;
5. Parengia įsakymą dėl kompensacijos skyrimo ir teikia jį pasirašyti seniūnijos seniūnui;
6. Parengia per 5 darbo dienas pranešimus apie paskirtą (ar nepaskirtą) kompensaciją.
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos seniūnijos seniūnas per mėnesį nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl kompensacijos skyrimo (neskyrimo), pasirašydamas įsakymą.
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius kompensacijas perveda į pareiškėjo atidarytą sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke ar banko skyriuje
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama