Vienkartinių kompensacijų asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius, skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinė parama
Paslaugos pavadinimasVienkartinių kompensacijų asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius, skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasVienkartinė kompensacija asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius, skiriama asmenims dalyvavusiems likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, jeigu jų sveikatai buvo padaryta žala
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimąLietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 18 d. nutarimas Nr. 198 „Dėl vienkartinių kompensacijų ir lengvatų asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius“ (Žin., 1998, Nr. 19-474; 2005, Nr. 112-1087; aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasAsmenys, dalyvavę likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius (atsargos ir būtinosios karinės tarnybos kariai ir gyventojai, iš Lietuvos laikinai pasiųsti dirbti į 30 kilometrų nuo avarijos židinio zoną arba statyti Slavutičiaus miesto Ukrainoje), jeigu jų sveikatai buvo padaryta žala (toliau vadinama – dalyviai), o jiems mirus - jų šeimos nariai (tėvai (įtėviai), kitos santuokos nesudarę sutuoktiniai ir vaikai (įvaikiai). Kompensacijos išmokamos dalyviams, kurie dėl vienkartinės kompensacijos kreipiasi pirmą kartą, taip pat dalyviams, kuriems jau išmokėtos kompensacijos, bet kurie, pablogėjus sveikatai, kreipiasi pakartotinai ir turi atitinkamus tai patvirtinančius dokumentus. Kompensacijos išmokamos asmenims, nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikoje
Paslaugos suteikimo trukmė30 dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui arba atsiųsti paštu (pateikiami dokumentai turi būti patvirtinti tesiės aktų nustatyta tvarka)
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasKad gautų vienkartinę kompensaciją asmenų, kuriems nustatytas susirgimas, susijęs su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius:
1. Prašymas dėl vienkartinės kompensacijos skyrimo (pridedama);
2. Specialistų komisijos ligų sąsajai su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius nustatyti (toliau vadinama - Specialistų komisija), išduotos išvados dėl susirgimo, susijusio su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius;
3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė).

Kad gautų vienkartinę kompensaciją asmenų, kurie pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidais) dėl dalyvavimo likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius , darbingo amžiaus dalyvis turi pateikti:
1. Prašymas dėl vienkartinės kompensacijos skyrimo (pridedama);
2. Kreipimosi su prašymu dieną galiojančią Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduota darbingumo lygio pažyma (pripažintas iki 2005 m. liepos 1 d. invalidu - invalido pažymėjimą), kurioje darbingumo netekimas susietas su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, o pensinio amžiaus sulaukusio dalyvio – minėtos tarnybos išduota darbingumo lygio pažyma, kurioje darbingumo netekimas su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius buvo susietas iki senatvės pensijos amžiaus sukakties dienos;
3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė).

Kad gautų vienkartinę kompensaciją dalyvių, mirusių nuo ligos, susijusios su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, šeimos narių, kiekvienas šeimos narys tur pateikti:
1. Prašymas dėl vienkartinės kompensacijos skyrimo (pridedama), (pateikiamas savivaldybei, kurios teritorijoje buvo paskutinė mirusiojo nuolatinė gyvenamoji vieta;
2. Specialistų komisijos išduota išvada dėl mirties, susijusios su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius (pateikia vienas iš šeimos narių);
3. Giminystės ryšį su mirusiuoju įrodantys dokumentai - santuokos, gimimo liudijimo, kitų giminystės ryšį įrodančių dokumentų nuorašai, patvirtinti įstatymo nustatyta tvarka;
3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė)
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašyme turi būti nurodytas asmens kodas
Paslaugos teikimo rezultatasDalyviams, kuriems nustatytas susirgimas, susijęs su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, išmokama 2880 litų vienkartinė kompensacija. Dalyviams, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidais) dėl dalyvavimo likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, išmokamos šių dydžių vienkartinės kompensacijos:
1. Pripažintiems netekusiais 75-100 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - I grupės invalidais) - 7200 litų;
2. Pripažintiems netekusiais 60-70 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - II grupės invalidais) - 5760 litų;
3. Pripažintiems netekusiais 45-55 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - III grupės invalidais) - 4320 litų.
Jeigu asmenims, jau gavusiems kompensaciją, pablogėja sveikata, jie turi teisę gauti vienkartinės kompensacijos, nurodytos pagal pripažintą naują mažesnį darbingumo lygį, ir jau išmokėtos sumos skirtumą.
Dalyvių, mirusių nuo ligos, susijusios su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, šeimos nariams išmokama 14400 litų vienkartinė kompensacija, dalijant ją lygiomis dalimis, jeigu mirusiam dalyviui neišmokėta kompensacija.
Jeigu mirusiam nuo ligos, susijusios su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, dalyviui išmokėta kompensacija, jo šeimos nariams išmokamas atitinkamas kompensacijos skirtumas (iš 14400 litų atimamos išmokėtos sumos)
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos skyriaus vedėja Lina Margelienė, tel. (8 318) 66106, el. p. lina.margelienė@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos skyriaus vedėja Lina Margelienė, tel. (8 318) 66106, el. p. lina.margelienė@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaLazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Kad gautų vienkartinę kompensaciją asmenys, kuriems nustatytas susirgimas, susijęs su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, gyvenamosios vietos savivaldybei kartu su prašymu pateikia Specialistų komisijos ligų sąsajai su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius nustatyti (toliau vadinama - Specialistų komisija), išduotą išvadą dėl susirgimo, susijusio su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius.
Kad gautų vienkartinę kompensaciją asmenys, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidais) dėl dalyvavimo likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, darbingo amžiaus dalyvis gyvenamosios vietos savivaldybei kartu su prašymu pateikia kreipimosi su prašymu dieną galiojančią Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą darbingumo lygio pažymą (pripažintas iki 2005 m. liepos 1 d. invalidu - invalido pažymėjimą), kurioje darbingumo netekimas susietas su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, o pensinio amžiaus sulaukęs dalyvis – minėtos tarnybos išduotą darbingumo lygio pažymą, kurioje darbingumo netekimas su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius buvo susietas iki senatvės pensijos amžiaus sukakties dienos.
Kad gautų vienkartinę kompensaciją dalyvių, mirusių nuo ligos, susijusios su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, šeimos nariai, kiekvienas šeimos narys pateikia savivaldybei, kurios teritorijoje buvo paskutinė mirusiojo nuolatinė gyvenamoji vieta, prašymą.
Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:
1. Specialistų komisijos išduota išvada dėl mirties, susijusios su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius (pateikia vienas iš šeimos narių);
2. Giminystės ryšį su mirusiuoju įrodantys dokumentai - santuokos, gimimo liudijimo, kitų giminystės ryšį įrodančių dokumentų nuorašai, patvirtinti įstatymo nustatyta tvarka.
Savivaldybė, gavusi prašymus ir reikiamus dokumentus, per 30 kalendorinių dienų:
1. Patikrina pateiktų duomenų tikrumą;
2. Nustato šeimos narių, turinčių teisę į kompensaciją, skaičių;
3. Teikia Finansų ministerijai paraiškas skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų vienkartinėms kompensacijoms išmokėti;
4. Gautas lėšas per 5 darbo dienas perveda į pareiškėjų nurodytas asmenines sąskaitas bankuose ir kitose kredito įstaigose.
Savivaldybė, apskaičiuodama vienkartines kompensacijas, patikrina, ar asmenys negavo kompensacijų pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945 m. liepos 22 d. – 1991 m. gruodžio 31 d.)“ (Žin., 1994, Nr. 59-1162), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 22 d. nutarimą Nr. 281 „Dėl kompensacijų ir lengvatų asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius“ (Žin., 1992, Nr. 17-502), ir sumažina šiame kompensacijų dydžius sumomis, jau išmokėtomis pagal minėtuosius teisės aktus.

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius vienkartines kompensacijas perveda į pareiškėjų sąskaitas
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama