Kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karo tarnybą, skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinė parama
Paslaugos pavadinimasKompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karo tarnybą, skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasVienkartinės kompensacijos skiriamos:
1. Asmenims sužalotiems atliekant karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms;
2. Asmenims, kuriems vėliau dėl ligų, susijusių su karine tarnyba, buvo nustatytas neįgalumas, arba mirtis įvyko dėl ligos, susijusios su karine tarnyba
3. Asmenims, kurie buvo pašaukti į karinę tarnybą ar karinius mokymus sovietinėje armijoje ir dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais mokymais, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) arba netekusiais 20–40 procentų darbingumo ar karo gydytojų sprendimu netinkamais karo tarnybai, išmokamos šių dydžių vienkartinės kompensacijos:
3.1. pripažintiems netekusiais 75–100 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidais) – 2 086 eurai;
3.2. pripažintiems netekusiais 60–70 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – II grupės invalidais) – 1 669 eurai;
3.3. pripažintiems netekusiais 45–55 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – III grupės invalidais) – 1 252 eurai;
3.4. pripažintiems netekusiais 20–40 procentų darbingumo – 835 eurai;
3.5. karo gydytojų sprendimu pripažintiems netinkamais karo tarnybai – 835 eurai.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945 07 22 - 1991 12 31)“ (aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2004 m. rugpjūčio19 d. nutarimas Nr. 1004 „Dėl Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjas1. Asmenų, žuvusių ar mirusių būtinosios karinės tarnybos ir karinių apmokymų metu sovietinėje armijoje ar mirusių vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, tėvai (įtėviai), kitos santuokos nesudarę sutuoktiniai, vaikai (įvaikiai) ir kiti išlaikytiniai (toliau vadinama - šeimos nariai);
2. Asmenys, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidai) dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais apmokymais
Paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų.
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui arba atsiųsti paštu (pateikiami dokumentai turi būti patvirtinti tesiės aktų nustatyta tvarka)
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (pridedama). Prašyme reikia nurodyti asmeninės sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke numerį arba AB „Lietuvos paštas“ vietos paštą;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą darbingumo lygio pažymą, galiojančią kreipimosi su prašymu išmokėti kompensaciją dieną, ar jos kopiją;
5. Karo gydytojų išduotą dokumentą (ar archyvinį jo išrašą), patvirtinantį, kad jis karinės tarnybos ar karinių mokymų metu dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais mokymais, buvo pripažintas netinkamu karo tarnybai, ar jo kopiją. Karo gydytojų išduotas dokumentas (ar archyvinis jo išrašas), patvirtinantis, kad asmuo karinės tarnybos ar karinių mokymų metu dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais mokymais, buvo pripažintas netinkamu karo tarnybai, pateikiamas išverstas į lietuvių kalbą. Šis karo gydytojų išduotas dokumentas gali būti išverstas ne visas, tai yra į lietuvių kalbą išversti tik tie duomenys, kuriuose nurodyta: dokumento pavadinimas, jo išdavimo data, dokumentą išdavęs subjektas, asmens, kuriam išduotas dokumentas, vardas, pavardė, gimimo data, sprendimas (išvada) dėl asmens sužalojimo ar ligos, susijusių su karine tarnyba ar kariniais mokymais, ir šį sprendimą (išvadą) priėmęs subjektas;
6. Žuvusiųjų asmenų, šeimos narių giminystės ryšį įrodantys dokumentai (gimimo, santuokos, mirties liudijimai);
7. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (iki 2005 m. liepos 1 d. MSEK) pažyma, kad mirtis įvyko dėl ligos, susijusios su karine tarnyba
Formos ir šablonai Prašymo forma
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašyme turi būti nurodytas asmens kodas
Paslaugos teikimo rezultatas1. Asmenų, žuvusių ar mirusių būtinosios karinės tarnybos ir karinių apmokymų metu sovietinėje armijoje ar mirusių vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, tėvams (įtėviams), kitos santuokos nesudariusiems sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams) ir kitiems išlaikytiniams (toliau vadinama - šeimos nariai) lygiomis dalimis išmokama 4171 Eur vienkartinė kompensacija;
2. Asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidais) dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais apmokymais, išmokamos šių dydžių vienkartinės kompensacijos:
2.1. Pripažintiems netekusiais 75-100 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - I grupės invalidais) - 2086 Eur;
2.2. Pripažintiems netekusiais 60-70 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - II grupės invalidais) - 1669 Eur;
2.3. Pripažintiems netekusiais 45-55 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - III grupės invalidais) - 1252 Eur;
2.4. Pripažintiems netekusiais 20-40 procentų darbingumo - 835 Eur.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 613) 77 582, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 613) 77 582, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaLazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus darbuotojas, gavęs prašymus ir reikalingus dokumentus, per 30 kalendorinių dienų:
1. Patikrina pateiktų duomenų tikrumą;
2. Nustato pretendentų į kompensaciją, skaičių;
3. Patikrina, ar asmenims 1995-1997 metais nebuvo išmokėtos vienkartinės kompensacijos;
4. Teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai vardinius asmenų, pateikusių prašymą išmokėti kompensaciją, sąrašus ir paraiškas skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų vienkartinėms kompensacijoms išmokėti.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, gavusi nurodytų asmenų sąrašus, patikrina, ar tiems asmenims 1995-1997 metais nebuvo išmokėtos vienkartinės kompensacijos kitose savivaldybėse, ir savivaldybėms pagal paraiškas perveda lėšas į jų nurodytas sąskaitas.
Gavusi lėšas vienkartinėms kompensacijoms išmokėti, savivaldybė, atsižvelgdama į prašymo padavimo datą, per 5 darbo dienas perveda jas į pareiškėjų nurodytas asmenines sąskaitas bankuose ir kitose kredito įstaigose.
Išmokėtos vienkartinės kompensacijos vėliau neindeksuojamos, o neišmokėtos kompensacijos nepaveldimos.
Paaiškėjus, kad vienkartinė kompensacija, išmokėta ne visiems šeimos nariams, turėjusiems teisę ją gauti, šeimos narių ginčai dėl vienkartinės kompensacijos dalies išieškojimo iš ją gavusių asmenų sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.
Ginčai dėl asmens sveikatos būklės išvadų teikimo, vienkartinių kompensacijų skyrimo ir išmokėjimo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.
Kompensacijos pagal šią tvarką neskiriamos asmenims:
1. Kurie patyrė žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius;
2. Kuriems kompensacijos išmokėtos 1995-1997 metais, laikantis Kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms išmokėjimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1322 (Žin., 1994, Nr. 101-2044).

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius vienkartines kompensacijas perveda į pareiškėjų sąskaitas.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama