Būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinė parama
Paslaugos pavadinimasBūsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasTeisę į kompensacijas turi gyvenamąją vietą būste deklaravę šeimos nariai arba vienas gyvenantis asmuo, jei kreipimosi metu:
1. Šeimos (asmens) nuosavybės teise
turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo;
2. Išlaidos už būsto šildymą, kai būsto naudingas plotas bei atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudos būstui šildyti ne didesni už nustatytus normatyvus, viršija 20 procentų skirtumo tarp šeimos arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir valstybės remiamų pajamų (VRP) šeimai dydžio;
3. Išlaidos už faktinį šalto vandens, bet ne didesnį už nustatytą normatyvą, viršija 2 procentus šeimos (asmens) pajamų;
1. Išlaidos už karštą vandenį, kurio kiekis bei atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos karštam vandeniui ne didesni už nustatytus normatyvus, viršija 5 procentus šeimos (asmens) pajamų;
2. Įsiskolinusieji už būsto šildymą, karštą ar šaltą vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį dėl dalies įsiskolinimo padengimo, kas mėnesį grąžinant ne daugiau kaip 20 procentų šeimos (asmens) pajamų, arba teismas yra priteisęs padengti įsiskolinimą;
3. Kiekvienas vyresnis kaip 18 metų šeimos narys, vienas gyvenantis arba vaikas nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš šių sąlygų numatytų, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims, įstatymo 7 straipsnyje.
Būsto naudingojo ploto normatyvas kiekvienai šeimai:
- vienam iš būste gyvenamąją vietą deklaravusių šeimos nariui (asmeniui) – 38 kvadratiniai metrai, kiekvienam kitam šeimos nariui – 12 kvadratinių metrų;
- karšto vandens – 1,5 kubinio metro vienam šeimos nariui (asmeniui) per mėnesį;
- šalto vandens ir nuotekų – 2 kubiniai metrai vienam šeimos nariui (asmeniui) per mėnesį, kai karštam vandeniui paruošti naudojama centralizuotai teikiama šiluma, arba 3,5 kubinio metro vienam šeimos nariui (asmeniui) per mėnesį, kai karštam vandeniui paruošti naudojamos kitos energijos ar kuro rūšys
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas (aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. birželio 2 d. Nr. A1 – 369/1K-174 „Dėl Nepasiturinčios šeimos ir vieno gyvenančio asmens, kurie kreipėsi dėl piniginės socialinės paramos, turto vertės nustatymo metodikos patvirtinimo“ (aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. AI-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo (aktuali redakcija);
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė1 mėnesis nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos (priimamas sprendimas)
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPareiškėjas turi kreiptis į gyvenamosios vietos seniūnijoje dirbantį Lazdijų rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus socialinio darbo organizatorių ir pateikti reikalingus dokumentus.
Taip pat prašymą galima užpildyti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje, adresu http://www.spis.lt/.
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas išmokai gauti, kurio forma (SP -4) patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1 – 183 (1 priedas). Prašymas pildomas seniūnijose pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Prašyme reikia nurodyti asmeninės sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke numerį arba AB „Lietuvos paštas“ vietos paštą;
2. Šeimos duomenys socialinei paramai gauti (SP-1 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A1-705, 2 priedas);
3. Duomenys apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį (SP-2 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. A1-252, 2 priedas);
4. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė) arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
5. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
6. Vaiko (vaikų) gimimo liudijimas (liudijimai);
7. Mokyklos pažyma, jeigu vyresnis kaip 16 metų asmuo mokosi;
6. Ištuokos liudijimas, jeigu vaiko tėvai yra nutraukę santuoką;
8. Mirties liudijimas, jeigu vaiko vienas iš tėvų miręs;
9. Teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaikų išlaikymo;
10. Pažymos apie pajamas (visų gaunančių pajamas šeimos narių už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi arba kreipimosi dėl socialinės paramos mėnesio pajamas);
11. Pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę (nuomos sutartys);
12. Kilnojamojo ir nekilnojamojo turto dokumentai;
13. Atsiskaitymo už šildymą dokumentai.
Darbuotojai turi teisę pareikalauti ir kitų papildomų dokumentų
Formos ir šablonai Prašymo forma (SP-4)
Šeimos duomenys socialinei paramai gauti (SP-1 forma)
Duomenys apie veiklos pobūdį ir socialinę padėtį (SP-2 forma)
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybė patvirtinantį dokumentą. Prašyme turi būti nurodyti visų šeimos narių asmens kodai
Paslaugos teikimo rezultatasĮvertinus nepasiturinčių šeimų ir vienų gyvenančių asmenų turtą ir pajamas, kai suaugę šeimos nariai ir vieni gyvenantys asmenys yra išnaudoję visas kitas pajamų gavimo galimybes, suteikiama kompensacija už patalpų šildymą, šaltą ir karštą vandenį:
1. Centralizuoto šildymo, šalto ir karšto vandens atveju – gaunamos paraiškos ir sąskaitos apmokamos pritaikius kompensaciją;
2. Individualaus šildymo atveju (naudojant kietą kurą) – pervedami pinigai į asmens nurodytą sąskaitą.
Kompensacijos skiriamos 3 mėnesiams nuo mėnesio, kurį šeima (asmuo) įgijo teisę į kompensacijas, pirmos dienos, tačiau ne daugiau kaip už 2 praėjusius iki prašymo - paraiškos pateikimo mėnesius, jei kreipimosi metu ir tą laikotarpį, už kurį skiriamos kompensacijos, turėjo teisę jas gauti.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 318) 66 106, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus soc. išmokų specialistė Gintarė Stučkienė, tel. (8 318) 51 386, el. p. gintare.stuckiene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija: socialinio darbo organizatorė Jovita Pacukonienė, tel. (8 696) 89 727, el. p. jovita.pacukoniene@lazdijai.lt.
socialinio darbo organizatorė Ugnė Misiukevičiūtė, tel. (8 612) 74 631, el. p. ugne.misiukeviciute@lazdijai.lt.
Lazdijų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Zita Jonuškienė, tel. (8 614) 76 390, el. p. zita.jonuskiene@lazdijai.lt;
Būdviečio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Agnė Draskinienė, tel. (8 682) 43 022 , el. p. agne.draskiniene@lazdijai.lt.
Kapčiamiesčio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Džiuginta Kukučionienė, tel. (8 620) 75 672, el. p. dziuginta.kukucioniene@lazdijai.lt.
Krosnos seniūnija: socialinio darbo organizatorė Agnė Draskinienė, tel. (8 682) 43 022, el. p. agne.draskiniene@lazdijai.lt.
Kučiūnų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Džiuginta Kukučionienė, tel. (8 620) 75 672, el. p. dziuginta.kukucioniene@lazdijai.lt.
Noragėlių seniūnija: socialinio darbo organizatorius Ąžuolas Baležentis, tel. (8 614) 96 263, el. p. azuolas.balezentis@lazdijai.lt.
Seirijų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Neringa Vabalienė, tel. (8 620) 30 159, el. p. neringa.vabaliene@lazdijai.lt;
Šeštokų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Vaida Kardokienė, tel. (8 678) 95 853, el. p. vaida.kardokiene@lazdijai.lt;
Šventežerio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Rūta Maskeliūnaitė, tel. (8 612) 69 224, el. p. ruta.maskeliunaite@lazdijai.lt;
Veisiejų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Lijana Grytėnienė, tel. (8 620) 46 498, el. p. lijana.gryteniene@lazdijai.lt.
socialinio darbo organizatorė Greta Šraibienė, tel. (8 612) 20 806, el. p. greta.sraibiene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus socialinio darbo organizatoriai:
1. Priima prašymą su visais reikalingais dokumentais;
2. Patikrina besikreipiančio asmens pateiktus dokumentus Gyventojų registro ir VSDFV, o išrašus iš šių duomenų bazių prideda prie prašymų;
3. Prašymus registruoja socialinės paramos sistemoje SPIS;
4. Parengia išmokos apskaičiavimą socialinės paramos sistemoje „Parama“.
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus socialinių išmokų specialistas:
1. Patikrina ir patvirtina apskaičiavimą socialinės paramos sistemoje „Parama“;
2. Parengia įsakymą dėl išmokos skyrimo ir teikia jį pasirašyti skyriaus vedėjui;
3. Parengia per 5 darbo dienas pranešimus apie paskirtą (ar nepaskirtą) išmoką.
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjas per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą išmokos skyrimo (neskyrimo), pasirašydamas įsakymą.
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius išmokas perveda į:
1. Pareiškėjo atidarytą sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje mokėjimo ar kredito įstaigoje (banke ar k.t.);
2. VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centrą;
3. Kitoje mokėjimo ar kredito įstaigoje ( bet kuriame AB Lietuvos pašto skyriuje ar kt.) .
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama