Būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinė parama
Paslaugos pavadinimasBūsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasTeisę į kompensacijas turi gyvenamąją vietą būste deklaravę šeimos nariai arba vienas gyvenantis asmuo, jei kreipimosi metu:
1. Šeimos (asmens) nuosavybės teise
turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo;
2. Išlaidos už būsto šildymą, kai būsto naudingas plotas bei atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudos būstui šildyti ne didesni už nustatytus normatyvus, viršija 20 procentų skirtumo tarp šeimos arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir valstybės remiamų pajamų (VRP) šeimai dydžio;
3. Išlaidos už faktinį šalto vandens, bet ne didesnį už nustatytą normatyvą, viršija 2 procentus šeimos (asmens) pajamų;
1. Išlaidos už karštą vandenį, kurio kiekis bei atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos karštam vandeniui ne didesni už nustatytus normatyvus, viršija 5 procentus šeimos (asmens) pajamų;
2. Įsiskolinusieji už būsto šildymą, karštą ar šaltą vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį dėl dalies įsiskolinimo padengimo, kas mėnesį grąžinant ne daugiau kaip 20 procentų šeimos (asmens) pajamų, arba teismas yra priteisęs padengti įsiskolinimą;
3. Kiekvienas vyresnis kaip 18 metų šeimos narys, vienas gyvenantis arba vaikas nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš šių sąlygų numatytų, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims, įstatymo 7 straipsnyje.
Būsto naudingojo ploto normatyvas kiekvienai šeimai:
- vienam iš būste gyvenamąją vietą deklaravusių šeimos nariui (asmeniui) – 38 kvadratiniai metrai, kiekvienam kitam šeimos nariui – 12 kvadratinių metrų;
- karšto vandens – 1,5 kubinio metro vienam šeimos nariui (asmeniui) per mėnesį;
- šalto vandens ir nuotekų – 2 kubiniai metrai vienam šeimos nariui (asmeniui) per mėnesį, kai karštam vandeniui paruošti naudojama centralizuotai teikiama šiluma, arba 3,5 kubinio metro vienam šeimos nariui (asmeniui) per mėnesį, kai karštam vandeniui paruošti naudojamos kitos energijos ar kuro rūšys
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymas (Žin., 2003, Nr. 73 – 3352; 2006, Nr. 130-4889; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. birželio 2 d. Nr. A1 – 369/1K-174 „Dėl Nepasiturinčios šeimos ir vieno gyvenančio asmens, kurie kreipėsi dėl piniginės socialinės paramos, turto vertės nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 69-2810; aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. AI-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo (Žin., 2005, Nr. 81-2986; aktuali redakcija);
4. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 13 d. sprendimas Nr. 5TS-1496 „Dėl Piniginės socialinės paramos Lazdijų rajono savivaldybės nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims teikimo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė1 mėnesis nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos (priimamas sprendimas)
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti nustatytos formos prašymą ir reikalingus dokumentus gyvenamosios vietos seniūnijos darbuotojui arba atsiųsti paštu (pateikiami dokumentai turi būti patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka)
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas išmokai gauti, kurio forma (SP -4) patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1 – 183 (1 priedas). Prašymas pildomas seniūnijose pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Prašyme reikia nurodyti asmeninės sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke numerį arba AB „Lietuvos paštas“ vietos paštą;
2. Šeimos duomenys socialinei paramai gauti (SP-1 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A1-705, 2 priedas);
3. Duomenys apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį (SP-2 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. A1-252, 2 priedas);
4. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė) arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
5. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
6. Vaiko (vaikų) gimimo liudijimas (liudijimai);
7. Mokyklos pažyma, jeigu vyresnis kaip 16 metų asmuo mokosi;
6. Ištuokos liudijimas, jeigu vaiko tėvai yra nutraukę santuoką;
8. Mirties liudijimas, jeigu vaiko vienas iš tėvų miręs;
9. Teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaikų išlaikymo;
10. Pažymos apie pajamas (visų gaunančių pajamas šeimos narių už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi arba kreipimosi dėl socialinės paramos mėnesio pajamas);
11. Pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę (nuomos sutartys);
12. Kilnojamojo ir nekilnojamojo turto dokumentai;
13. Atsiskaitymo už šildymą dokumentai.
Darbuotojai turi teisę pareikalauti ir kitų papildomų dokumentų
Formos ir šablonai Prašymo forma (SP-4)
Šeimos duomenys socialinei paramai gauti (SP-1 forma)
Duomenys apie veiklos pobūdį ir socialinę padėtį (SP-2 forma)
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybė patvirtinantį dokumentą. Prašyme turi būti nurodyti visų šeimos narių asmens kodai
Paslaugos teikimo rezultatasĮvertinus nepasiturinčių šeimų ir vienų gyvenančių asmenų turtą ir pajamas, kai suaugę šeimos nariai ir vieni gyvenantys asmenys yra išnaudoję visas kitas pajamų gavimo galimybes, suteikiama kompensacija už patalpų šildymą, šaltą ir karštą vandenį:
1. Centralizuoto šildymo, šalto ir karšto vandens atveju – gaunamos paraiškos ir sąskaitos apmokamos pritaikius kompensaciją;
2. Individualaus šildymo atveju (naudojant kietą kurą) – pervedami pinigai į asmens nurodytą sąskaitą.
Kompensacijos skiriamos 3 mėnesiams nuo mėnesio, kurį šeima (asmuo) įgijo teisę į kompensacijas, pirmos dienos, tačiau ne daugiau kaip už 2 praėjusius iki prašymo - paraiškos pateikimo mėnesius, jei kreipimosi metu ir tą laikotarpį, už kurį skiriamos kompensacijos, turėjo teisę jas gauti.
Pavyzdys: 4 asmenų šeima, kurios dirbantis tėvas gauna MMA, nedirbanti motina augina du priešmokyklinio amžiaus vaikus.
Šeima gyvena 74 m2 ploto bute;
Šeimos pajamos – 668,48 Lt.
Normatyvai kompensacijoms šiai šeimai apskaičiuoti:
74 m2 (38 m2 vienam asmeniui + po 12 m2 kiekvienam kitam šeimos nariui) - būsto naudingojo ploto normatyvas;
6 m3 - karšto vandens;
8 m3 - šalto vandens ir nuotekų;
Kai būsto 1 m2 šildymo kaina lygi 6,09 Lt, už būsto šildymą šiai šeimai reikėtų mokėti 74 m2 x 6,09 Lt/m2 = 450,66 Lt.
Kompensacijų apskaičiavimas:
1. Už būsto šildymą: Šeimai kompensuojamos visos išlaidos už būsto šildymą (450,66 Lt), nes jos pajamos (668,48 Lt) per mėnesį yra mažesnės už VRP šeimai dydį (350 Lt x 4 žm. = 1400 Lt);
2. Už karštą vandenį: 5 proc. šeimos pajamų sudaro 668,48 Lt x 0,05 = 33,42 Lt. Todėl už 6 m3 karšto vandens šeimai teks mokėti 33,42 Lt, o likusi mokesčio dalis bus kompensuojama;
3. Už šaltą vandenį: 2 proc. šeimos pajamų sudaro 668,48 Lt x 0,02 = 13,37Lt. Todėl už 8 m3 šalto vandens teks mokėti 13,37 Lt, o likusi mokesčio dalis bus kompensuojama
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos skyriaus vedėja
Lina Margelienė, tel. (8 318) 66123, el. p. lina.margeliene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasLazdijų miesto seniūnija. Socialinė darbuotoja Angelė Kazlauskienė, tel. (8 318) 66103, el. p. angele.kazlauskiene@lazdijai.lt,
socialinė darbuotoja Zita Jonuškienė,tel. (8 318) 66103, el. p. zita.jonuskiene@lazdijai.lt
Lazdijų seniūnija. Socialinė darbuotoja Ona Daraškevičiūtė, tel. (8 318) 66105, el. p. ona.daraskeviciute@lazdijai.lt,
socialinė darbuotoja Zita Jonuškienė, tel. (8 318) 66103, el. p. zita.jonuskiene@lazdijai.lt
Būdviečio seniūnija. Socialinis darbuotojas Egidijus Aleksonis, tel. (8 318) 41521, el. p. egidijus.aleksonis@lazdijai.lt
Kapčiamiesčio seniūnija. Socialinė darbuotoja Jovita Grėbliūnaitė, tel. (8 318) 43131, el. p. jovita.grėbliūnaitė@lazdijai.lt
Krosnos seniūnija. Socialinė darbuotoja Valda Zdančiukaitė, tel. (8 318) 42737, el. p. valda.zdanciukaite@lazdijai.lt
Kučiūnų seniūnija. Socialinė darbuotoja Virginija Bakšienė, tel. (8 318) 43440, el. p. virginija.baksiene@lazdijai.lt
Noragėlių seniūnija. Socialinė darbuotoja Ąžuolas Baležentis, tel. (8 318) 43823, el. p. ązuolas.balezentis@lazdijai.lt
Seirijų seniūnija. Socialinė darbuotoja Violeta Strankauskienė, tel. (8 318) 58283, el. p. violeta.strankauskiene @lazdijai.lt
Šeštokų seniūnija. Socialinė darbuotoja Neringa Apolskienė, tel. (8 318) 47118, el. p. neringa.apolskiene@lazdijai.lt
Šlavantų seniūnija. Socialinė darbuotoja Neringa Vabalienė, tel. (8 318) 59003, el. p. neringa.vabaliene@lazdijai.lt
Šventežerio seniūnija. Socialinė darbuotoja Rūta Maskeliūnaitė, tel. (8 318) 44797, el. p. ruta.maskeliunaite@lazdijai.lt
Teizų seniūnija. Socialinė darbuotoja Stasė Dabravolskienė, tel. (8 318) 45823, el. p. stase.dabravolskiene@lazdijai.lt
Veisiejų miesto seniūnija. Socialinė darbuotoja Gintarė Sučkienė, tel. (8 318) 56567, el. p. gintare.stuckiene@lazdijai.lt
Veisiejų seniūnija. Socialinė darbuotoja Lijana Grytėnienė, tel. (8 318) 56197, el. p. lijana.gryteniene@lazdijai.lt
Socialinės paramos skyrius. Vyr. specialistė Marija Kryžiokienė, tel. (8 318) 66106,el.p. marija.kryziokiene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Seniūnijų socialiniai darbuotojai:
1. Priima prašymą kompensacijai gauti su visais reikalingais dokumentais;
2. Patikrina besikreipiančių kompensacijų pateiktus dokumentus Gyventojų registro, VSDFV ir kitų registrų, esančių paramos SPIS sistemoje, o išrašus iš šių duomenų bazių prideda prie prašymų;
3. Prašymus registruoja socialinės paramos sistemoje SPIS;
4. Parengia pažymas kompensacijos apskaičiavimui socialinės paramos sistemoje „Parama“;
5. Pasirašytas pažymas kompensacijos apskaičiuoti perduoda AB „Lazdijų šiluma“ ir AB „Lazdijų vanduo“;
6. Šeimoms (asmenims) naudojant kietą kurą apskaičiuojama kompensacija socialinės paramos sistemoje „Parama“;
5. Parengia įsakymą dėl kieto kuro kompensacijos skyrimo ir teikia jį pasirašyti seniūnijos seniūnui.
Seniūnijų specialistai:
1. Patikrina:
a) pažymas kompensacijos šeimai (asmenims) skyrimo teisę ir apskaičiavimo teisingumą ir pasirašo pažymą kompensacijos apskaičiavimui;
b) kieto kuro apskaičiavimą.
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos seniūnijos seniūnas per mėnesį nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl kieto kuro kompensacijos skyrimo (neskyrimo), pasirašydamas įsakymą.
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius išmokas perveda:
1. Naudojant kietą kurą:
1.1. Į pareiškėjo atidarytą sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke ar banko skyriuje;
1.2. Lietuvos pašto vietos paštą pagal išmokos gavėjo gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje;
1.3. Socialinės globos įstaigos VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centrą.
2. Centralizuoto šildymo, šalto ir karšto vandens atveju – gaunamos sąskaitos pritaikius kompensacijas ir suderinus duomenis su piniginės socialinės sistemos „Parama“ duomenimis apmokamos paslaugų teikėjams AB „Lazdijų šiluma“ ir AB „Lazdijų vanduo“ pagal pateiktas sąskaitas
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama