Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinė parama
Paslaugos pavadinimasKompensacijų nepriklausomybės gynėjams skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasNepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms (toliau - kompensacijų gavėjai) skirti kompensacijas už vieno būsto, kuriame deklaruota gyvenamoji vieta, šildymą, karštą vandenį, šaltą vandenį ir nuotekas, dujas, kietą ir skystą kurą, elektros energiją, laidinio telefono abonentinį mokestį ir kitas paslaugas
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymas (aktuali redakcija);
2. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. 10V-114 „Dėl kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos agresijos, bei jų šeimoms teikimo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjas1. Žuvusių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų, nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, šeimos (tėvai (įtėviai), sutuoktiniai, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų bei vyresni negu 18 metų aukštųjų mokyklų dieninių skyrių nedirbantys studentai, pirmą kartą įgyjantys bakalauro ar magistro laipsnį, aukštesniųjų ir profesinių mokyklų dieninių skyrių nedirbantys moksleiviai, pirmą kartą įgyjantys profesiją, bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai);
2. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, kurie buvo sunkiai ar apysunkiai sužaloti;
3. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų, kurie pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidais) dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, šeimos (kartu gyvenantys sutuoktiniai ir vaikai (įvaikiai) iki 18 metų bei vyresni negu 18 metų aukštųjų mokyklų dieninių skyrių nedirbantys studentai, pirmą kartą įgyjantyss bakalauro ar magistro laipsnį, aukštesniųjų ir profesinių mokyklų dieninių skyrių nedirbantys moksleiviai, pirmą kartą įgyjantys profesiją, bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai)
Paslaugos suteikimo trukmė30 dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui arba atsiųsti paštu (dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka)
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas dėl kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos agresijos, bei jų šeimoms (pridedama). Prašyme reikia nurodyti asmeninės sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke numerį arba AB „Lietuvos paštas“ vietos paštą;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
3. Nepriklausomybės gynėjo statusą patvirtinantys dokumentuai;
4. Giminystės ryšį įrodantys dokumentai;
5. Patirtas išlaidas pagrindžiantys dokumentai;
6. Vyresnių kaip 18 metų moksleiviių ir studentų – dokumentai, įrodantys jų atitiktį įstatyme numatytoms sąlygoms
Formos ir šablonai Prašymo forma
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašyme turi būti nurodytas asmens kodas ir asmens sąskaitos banke numeris
Paslaugos teikimo rezultatasKompensacijų gavėjams kompensuojama 50 procentų išlaidų už:
1) Būsto šildymą;
2) Karštą vandenį;
3) Šaltą vandenį ir nuotekas;
4) Dujas;
5) Kietą ir skystą kurą;
6) Elektros energiją;
7) Laidinio telefono abonentinį mokestį;
8) Kitas paslaugas (namo ir šilumos tinklų eksploatacijos išlaidas, laiptinių ir rūsių apšvietimą, bendrų patalpų valymą, šiukšlių ir skystųjų nešvarumų išvežimą, liftą, laidinio radijo imtuvą, kolektyvinę TV anteną, žemę, esančią po daugiaaukščiu gyvenamuoju namu ir priskirtą šiems asmenims).
Jeigu viename būste gyvena kompensacijų gavėjai ir kiti asmenys (šeimos), neturintys teisės į šio įstatymo nustatytas kompensacijas, tačiau už išlaidas atsiskaito pagal vieną sąskaitą (atsiskaitomąją knygelę), išlaidos, tenkančios kompensacijų gavėjams, apskaičiuojamos lygiomis dalimis, atsižvelgiant į tame būste gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičių.
Išlaidos, jeigu jos padarytos vykdant ūkinę ar komercinę veiklą, nekompensuojamos
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 613) 77 582, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus soc. išmokų specialistė Gintarė Sorakienė, tel. (8 620) 46 534, el. p. gintare.sorakiene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaLazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Prašymai dėl kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms, dokumentai, įrodantys asmens (šeimos) statusą, patirtas išlaidas, bei kiti kompensacijų skyrimui, dydžiui apskaičiuoti ir mokėti reikalingi dokumentai priimami rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje.
Kompensacijos skiriamos ir mokamos nuo teisės gauti kompensacijas atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų kompensacijai skirti, pateikimo rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos ir sveikatos skyriui dienos.
Kompensuojamos iki kreipimosi patirtos išlaidos.
Rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjas įgaliotas priimti sprendimus dėl kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms šiais būdais:
1. Kompensuojant piniginėmis lėšomis;
2. Apskaičiuotų kompensacijų sumas pervedant į energetines, komunalines, ryšio ir kitas įstatyme išvardytas paslaugas teikiančių įmonių, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijų atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose.
Rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialistas apskaičiuoja kompensacijų dydžius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11 – 13 d. ir po to vykdytos agresijos, bei jų šeimoms įstatymu, jeigu kompensuojama išmokant piniginėmis lėšomis.
Rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrių rengia sutartis su energetines, komunalines, ryšio ir kitas paslaugas teikiančiomis įmonėmis, daugiabučių namų bendrijomis ir pan. Dėl kompensacijų skaičiavimo ir kompensuojamų sumų pervedimo į energetines, komunalines, ryšio ir kitas įstatyme išvardytas paslaugas teikiančių įmonių, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijų atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose.
Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius išmoka pinigines lėšas kompensacijų gavėjams pagal Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus parengtus žiniaraščius arba pinigus pervedant pagal sutartinius įsipareigojimus.
Kompensacijas skaičiuojant Socialinės paramos ir sveikatos skyriui, kompensacijų gavėjai pateikia išlaidas pateisinančius dokumentus.
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius kompensacijas perveda į pareiškėjų sąskaitas.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama