Teikimų skirti antrojo laipsnio pensijas rengimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinė parama
Paslaugos pavadinimasTeikimų skirti antrojo laipsnio pensijas rengimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasVadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymu (Žin., 1994, Nr. 101-2018), teisę gauti Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybines pensijas turi Lietuvos Respublikos piliečiai – motinos ar tėvai, išauginę ir gerai išauklėję 5 ir daugiau vaikų, jei jie yra sulaukę Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžiaus arba yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 proc. ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. I ar II grupės invalidais). Antrojo laipsnio valstybinė pensija yra dviejų valstybinių pensijų bazių dydžio.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymas (aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007-03-14 nutarimas Nr. 255 „Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasMotinos ar tėvai išauginę iki 8 metų bei gerai išauklėję 5 ir daugiau vaikų
Paslaugos suteikimo trukmė60 dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui arba atsiųsti paštu
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas dėl antrojo laipsnio pensijos skyrimo (pridedama). Prašyme reikia nurodyti asmeninės sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke numerį arba AB „Lietuvos paštas“ vietos paštą pagal pensijos gavėjo gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
3. Gyvenimo aprašymas;
4. Dvi fotografijos (2x3);
5. Darbo knygelė ir jos kopija;
6. Socialinio draudimo pažymėjimas ir jo kopija;
7. Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos išduotas invalidumo pažymas, jeigu asmuo nėra sulaukęs Valstybinių pensijų įstatyme nustatytos senatvės pensijos amžiiaus;
8. Visų vaikų charakteristikos, pateiktos mokymo įstaigų arba darbdavių, jeigu nedirba ir nesimoko - iš seniūnijų;
9. Visų vaikų gimimo liudijimai ir jų kopijos;
10. Mirusių vaikų mirties liudijimai ir jų kopijos;
11. Kiti dokumentai, įrodantys giminystės ryšius (pvz. santuokos liudijimai) ir jų kopijos
Formos ir šablonai Prašymo forma
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašyme turi būti nurodyti visų pagimdytų (įvaikintų) ir išaugintų iki 8 metų bei gerai išauklėtų vaikų gimimo datos, charakteristikos
Paslaugos teikimo rezultatasPateiktas teikimas Lietuvos Respublikos valstybinių pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuri nagrinėja savivaldybių administracijų teikimus, priima sprendimus skirti antrojo laipsnio valstybines pensijas, priima sprendimus dėl paskirtų antrojo laipsnio valstybinių pensijų skyrimo panaikinimo
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos skyriaus vedėja Rosvita Rupšienė, tel. (8 318) 66 106, el. p. rosvita.rupsiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos skyriaus vedėja Rosvita Rupšienė, tel. (8 318) 66 106, el. p. rosvita.rupsiene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaLazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Motinos ar tėvai, išauginę iki 8 metų bei gerai išauklėję 5 ir daugiau vaikų, pateikia prašymą ir kitus nurodytus dokumentus Lazdijų rajono savivaldybės administracijai. Lazdijų rajono savivaldybės administracija parengia teikimą ir išsiunčia jį Lietuvos Respublikos valstybinių pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Antrojo laipsnio pensijas moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama