Paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams pargabenti skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinė parama
Paslaugos pavadinimasParamos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams pargabenti skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasŠi paslauga apima paramos skyrimą užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti. Palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidos – tai palaikų parengimo (laikymo, skrodimo, balzamavimo, kremavimo ir kita) parvežti, palaikų parvežimo karste ar urnoje, dokumentų, susijusių su palaikų parvežimu, sutvarkymo ir kitos būtinos palaikų parvežimo išlaidos. Užsienyje mirusių (žuvusių) piliečių palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas valstybė padengia, jeigu miręs (žuvęs) asmuo nebuvo apsidraudęs, arba, kai asmuo buvo apsidraudęs, bet pagal draudimo sutartį tai nėra draudiminis įvykis, ir jo šeimos arba jo artimojo giminaičio šeimos pajamos per mėnesį vienam asmeniui neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžių
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas (Žin., 2000, Nr. 74-2262; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas (Žin., 2002, Nr. 36-1340; aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką teikimo ir Materialinės pagalbos teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams, nukentėjusiems užsienio valstybėse, taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 50-2217; aktuali redakcija);
4. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymas (Žin.,2003, Nr. 73-3352; 2006, Nr. 130-4889; aktuali redakcija)

Paslaugos gavėjasUžsienyje mirusiojo (žuvusiojo) šeimos nariai ar artimieji, Lazdijų rajono savivaldybės gyventojai, ar jų įgalioti asmenys
Paslaugos suteikimo trukmė60 dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui arba atsiųsti paštu
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas skirti finansinę paramą (pridedama). Prašyme reikia nurodyti asmeninės sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke numerį;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
3. Mirties liudijimas;
4. Dokumentai, įrodantys giminystės ryšį su mirusiuoju;
5. Dokumentas, įrodantis palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas;
6. Pažyma apie šeimos narių pajamas per paskutinius 3 mėnesius (šeimos pajamos per mėnesį vienam asmeniui neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžių)
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašyme turi būti nurodytas asmens kodas ir asmens sąskaitos banke numeris
Paslaugos teikimo rezultatasPaskirta ir išmokėta piliečių palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką šeimos narių ar artimųjų ar jų įgaliotų asmenų patirtų išmokų suma, bet nedidesnė nei 54 minimalių gyvenimo lygio dydžių
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos skyriaus vedėja Rosvita Rupšienė, tel. (8 318) 66 106, el. p. rosvita.rupsiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos skyriaus vedėja Rosvita Rupšienė, tel. (8 318) 66 106, el. p. rosvita.rupsiene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaLazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Kad gautų paramą užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams pargabenti, asmuo turi pateikti prašymą ir kitus reikalingus dokumentus Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Kanceliarijai.
Užsienyje mirusių (žuvusių) piliečių palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas valstybė padengia, jeigu miręs (žuvęs) asmuo nebuvo apsidraudęs, arba kai asmuo buvo apsidraudęs, bet pagal draudimo sutartį tai nėra draudiminis įvykis, ir jo šeimos arba artimojo giminaičio šeimos pajamos vienam asmeniui neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžių. Šeimos pajamos apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo 15 ir 16 straipsniais.
Valstybės finansinę paramą užsienyje mirusių (žuvusių) piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką mirusiojo artimiesiems pagal pateiktus dokumentus, įrodančius mirusių (žuvusių) piliečių palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas, teikia jų gyvenamosios vietos savivaldybės iš savo biudžeto.
Finansų ministerija, gavusi kompetentingos savivaldybės institucijos sprendimą dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusio (žuvusio) piliečio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką suteikimo mirusiojo (žuvusiojo) artimiesiems, kartą per ketvirtį kompensuoja vietos savivaldybėms jų išmokėtas sumas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete šiam tikslui numatytų lėšų.

Parengiamas direktoriaus įsakymas. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius vienkartines kompensacijas iš savivaldybės biudžeto lėšų perveda į pareiškėjų sąskaitas. Finansų skyrius parengia paraišką dėl lėšų ir ją pateikia Finansų ministerijai. Gavus lėšas, atstatomos savivaldybės biudžeto patirtos išlaidos
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama