Socialinių pašalpų skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinė parama
Paslaugos pavadinimasSocialinių pašalpų skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasŠeima arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jei kreipimosi metu:
1. Šeimos nariai ar asmuo nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje;
2. Nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo;
3. Pajamos vienam šeimos nariui arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas (122 Eur);
4. Kiekvienas vyresnis kaip 18 metų šeimos narys, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš šių sąlygų, numatytų, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims, įstatymo 7 straipsnyje.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymas (Žin., 2003, Nr. 73 – 3352; 2006, Nr. 130-4889; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. birželio 2 d. Nr. A1 – 369/1K-174 „Dėl Nepasiturinčios šeimos ir vieno gyvenančio asmens, kurie kreipėsi dėl Piniginės socialinės paramos, turto vertės nustatymo metodikos patvirtinimo“ Žin., 2009, Nr. 69-2810; aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. AI-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986; aktuali redakcija);
4. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 13 d. sprendimas Nr. 5TS-1496 „Dėl Piniginės socialinės paramos Lazdijų rajono savivaldybės nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims teikimo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė1 mėnesis nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos (priimamas sprendimas)
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasKreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją ir pateikti nustatytos formos prašymą ir kitus reikalingus dokumentus
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas išmokai gauti, kurio forma (SP -4) patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1 – 183 (pridedama). Prašymas pildomas seniūnijose pagal vieno iš tėvų deklaruotą gyvenamąją vietą. Prašyme reikia nurodyti asmeninės sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke numerį arba AB „Lietuvos paštas“ vietos paštą;
2. Šeimos duomenys socialinei paramai gauti (SP-1 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A1-705;
3. Duomenys apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį (SP-2 forma, patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. A1-252);
4. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė) arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
5. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
6. Vaiko (vaikų) gimimo liudijimas (liudijimai);
7. Mokyklos pažyma, jeigu vyresnis kaip 16 metų asmuo mokosi;
8. Ištuokos liudijimas, jeigu vaiko tėvai yra nutraukę santuoką;
9. Mirties liudijimas, jeigu vaiko vienas iš tėvų miręs;
10. Teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaikų išlaikymo;
11. Pažymos apie pajamas (visų gaunančių pajamas šeimos narių už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi arba kreipimosi dėl socialinės paramos mėnesio pajamas);
12. Pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę (nuomos sutartys).
Darbuotojai turi teisę pareikalauti ir kitų papildomų dokumentų
Formos ir šablonai SP-4 (A) forma(1).
SP-4 (B) forma(1)
SP-4 forma(1)
SP-4 formos 1 priedas (2)
sp-4-4-priedas
sp-4-5-priedas
sp-4-formos-2-priedas
sp-4-formos-3-priedas
sp-4-formos-6-priedas
SP-1
sp-2
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašyme turi būti nurodyti visų šeimos narių asmens kodai
Paslaugos teikimo rezultatasPaskirta socialinė pašalpa
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos skyriaus vedėja Rosvita Rupšienė, tel. (8 318) 66 106, el. p. rosvita.rupsiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos skyrius: socialinių išmokų specialistė Gintarė Stučkienė, tel. (8 318) 51 386, el. p. gintare.stuckiene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija: socialinė darbuotoja Greta Jurkonienė, tel. (8 318) 51 104, el. p. greta.jurkoniene@lazdijai.lt;
socialinė darbuotoja Rūta Ramanauskienė, tel. (8 318) 51 104, el. p. ruta.ramanauskiene@lazdijai.lt.
Lazdijų seniūnija: socialinė darbuotoja Zita Jonuškienė, tel. (8 318) 66 140, el. p. zita.jonuskiene@lazdijai.lt;
socialinė darbuotoja Agnė Svipaitė, tel. (8 318) 66 140, el. p. agne.svipaite@lazdijai.lt.
Būdviečio seniūnija: socialinė darbuotoja Agnė Svipaitė, tel. (8 318) 41 521 , el. p. agne.svipaite@lazdijai.lt.
Kapčiamiesčio seniūnija: socialinė darbuotoja Džiuginta Kukučionienė, tel. (8 318) 43 131, el. p. dziuginta.kukucioniene@lazdijai.lt.
Krosnos seniūnija: socialinė darbuotoja Neringa Apolskienė, tel. (8 318) 42 737, el. p. neringa.apolskiene@lazdijai.lt.
Kučiūnų seniūnija: socialinė darbuotoja Gintarė Stučkienė, tel. (8 318) 43 440, el. p. gintare.stuckiene@lazdijai.lt.
Noragėlių seniūnija: socialinis darbuotojas Ąžuolas Baležentis, tel. (8 318) 43 823, el. p. azuolas.balezentis@lazdijai.lt.
Seirijų seniūnija: socialinė darbuotoja Neringa Vabalienė, tel. (8 318) 58 283,el. p. neringa.vabaliene@lazdijai.lt; socialinė darbuotoja Rūta Šeštokienė, tel. (8 318) 58 283,el. p. ruta.sestokiene@lazdijai.lt.
Šeštokų seniūnija: socialinė darbuotoja Neringa Apolskienė, tel. (8 318) 47 118, el. p. neringa.apolskiene@lazdijai.lt.
Šventežerio seniūnija: socialinė darbuotoja Rūta Maskeliūnaitė, tel. (8 318) 44 797, el. p. ruta.maskeliunaite@lazdijai.lt;
socialinė darbuotoja Stasė Dabravolskienė, tel. (8 318) 45 823, el. p. stase.dabravolskiene@lazdijai.lt.
Veisiejų seniūnija: socialinė darbuotoja Rūta Šeštokienė, tel. (8 318) 56 567, el. p. ruta.sestokiene@lazdijai.lt;
socialinė darbuotoja Lijana Grytėnienė, tel. (8 318) 56 567, el. p. lijana.gryteniene@lazdijai.lt.
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Seniūnijų socialiniai darbuotojai:
1. Priima prašymą socialinei pašalpai gauti su visais reikalingais dokumentais;
2. Patikrina besikreipiančių socialinės pašalpos pateiktus dokumentus Gyventojų registro, VSDFV ir kitų registrų, esančių paramos SPIS sistemoje, o išrašus iš šių duomenų bazių prideda prie prašymų;
3. Prašymus registruoja socialinės paramos sistemos „Parama“ priėmimo modulyje;
4. Parengia socialinės pašalpos skyrimo (ar neskyrimo) įsakymo (sprendimo) projektą socialinės paramos sistemoje „Parama“ ir teikia jį pasirašyti seniūnijos seniūnui;
5. Parengia per 5 darbo dienas pranešimus apie paskirtą (ar nepaskirtą) socialinę pašalpą;

Seniūnijų specialistai patikrina socialinės pašalpos šeimai (asmenims) skyrimo teisę ir apskaičiavimo teisingumą bei patvirtina išmoką "Paramos" sistemoje ir pasirašo skyrimo (ar neskyrimo) įsakymo (sprendimo) projektą.

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos seniūnijos seniūnas per mėnesį nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl socialinės pašalpos skyrimo (neskyrimo), pasirašydamas įsakymą(sprendimą).

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius išmokas perveda:
1. Į pareiškėjo atidarytą sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke ar banko skyriuje;
2. išmoka per VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centrą.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama