Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinės paslaugos
Paslaugos pavadinimasSocialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasSocialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos - teikiamos asmenims (šeimoms), siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.).
Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų sudėtis: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, maitinimo organizavimas (suteikiant nemokamą maitinimą valgyklose, bendruomenės įstaigose ar kitose maitinimo vietose ir išduodant maisto talonus ar sauso maisto davinius gyventojams, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus, bendraujant ir pan.), darbo įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailė, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.), kitos paslaugos.
Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui yra skirtinga, atsižvelgiant į jo poreikius.
Teikimo trukmė – pagal poreikį.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006-01-19 Nr. X-493, (aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 “Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, (aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, (aktuali redakcija);
4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“, (aktuali redakcija);
5. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. 5TS-303 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, (aktuali redakcija);
6. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. 5TS-229 „Dėl viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų ir kainų nustatymo“, (aktuali redakcija);
7. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. 10V-425 ,,Dėl Lazdijų rajono savivaldybės asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo, skyrimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, (aktuali redakcija).
Paslaugos gavėjasSocialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,
neįgalūs vaikai ir jų šeimos,
suaugę neįgalūs asmenys ir jų šeimos,
senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,
socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,
socialinę riziką patiriančios šeimos,
kiti asmenys ir jų šeimos.
Paslaugos suteikimo trukmė21 kalendorinė diena.
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasAsmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas kreipiasi į Lazdijų rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus socialinio darbo organizatorių dirbantį asmens gyvenamosios vietos seniūnijoje.
Pastaba: Prašymą gali pateikti ir kiti suinteresuoti asmenys, bendruomenės nariai, nurodę priežastį dėl kurios asmuo, jo globėjas ar rūpintojas negali to padaryti pats.

Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas – paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) kopija;
3. Socialinį statusą ar veiklos pobūdį patvirtinantį dokumentą (pensininko, neįgalumo pažymėjimus ir t. t.) šių dokumentų kopijas;
Pastaba. Skyriaus socialinio darbo organizatorius arba Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus atsakingas darbuotojas, išimties atvejais, turi teisę reikalauti papildomų dokumentų.
Formos ir šablonai Prasymas soc paslaugoms gauti SP-8 (aktuali redakcija)
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams), prašyme reikia nurodyti asmens kodą.
Paslaugos teikimo rezultatasAsmeniui (šeimai) paskirta socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslauga.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 613) 77 582, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistė Kristina Vigraitienė, tel. (8 669) 59 347, el. p. kristina.vigraitiene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija: socialinio darbo organizatorė Jovita Pacukonienė, tel. (8 696) 89 727, el. p. jovita.pacukoniene@lazdijai.lt.
socialinio darbo organizatorė Ugnė Misiukevičiūtė, tel. (8 612) 74 631, el. p. ugne.misiukeviciute@lazdijai.lt.
Lazdijų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Zita Jonuškienė, tel. (8 614) 76 390, el. p. zita.jonuskiene@lazdijai.lt;
Būdviečio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Agnė Draskinienė, tel. (8 682) 43 022 , el. p. agne.draskiniene@lazdijai.lt.
Kapčiamiesčio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Džiuginta Kukučionienė, tel. (8 620) 75 672, el. p. dziuginta.kukucioniene@lazdijai.lt.
Krosnos seniūnija: socialinio darbo organizatorė Agnė Draskinienė, tel. (8 682) 43 022, el. p. agne.draskiniene@lazdijai.lt.
Kučiūnų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Džiuginta Kukučionienė, tel. (8 620) 75 672, el. p. dziuginta.kukucioniene@lazdijai.lt.
Noragėlių seniūnija: socialinio darbo organizatorius Ąžuolas Baležentis, tel. (8 614) 96 263, el. p. azuolas.balezentis@lazdijai.lt.
Seirijų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Neringa Vabalienė, tel. (8 620) 30 159, el. p. neringa.vabaliene@lazdijai.lt;
Šeštokų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Vaida Kardokienė, tel. (8 678) 95 853, el. p. vaida.kardokiene@lazdijai.lt;
Šventežerio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Rūta Maskeliūnaitė, tel. (8 612) 69 224, el. p. ruta.maskeliunaite@lazdijai.lt;
Veisiejų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Lijana Grytėnienė, tel. (8 620) 46 498, el. p. lijana.gryteniene@lazdijai.lt.
socialinio darbo organizatorė Greta Šraibienė, tel. (8 612) 20 806, el. p. greta.sraibiene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)1. Socialinio darbo organizatorius dirbantis seniūnijoje priima prašymą - paraišką socialinėms paslaugoms gauti su visais reikalingais dokumentais ir užregistruoja jį dokumentų valdymo sistemoje (DVS), SPIS ir „Paramos“ kompiuterinėje programoje;
2. Sutikrina asmens prašyme-paraiškoje pateiktus duomenis su duomenų registrais.
3. Socialinio darbo organizatorius dirbantis seniūnijoje per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo datos nustato asmens (šeimos) socialinės globos poreikį ir pateikia dokumentus Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriui;
4. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus atsakinga darbuotoja parengia sprendimo dėl socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų skyrimo projektą ir jį pateikia Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, kuris priima sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo;
5. Sprendimas per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiamas (išsiunčiamas) asmeniui (šeimai). Sprendimo originalas įsegamas į asmens bylą.
6. Asmens (šeimos) pasirašyto sprendimo kopija yra perduodama paslaugas teikiančiai įstaigai.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama.