Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinės paslaugos
Paslaugos pavadinimasSocialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasSocialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos - tai paslaugos teikiamos asmenims (šeimoms) dienos metu jų namuose, siekiant palaikyti ir atstatyti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas.
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų sudėtis: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (namų ruošoje, tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus, bendraujant ir pan.), darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.), kitos paslaugos.
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui yra skirtinga, atsižvelgiant į jo poreikius.
Teikimo trukmė – pagal poreikį.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, (Žin., 2006, Nr. 17-589; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 “Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 81-2986; aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 “Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 68-2510; aktuali redakcija);
4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ ( Žin., 2006, Nr. 43-1570; aktuali redakcija);
5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 43-1571; aktuali redakcija);
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 110-4163; aktuali redakcija);
7. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkricio 14 d. sprendimas Nr. 5TS-1389 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas“ (aktuali redakcija);
8. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. 5TS-1080 „Dėl viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų ir kainų nustatymo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasSocialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teikiamos:
- socialinės rizikos vaikui ir jo šeimai;
- suaugusiam asmeniui ir jo šeimai;
- socialinės rizikos šeimai, įrašytai į Lazdijų rajono savivaldybės socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą;
-vaikui (suaugusiam) su negalia ir jo šeimai;
- kitam asmeniui ir šeimai, kuriems nustatyta socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų poreikis
Paslaugos suteikimo trukmė21 diena
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasAsmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių, jo globėjas, rūpintojas) raštu gali kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją arba į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių.
Pastaba. Prašymą gali pateikti ir bendruomenės nariai, socialiniai darbuotojai, nurodę priežastį dėl kurios asmuo, jo globėjas ar rūpintojas negali to padaryti pats
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti, kurio forma (SP-8) patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-187 (pridedama);
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
3. Asmens socialinį statusą patvirtinantis dokumentas (neįgaliojo pažymėjimas arba pensininko pažymėjimas);
4. Pažymos apie gaunamą darbo užmokestį.
Pastaba. Socialinės paramos skyriaus darbuotojas išimties atvejais turi teisę reikalauti papildomų dokumentų
Formos ir šablonai Prašymo-paraiškos forma
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašyme - paraiškoje socialinėms paslaugoms gauti turi būti nurodytas asmens kodas
Paslaugos teikimo rezultatasAsmeniui paskirta socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos skyriaus vedėja Rosvita Rupšienė, tel. (8 318) 66 106, el. p. rosvita.rupsiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos skyrius. Vyr. specialistė Kristina Vigraitienė, tel. (8 318) 51 375, el. p. kristina.vigraitiene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija: socialinė darbuotoja Greta Jurkonienė, tel. (8 318) 51 104, el. p. greta.jurkoniene@lazdijai.lt;
socialinė darbuotoja Rūta Ramanauskienė, tel. (8 318) 51 104, el. p. ruta.ramanauskiene@lazdijai.lt.
Lazdijų seniūnija: socialinė darbuotoja Zita Jonuškienė, tel. (8 318) 66 140, el. p. zita.jonuskiene@lazdijai.lt;
socialinė darbuotoja Agnė Svipaitė, tel. (8 318) 66 140, el. p. agne.svipaite@lazdijai.lt.
Būdviečio seniūnija: socialinė darbuotoja Agnė Svipaitė, tel. (8 318) 41 521 , el. p. agne.svipaite@lazdijai.lt.
Kapčiamiesčio seniūnija: socialinė darbuotoja Džiuginta Kukučionienė, tel. (8 318) 43 131, el. p. dziuginta.kukucioniene@lazdijai.lt.
Krosnos seniūnija: socialinė darbuotoja Neringa Apolskienė, tel. (8 318) 42 737, el. p. neringa.apolskiene@lazdijai.lt.
Kučiūnų seniūnija: socialinė darbuotoja Gintarė Stučkienė, tel. (8 318) 43 440, el. p. gintare.stuckiene@lazdijai.lt.
Noragėlių seniūnija: socialinis darbuotojas Ąžuolas Baležentis, tel. (8 318) 43 823, el. p. azuolas.balezentis@lazdijai.lt.
Seirijų seniūnija: socialinė darbuotoja Neringa Vabalienė, tel. (8 318) 58 283,el. p. neringa.vabaliene@lazdijai.lt; socialinė darbuotoja Rūta Šeštokienė, tel. (8 318) 58 283,el. p. ruta.sestokiene@lazdijai.lt.
Šeštokų seniūnija: socialinė darbuotoja Neringa Apolskienė, tel. (8 318) 47 118, el. p. neringa.apolskiene@lazdijai.lt.
Šventežerio seniūnija: socialinė darbuotoja Rūta Maskeliūnaitė, tel. (8 318) 44 797, el. p. ruta.maskeliunaite@lazdijai.lt;
socialinė darbuotoja Stasė Dabravolskienė, tel. (8 318) 45 823, el. p. stase.dabravolskiene@lazdijai.lt.
Veisiejų seniūnija: socialinė darbuotoja Rūta Šeštokienė, tel. (8 318) 56 567, el. p. ruta.sestokiene@lazdijai.lt;
socialinė darbuotoja Lijana Grytėnienė, tel. (8 318) 56 567, el. p. lijana.gryteniene@lazdijai.lt.
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)1. Prašymas užregistruojamas „Paramos“ ir SPIS sistemoje, pažymint gavimo datą ir suteikiant registracijos numerį;
2. Darbuotojas, priėmęs prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti, prie prašymo paraiškos prideda dokumentus iš registrų duomenų bazių:
2.1. Pažymą apie asmens (šeimos) nuolatinę gyvenamąją vietą ir šeimos sudėtį;
2.2. Pažymas apie asmens (šeimos) gaunamas socialines išmokas;
2.3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus informaciją apie gaunamas pensijas.
3. Seniūnijos socialinis darbuotojas per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos nustato asmens socialinių paslaugų poreikį ir pateikia dokumentus Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui;
4. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atsakinga darbuotoja parengia sprendimo dėl pagalbos į namus paslaugų skyrimo projektą ir jį pateikia skyriaus vedėjai;
5. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja per 14 kalendorinių dienų nuo socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos priima sprendimą skirti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas;
6. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atsakinga darbuotoja sprendimo kopiją pateikia VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centrui ir asmeniui (šeimai), kuriam paskirtos paslaugos
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga tarpinė