Pagalbos į namus paslaugų skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinės paslaugos
Paslaugos pavadinimasPagalbos į namus paslaugų skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPagalba į namus - asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.
Pagalbos į namus paslaugų sudėtis: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, maitinimo organizavimas (kai maistas pristatomas iš kitų tarnybų) arba maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir pagalba ruošiant maistą, pagalba buityje ir namų ruošoje (skalbiant, tvarkant namus, apsiperkant, rūpinantis asmens higiena ir kt.), lydėjimas į įvairias įstaigas, kitos paslaugos, reikalingos norint asmeniui sudaryti galimybes gyventi savo namuose.
Paslaugų į namus sudėtis konkrečiam asmeniui yra skirtinga, atsižvelgiant į asmens poreikius bei savarankiškumą. Teikimo trukmė – iki 10 val. per savaitę.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006-01-19 Nr. X-493, (aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 “Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, (aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, (aktuali redakcija);
4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“, (aktuali redakcija);
5. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. 5TS-303 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, (aktuali redakcija);
6. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. 5TS-229 „Dėl viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų ir kainų nustatymo“, (aktuali redakcija);
7. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. 10V-425 ,,Dėl Lazdijų rajono savivaldybės asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo, skyrimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, (aktuali redakcija).
Paslaugos gavėjasPagalba į namus teikiama:
- senyvo amžiaus asmeniui ir jo šeimai;
- suaugusiam asmeniui su negalia ir jo šeimai;
- vaikui su negalia ir jo šeimai;
- kitam asmeniui ir jo šeimai (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiam asmeniui)
Paslaugos suteikimo trukmė21 kalendorinė diena
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasAsmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas kreipiasi į Lazdijų rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus socialinio darbo organizatorių dirbantį asmens gyvenamosios vietos seniūnijoje.
Pastaba: Prašymą gali pateikti ir bendruomenės nariai, socialiniai darbuotojai, nurodę priežastį dėl kurios neįgalus asmuo, jo globėjas ar rūpintojas negali to padaryti pats.
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas – paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) kopija;
3. Socialinį statusą ar veiklos pobūdį patvirtinantį dokumentą (pensininko, neįgalumo pažymėjimus ir t. t.) šių dokumentų kopijas;
4. Specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos ar specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją.
Pastaba. Skyriaus socialinio darbo organizatorius arba Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus atsakingas darbuotojas, išimties atvejais, turi teisę reikalauti papildomų dokumentų.
Formos ir šablonai Prasymas soc paslaugoms gauti SP-8 (aktuali redakcija)
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams), prašyme reikia nurodyti asmens kodą.
Paslaugos teikimo rezultatasAsmeniui paskirtos pagalbos namuose paslaugos.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 613) 77 582, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistė Kristina Vigraitienė, tel. (8 669) 59 347, el. p. kristina.vigraitiene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija: socialinio darbo organizatorė Jovita Pacukonienė, tel. (8 696) 89 727, el. p. jovita.pacukoniene@lazdijai.lt.
socialinio darbo organizatorė Ugnė Misiukevičiūtė, tel. (8 612) 74 631, el. p. ugne.misiukeviciute@lazdijai.lt.
Lazdijų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Zita Jonuškienė, tel. (8 614) 76 390, el. p. zita.jonuskiene@lazdijai.lt;
Būdviečio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Agnė Draskinienė, tel. (8 682) 43 022 , el. p. agne.draskiniene@lazdijai.lt.
Kapčiamiesčio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Džiuginta Kukučionienė, tel. (8 620) 75 672, el. p. dziuginta.kukucioniene@lazdijai.lt.
Krosnos seniūnija: socialinio darbo organizatorė Agnė Draskinienė, tel. (8 682) 43 022, el. p. agne.draskiniene@lazdijai.lt.
Kučiūnų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Džiuginta Kukučionienė, tel. (8 620) 75 672, el. p. dziuginta.kukucioniene@lazdijai.lt.
Noragėlių seniūnija: socialinio darbo organizatorius Ąžuolas Baležentis, tel. (8 614) 96 263, el. p. azuolas.balezentis@lazdijai.lt.
Seirijų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Neringa Vabalienė, tel. (8 620) 30 159, el. p. neringa.vabaliene@lazdijai.lt;
Šeštokų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Vaida Kardokienė, tel. (8 678) 95 853, el. p. vaida.kardokiene@lazdijai.lt;
Šventežerio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Rūta Maskeliūnaitė, tel. (8 612) 69 224, el. p. ruta.maskeliunaite@lazdijai.lt;
Veisiejų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Lijana Grytėnienė, tel. (8 620) 46 498, el. p. lijana.gryteniene@lazdijai.lt.
socialinio darbo organizatorė Greta Šraibienė, tel. (8 612) 20 806, el. p. greta.sraibiene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Socialinio darbo organizatorius dirbantis seniūnijoje:
1. Priima prašymą - paraišką socialinėms paslaugoms gauti su visais reikalingais dokumentais ir užregistruoja jį dokumentų valdymo sistemoje (DVS), SPIS ir „Paramos“ kompiuterinėje programoje;
2. Sutikrina asmens prašyme-paraiškoje pateiktus duomenis su duomenų registrais.
3. Per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo datos nustato asmens socialinės globos poreikį ir pateikia dokumentus Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriui;
4. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus atsakinga darbuotoja parengia sprendimo dėl pagalbos į namus paslaugų skyrimo projektą ir jį pateikia Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, kuris priima sprendimą dėl pagalbos į namus paslaugų skyrimo;
5. Sprendimas per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiamas (išsiunčiamas) asmeniui. Sprendimo originalas įsegamas į asmens bylą.
6. Asmens pasirašyto sprendimo kopija yra perduodama paslaugas teikiančiai įstaigai. Jei socialinių paslaugų įstaiga turi galimybę teikti paskirtą pagalbos į namus paslaugą, asmuo paslaugas gali gauti nedelsiant, kitu atveju asmuo įrašomas į laukiančiųjų gauti paslaugas eilę pagal sprendimo dėl socialinių paslaugų skyrimo datą (kai yra tos pačios datos sprendimų – pagal asmens prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti pateikimo datą).
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama