Vienkartinės piniginės paramos iš rajono savivaldybės biudžeto skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinė parama
Paslaugos pavadinimasVienkartinės piniginės paramos iš rajono savivaldybės biudžeto skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasVienkartinės piniginės socialinės paramos teikimo principai:
1. Teikiama parama turi atitikti asmens poreikius, turi būti atsižvelgta į asmens socialinę ir materialinę padėtį;
2. Darbingi asmenys (ar jų šeimos nariai), gavę vienkartinę piniginę socialinę paramą, turi dalyvauti visuomenei naudinguose darbuose;
3. Vienkartinės piniginės socialinės paramos suteikimo būdai gali būti nustatomi atsižvelgiant į šeimos (vieno gyvenančio asmens) socialinės rizikos laipsnį;
4. Vienkartinė piniginė socialinė parama turi didinti šeimos (vieno gyvenančio asmens) gebėjimą pačiai (pačiam) pasirūpinti savimi.
Teisę į vienkartinę piniginę socialinę paramą turi:
1. Pensininkai ar pensininkų šeimos, jeigu jų ar jų šeimos vidutinės pajamos, tenkančios vienam asmeniui per mėnesį, yra mažesnės už 4 bazinės socialinės išmokos dydžius (toliau – BSI);
2. Neįgalūs asmenys ar jų šeimos, jeigu jų ar jų šeimos vidutinės pajamos, tenkančios vienam asmeniui per mėnesį, yra mažesnės už 6 BSI;
3. Asmenys, grįžę iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietų, socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų, jeigu dėl paramos kreipiamasi per vieną mėnesį po sugrįžimo ir jeigu jų ar jų šeimos vidutinės pajamos, tenkančios vienam asmeniui per mėnesį, yra mažesnės už 3 BSI;
4. Nedirbantys darbingi asmenys, kai gydymuisi, nuvykimui į gydymo įstaigą ir pan. trūksta lėšų, pateikus dokumentą, kad reikalingas gydymas, jeigu jų ar jų šeimos vidutinės pajamos, tenkančios vienam asmeniui per mėnesį, yra mažesnės už 3 BSI;
5. Šeimos, auginančios vaikus, kurių vidutinės pajamos, tenkančios vienam asmeniui per mėnesį, yra mažesnės už 3 BSI;
6. Kitoms socialinėms grupėms priskiriamos šeimos ir asmenys skurdo, benamystės, alkoholizmo ir narkomanijos ir kitais būtinos socialinės paramos atvejais, kai jų ar jų šeimos vidutinės pajamos, tenkančios vienam asmeniui per mėnesį, yra mažesnės už 3 BSI;
7. Šeimos (vieni gyvenantys asmenys), nukentėjusios nuo gaisro ar gamtos sukeltų stichijų, kai kreipiamasi per tris mėnesius nuo įvykusios nelaimės ir kai nėra teikiama parama iš kitų rajono savivaldybės biudžeto fondų. Šiuo atveju pajamos nevertinamos;
8. Asmenys, sergantys sunkiomis ligomis, kai jų arba jų šeimos vidutinės pajamos, tenkančios vienam asmeniui per mėnesį, yra mažesnės už 6 BSI;
9. Asmenims ypatingai skubiais atvejais (maistui, vaistams įsigyti, nuvykti į gydymo įstaigą ir kt). Šiuo atveju pajamos nevertinamos.
Vienkartinės piniginės socialinės paramos teikimo sąlygos:
1. Vienkartinė piniginė socialinė parama teikiama šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims), kurioms jos labiausiai reikia, įvertinus šeimos (vieno gyvenančio asmens) esamą socialinę padėtį, esant būtinumui, pajamas ir turtą Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo nustatyta tvarka;
2. Vienkartinė piniginė socialinė parama pinigais teikiama tuo atveju, kai šeima (vienas gyvenantis asmuo) gali ir yra suinteresuotas efektyviai panaudoti pinigus;
3. Vienkartinė piniginė socialinė parama nepinigine forma teikiama tais atvejais, kai vienkartinė pašalpa paskiriama šeimai (asmeniui) gyvenimo kokybės gerinimui, socialinių įgūdžių ugdymui ir jų palaikymui (prausimuisi ir skalbimui), taip pat socialinės rizikos asmenims, socialinės rizikos šeimoms, nedarnioms šeimoms, jeigu žinoma, kad pinigai gali būti panaudojami ne pagal paskirtį;
4. Vienkartinės piniginės socialinės paramos teikimo būdą siūlo šeimos (asmens) prašymus svarstančios rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos komisijos;
5. Vienkartinė piniginė socialinė parama teikiama tik toms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims), kurios be jos negali išsiversti;
6. Vienkartinė piniginė socialinė parama teikiama įvertinus asmens (šeimos) vidutines pajamas, tenkančias vienam šeimos nariui per mėnesį, pagal pareiškėjo pateiktus duomenis, pagrįstus dokumentais, ir specialistų patikrintus duomenis per informacines sistemas. Vidutinės pajamos nustatomos pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo 15 straipsnį.
Vienkartinės piniginės socialinės paramos dydis:
1. Grįžusiems iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo, socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų – 1 BSI;
2. Dėl ligos – iki 3 BSI;
3. Dokumentams (asmens tapatybės, invalidumo ir kt.) tvarkyti – iki 1 BSI;
4. Įvykus gamtos stichijai – iki 10 BSI;
5. Sudegus gyvenamajam namui – iki 20 BSI;
6. Sudegus ūkinės ir kitos paskirties pastatams arba (ir) turtui – iki 10 BSI;
7. Gyvenamojo būsto įsigijimui – iki 40 BSI;
8. Kitais atvejais šeimai (vienam gyvenančiam asmeniui), esant sunkiai materialinei padėčiai, – iki 1,5 BSI;
9. Ypatingai skubiais atvejais (maistui, vaistams įsigyti, nuvykti į gydymo įstaigą ir pan.), kai sprendimas turi būti priimamas nedelsiant, – iki 0,5 BSI;
10. Gyvenimo kokybės gerinimui (prausimuisi) – iki 0,1 BSI per mėnesį vienam asmeniui;
11. Gyvenimo kokybės gerinimui (skalbimui) – iki 0,15 BSI per mėnesį vienam asmeniui
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą
1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymas, (Žin., 2003, Nr. 73-3352, Žin., 2006, Nr. 130-4889; aktuali redakcija);
2. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 13 d. sprendimas Nr. 5TS-1496 „Dėl Piniginės socialinės paramos Lazdijų rajono savivaldybės nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija);
3. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. 10V-242 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. 5TS-1496 „Dėl Piniginės socialinės paramos Lazdijų rajono savivaldybės nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ vykdymo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienos po komisijos posėdžio - priimamas ir pareiškėjas informuojamas apie sprendimą. Prašymų svarstymas komisijose vyksta vieną kartą per mėnesį - pirmą mėnesio ketvirtadienį. raštu per 5
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasDėl vienkartinės piniginės socialinės paramos pareiškėjas (Lazdijų rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo) kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją arba į savivaldybės, kurioje gyvena, administraciją ir pateikia laisvos formos prašymą. Ypatingai skubiais atvejais prašymas teikiamas Socialinės paramos skyriui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas dėl vienkartinės piniginės socialinės paramos (pridedama). Prašyme reikia nurodyti asmeninės sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke numerį arba AB „Lietuvos paštas“ vietos paštą;
2. Suaugusių šeimos narių pasai, asmens tapatybės kortelės, leidimai nuolat gyventi Lietuvoje;
3.Vaiko(ų) gimimo liudijimas(i) ar pasas (i);
4. Pensininko, neįgaliojo (invalidumo) pažymėjimai;
5. Pažymos apie pajamas (visų gaunančių pajamas šeimos narių už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi arba kreipimosi dėl socialinės paramos mėnesio pajamas);
6. Pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę (nuomos sutartys);
7. Santuokos, mirties arba ištuokos liudijimas;
8. Teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaikų išlaikymo;
9. Įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio išduota pažyma apie vaikų išlaikymą.
Darbuotojai turi teisę pareikalauti ir kitų papildomų dokumentų
Formos ir šablonai prašymo forma.
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Prašyme turi būti nurodyti visų šeimos narių asmens kodai
Paslaugos teikimo rezultatasVienkartinės piniginės socialinės paramos dydis:
1. Grįžusiems iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo, socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų – 2,5 BSI;
2. Dėl ligos – iki 5 BSI;
3. Dokumentams (asmens tapatybės, invalidumo ir kt.) tvarkyti – iki 1 BSI;
4. Įvykus gamtos stichijai – iki 10 BSI;
5. Sudegus gyvenamajam namui – iki 50 BSI;
6. Sudegus ūkinės ir kitos paskirties pastatams arba/ir turtui – iki 20 BSI;
7. Netekus kilnojamojo turto ar jį sugadinus gaisrui ar stichijai – iki 10 BSI;
8. Kitais atvejais šeimai (vienam gyvenančiam asmeniui), esant sunkiai materialinei padėčiai, – iki 2 BSI;
9. Ypatingai skubiais atvejais (maistui, vaistams įsigyti, nuvykti į gydymo įstaigą ir pan.), kai sprendimas turi būti priimamas nedelsiant, – iki 2 BSI;
10. Gyvenimo kokybės gerinimui (prausimuisi) – iki 0,1 BSI per mėnesį vienam asmeniui;
11. Gyvenimo kokybės gerinimui (skalbimui) – iki 0,15 BSI per mėnesį vienam asmeniui
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos skyriaus vedėja Rosvita Rupšienė, tel. (8 318) 66 106, el. p. rosvita.rupsiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos skyrius. Vyr. specialistė Violeta Strankauskienė, tel. (8 318) 66 106, el. p. violeta.strankauskiene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija: socialinė darbuotoja Greta Jurkonienė, tel. (8 318) 51 104, el. p. greta.jurkoniene@lazdijai.lt;
socialinė darbuotoja Rūta Ramanauskienė, tel. (8 318) 51 104, el. p. ruta.ramanauskiene@lazdijai.lt.
Lazdijų seniūnija: socialinė darbuotoja Zita Jonuškienė, tel. (8 318) 66 140, el. p. zita.jonuskiene@lazdijai.lt;
socialinė darbuotoja Agnė Svipaitė, tel. (8 318) 66 140, el. p. agne.svipaite@lazdijai.lt.
Būdviečio seniūnija: socialinė darbuotoja Agnė Svipaitė, tel. (8 318) 41 521 , el. p. agne.svipaite@lazdijai.lt.
Kapčiamiesčio seniūnija: socialinė darbuotoja Džiuginta Kukučionienė, tel. (8 318) 43 131, el. p. dziuginta.kukucioniene@lazdijai.lt.
Krosnos seniūnija: socialinė darbuotoja Neringa Apolskienė, tel. (8 318) 42 737, el. p. neringa.apolskiene@lazdijai.lt.
Kučiūnų seniūnija: socialinė darbuotoja Gintarė Stučkienė, tel. (8 318) 43 440, el. p. gintare.stuckiene@lazdijai.lt.
Noragėlių seniūnija: socialinis darbuotojas Ąžuolas Baležentis, tel. (8 318) 43 823, el. p. azuolas.balezentis@lazdijai.lt.
Seirijų seniūnija: socialinė darbuotoja Neringa Vabalienė, tel. (8 318) 58 283,el. p. neringa.vabaliene@lazdijai.lt; socialinė darbuotoja Rūta Šeštokienė, tel. (8 318) 58 283,el. p. ruta.sestokiene@lazdijai.lt.
Šeštokų seniūnija: socialinė darbuotoja Neringa Apolskienė, tel. (8 318) 47 118, el. p. neringa.apolskiene@lazdijai.lt.
Šventežerio seniūnija: socialinė darbuotoja Rūta Maskeliūnaitė, tel. (8 318) 44 797, el. p. ruta.maskeliunaite@lazdijai.lt;
socialinė darbuotoja Stasė Dabravolskienė, tel. (8 318) 45 823, el. p. stase.dabravolskiene@lazdijai.lt.
Veisiejų seniūnija: socialinė darbuotoja Rūta Šeštokienė, tel. (8 318) 56 567, el. p. ruta.sestokiene@lazdijai.lt;
socialinė darbuotoja Lijana Grytėnienė, tel. (8 318) 56 567, el. p. lijana.gryteniene@lazdijai.lt.
Apskundimo instancijaLazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)1. Priimtas prašymas su visais reikiamais dokumentais registruojamas dokumentų valdymo sistemoje ir nukreipiamas svarstyti seniūnijos arba savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijai pagal kompetenciją;
2. Paramos teikimo komisijų posėdžiai vyksta vieną kartą per mėnesį - pirmą mėnesio ketvirtadienį, esant būtinybei, - dažniau. Lazdijų rajono savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos darbą organizuoja Socialinės paramos skyrius. Seniūnijų socialinės paramos teikimo komisijų darbą organizuoja seniūnijų socialiniai darbuotojai. Socialinės paramos skyriaus ir seniūnijų atsakingi darbuotojai:
1. Patikrina besikreipiančio asmens pateiktus dokumentus ir jo šeimos duomenis Gyventojų registro, VSDFV, Darbo biržos, Nacionalinės mokėjimų agentūros duomenų bazėse, o išrašus iš šių duomenų bazių prideda prie prašymų;
2. Prašymus registruoja socialinės paramos sistemoje SPIS;
3. Tikrina šeimos gyvenimo sąlygas ir rašo buities tyrimo aktą (tik seniūnijų socialiniai darbuotojai);
4. Vadovaudamiesi komisijos siūlymais, parengia įsakymą dėl socialinės paramos skyrimo ir teikia jį pasirašyti seniūnui ar Socialinės paramos skyriaus vedėjui;
5. Apskaičiuoja piniginės socialinės paramos išmokos dydį socialinės paramos sistemoje „Parama“ ir patvirtina išmokos apskaičiavimą;
6. Nustatyta tvarka per 5 darbo dienas po komisijos posėdžio parengia pranešimą apie paskirtą (ar nepaskirtą) vienkartinę piniginę socialinę paramą ir, patvirtinę parašu, išsiunčia pareiškėjams.
Seniūnijų seniūnai ir Socialinės paramos skyriaus vedėjas priima sprendimą dėl vienkartinės piniginės socialinės paramos skyrimo (neskyrimo), pasirašydami įsakymą.
Vienkartinės piniginės socialinės paramos gavimo būdą nurodo besikreipiantis asmuo, pildydamas prašymą. Socialinės rizikos šeimoms ši parama teikiama nepinigine forma, pinigus išmokant per VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro atsakingus darbuotojus.
Vienkartinė piniginė socialinė parama gyvenimo kokybės gerinimui (prausimuisi ar skalbimui) skiriama tik seniūnijose. Ją paskyrus, paramos gavėjui išduodami nustatytos formos talonai, pagal kuriuos jis gali gauti paslaugas socialinių paslaugų centruose. Socialinių paslaugų centrą pasirenka ir prašyme nurodo besikreipiantis asmuo.

Vienkartinę piniginę socialinę paramą gyvenimo kokybės gerinimui (prausimuisi ar skalbimui) teikia Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktos įmonės (socialinių paslaugų centrai)
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama