Vienkartinės piniginės paramos iš rajono savivaldybės biudžeto skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinė parama
Paslaugos pavadinimasVienkartinės piniginės paramos iš rajono savivaldybės biudžeto skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasVienkartinės piniginės socialinės paramos teikimo principai:
1. Teikiama parama turi atitikti asmens poreikius, turi būti atsižvelgta į asmens socialinę ir materialinę padėtį;
2. Darbingi asmenys (ar jų šeimos nariai), gavę vienkartinę piniginę socialinę paramą, turi dalyvauti visuomenei naudinguose darbuose;
3. Vienkartinės piniginės socialinės paramos suteikimo būdai gali būti nustatomi atsižvelgiant į šeimos (vieno gyvenančio asmens) socialinės rizikos laipsnį;
4. Vienkartinė piniginė socialinė parama turi didinti šeimos (vieno gyvenančio asmens) gebėjimą pačiai (pačiam) pasirūpinti savimi.
Vienkartinė piniginė socialinė parama gali būti skiriama:
1. Gaisro nuostoliams iš dalies padengti,;
2. Asmenims, kuriems per praėjusius 12 mėnesių buvo diagnozuota onkologinis susirgimas, ir su šiuo susirgimu buvo atlikta operacija, taikytas arba taikomas radiacinis, spindulinis ar cheminis gydymas, skirtas gydymas vaistais, atsižvelgiant į pajamas ir kai jiems nėra mokama slaugos išlaidų tikslinė kompensacija;
3. Vieniems ar bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems sunkiomis ligomis sergančius vaikus (vadovaujantis Sunkių ligų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2003-03-28 įsakymu Nr. V-177 „Dėl Sunkių ligų sąrašo patvirtinimo“), kai vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 3 VRP dydžio.
4. Asmenims ar bendrai gyvenantiems asmenims, sergantiems sunkiomis ligomis (vadovaujantis Sunkių ligų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003-03-28 įsakymu Nr. V-177 „Dėl Sunkių ligų sąrašo patvirtinimo“), kai vieno gyvenančio ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 3 VRP dydžio.
5. Asmenims ar bendrai gyvenantiems asmenims, atsidūrusiems sunkioje materialinėje padėtyje, kai vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui
per mėnesį neviršija 1 VRP dydžio.
Taip pat gali būti skiriama tikslinė, periodinė ir sąlyginė pašalpos.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas, (aktuali redakcija);
2. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. 5TS-185 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija);
3. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 10V-1134 „Dėl atsakingų asmenų skyrimo, įgaliojimų suteikimo, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo" (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienos po komisijos posėdžio - priimamas ir pareiškėjas informuojamas apie sprendimą. Prašymų svarstymas komisijose vyksta vieną kartą per mėnesį - paskutinį mėnesio ketvirtadienį. Pareiškėjas apie priimtą sprendimą informuojamas, prašyme nurodytu informavimo būdu.
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasDėl vienkartinės piniginės socialinės paramos pareiškėjas (Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantis asmuo) kreipiasi į deklaruotos arba faktinės gyvenamosios vietos seniūnijoje dirbantį Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus socialinio darbo organizatorių ir pateikia laisvos formos prašymą ir prideda dokumentus apie gaunamas pajamas, bei patvirtinančius dokumentus, dėl kurių asmuo atsidūrė atsidūrė sunkioje materialinėje padėtyje, susidariusioje dėl įvykusios nelaimės, asmens sveikatos sutrikimų, kitais svarbiais nenumatytais atvejais.
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas dėl vienkartinės piniginės socialinės paramos (pridedama). Prašyme reikia nurodyti asmeninės sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke numerį arba AB „Lietuvos paštas“ vietos paštą;
2. Suaugusių šeimos narių pasai, asmens tapatybės kortelės, leidimai nuolat gyventi Lietuvoje;
3. Vaiko(ų) gimimo liudijimas(i) ar pasas (i);
4. Pensininko, neįgaliojo (invalidumo) pažymėjimai;
5. Pažymos apie pajamas (visų gaunančių pajamas šeimos narių už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mėnesio pajamas);
6. Pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę (nuomos sutartys);
7. Santuokos, mirties arba ištuokos liudijimas;
8. Teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaikų išlaikymo;
9. Įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio išduota pažyma apie vaikų išlaikymą.
Darbuotojai turi teisę pareikalauti ir kitų papildomų dokumentų
Formos ir šablonai prašymo forma.
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Prašyme turi būti nurodyti visų šeimos narių asmens kodai.
Paslaugos teikimo rezultatasVienkartinės, tikslinės, periodinės ir sąlyginės pašalpos dydžiai:
1. Atsidūrus sunkioje materialinėje padėtyje - 1 VRP;
2. Sergantiems onkologine liga, įvertinus gaunamas pajamas nuo 1,5 VRP iki 3 VRP;
3. Sergantiems sunkiomis ligomis, įvertinus gaunamas pajamas nuo 1,5 VRP;
4. Auginantiems sunkiomis ligomis sergančius vaikus, įvertinus gaunamas pajamas - 4 VRP;
5. Sudegus gyvenamajam namui – už vieną kv. m. ploto 0,2 VRP;
6. Sudegus gyvenamojo būsto daliai 10 VRP;
7. Asmeniui, besigydančiam nuo priklausomybės ligų - 1 VRP;
8. Suniokojamas gaisro pagalbinis pastatas (ūkinis pastatas, gamybinės patalpos ar kitos paskirties patalpos) ar jo dalis – 5 VRP;
9. Būsto šildymui naudojamam kurui įsigyti - 1,5 VRP;
10. Gyvenimo kokybės gerinimui (prausimuisi) – ne daugiau kaip 0,04 VRP per mėnesį kiekvienam bendrai gyvenančiam asmeniui ar vienam gyvenančiam asmeniui;
11. Gyvenimo kokybės gerinimui (skalbimui) – ne daugiau kaip 0,05 VRP per mėnesį kiekvienam bendrai gyvenančiam asmeniui ar vienam gyvenančiam asmeniui.

Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 613) 77 582, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistė Violeta Strankauskienė, tel. (8 661) 04 179, el. p. violeta.strankauskiene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija: socialinio darbo organizatorė Jovita Pacukonienė, tel. (8 696) 89 727, el. p. jovita.pacukoniene@lazdijai.lt.
socialinio darbo organizatorė Ugnė Misiukevičiūtė, tel. (8 612) 74 631, el. p. ugne.misiukeviciute@lazdijai.lt.
Lazdijų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Zita Jonuškienė, tel. (8 614) 76 390, el. p. zita.jonuskiene@lazdijai.lt;
Būdviečio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Agnė Draskinienė, tel. (8 682) 43 022 , el. p. agne.draskiniene@lazdijai.lt.
Kapčiamiesčio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Džiuginta Kukučionienė, tel. (8 620) 75 672, el. p. dziuginta.kukucioniene@lazdijai.lt.
Krosnos seniūnija: socialinio darbo organizatorė Agnė Draskinienė, tel. (8 682) 43 022, el. p. agne.draskiniene@lazdijai.lt.
Kučiūnų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Džiuginta Kukučionienė, tel. (8 620) 75 672, el. p. dziuginta.kukucioniene@lazdijai.lt.
Noragėlių seniūnija: socialinio darbo organizatorius Ąžuolas Baležentis, tel. (8 614) 96 263, el. p. azuolas.balezentis@lazdijai.lt.
Seirijų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Neringa Vabalienė, tel. (8 620) 30 159, el. p. neringa.vabaliene@lazdijai.lt;
Šeštokų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Vaida Kardokienė, tel. (8 678) 95 853, el. p. vaida.kardokiene@lazdijai.lt;
Šventežerio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Rūta Maskeliūnaitė, tel. (8 612) 69 224, el. p. ruta.maskeliunaite@lazdijai.lt;
Veisiejų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Lijana Grytėnienė, tel. (8 620) 46 498, el. p. lijana.gryteniene@lazdijai.lt.
socialinio darbo organizatorė Greta Šraibienė, tel. (8 612) 20 806, el. p. greta.sraibiene@lazdijai.lt

Apskundimo instancijaLazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)1. Priimtas prašymas su visais reikiamais dokumentais registruojamas dokumentų valdymo sistemoje ir nukreipiamas svarstyti savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijai;
2. Paramos teikimo komisijos posėdžiai vyksta vieną kartą per mėnesį - paskutinį mėnesio ketvirtadienį, esant būtinybei, - dažniau. Lazdijų rajono savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos darbą organizuoja Socialinės paramos ir sveikatos skyrius.
Seniūnijose dirbantys socialinio darbo organizatoriai, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus atsakingi darbuotojai:
1. Patikrina besikreipiančio asmens pateiktus dokumentus ir jo šeimos duomenis Gyventojų registro, VSDFV, Užimtumo tarnybos, Nacionalinės mokėjimų agentūros duomenų bazėse, o išrašus iš šių duomenų bazių prideda prie prašymų;
2. Prašymus registruoja socialinės paramos sistemoje SPIS;
3. Tikrina šeimos gyvenimo sąlygas ir rašo buities tyrimo aktą;
4. Vadovaudamiesi komisijos siūlymais, parengia įsakymą dėl socialinės paramos skyrimo ir teikia jį pasirašyti Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjui;
5. Apskaičiuoja piniginės socialinės paramos išmokos dydį socialinės paramos sistemoje „Parama“ ir patvirtina išmokos apskaičiavimą;
6. Nustatyta tvarka per 5 darbo dienas po komisijos posėdžio parengia pranešimą apie paskirtą (ar nepaskirtą) vienkartinę piniginę socialinę paramą ir, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjui pasirašius el. kvalifikuoti parašu, nuorašą išsiunčia pareiškėjams.
Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjas priima sprendimą dėl vienkartinės piniginės socialinės paramos skyrimo (neskyrimo), pasirašydamas įsakymą.
Vienkartinės piniginės socialinės paramos gavimo būdą nurodo besikreipiantis asmuo, pildydamas prašymą. Socialinę riziką patiriančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) ši parama teikiama nepinigine forma, pinigus išmokant per VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro atsakingus darbuotojus.
Paskyrus, vienkartinę piniginę socialinę paramą gyvenimo kokybės gerinimui (prausimuisi ar skalbimui) seniūnijose dirbantys socialinio darbo organizatoriai , paramos gavėjui išduoda nustatytos formos talonus, pagal kuriuos jis gali gauti paslaugas socialinių paslaugų centruose. Socialinių paslaugų centrą pasirenka ir prašyme nurodo besikreipiantis asmuo.

Vienkartinę piniginę socialinę paramą gyvenimo kokybės gerinimui (prausimuisi ar skalbimui) teikia Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktos įmonės (socialinių paslaugų centrai)
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama