Trumpalaikės socialinės globos paslaugų skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinės paslaugos
Paslaugos pavadinimasTrumpalaikės socialinės globos paslaugų skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasTrumpalaikė socialinė globa vaikams su negalia yra visuma paslaugų, kuriomis vaikui iki 18 m., turinčiam negalią, teikiama kompleksinė pagalba institucijoje, kai reikia nuolatinės specialistų priežiūros.
Trumpalaikės socialinės globos paslaugų trukmė institucijoje – ne mažiau kaip 12 val. per parą iki 6 mėn. per metus arba iki 5 parų per savaitę, neterminuotai. Socialinės globos įstaigą parenka vaiko tėvai (įtėviai, globėjas)
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, (aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 “Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo” (aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 “Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija);
4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ (aktuali redakcija);
5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ (aktuali redakcija);
6. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. A1-255 „Dėl Socialinės globos poreikio vaikui su negalia nustatymo metodikos patvirtinimo“ ( aktuali redakcija);
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (aktuali redakcija);
8. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos tarybos 2006 m. liepos 29 d. sprendimas Nr. 5TS-1233 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas“ (aktuali redakcija);
9. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. 5TS-1079 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centro „Židinys“ teikiamų socialinių paslaugų ir kainų nustatymo“ (aktuali redakcija);
Paslaugos gavėjasVaikas su negalia, kuriam nustatytas trumpalaikės socialinės globos institucijoje poreikis
Paslaugos suteikimo trukmė30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos (nustatomas socialinės globos poreikis). Socialinių paslaugų skyrimo komisija per 30 kalendorinių dienų nuo socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos apsvarsto pateiktą prašymą -paraišką socialinėms paslaugoms gauti. Savivaldybės administracija išsiunčia pareiškėjui sprendimo dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos kopiją per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Išskirtiniais atvejais , kai vaikas patiria fizinį ar psichologinį smurtą ar kyla grėsmė jo saugumui, socialinės globos poreikis nevertinamas ir sprendimas priimamas per 1-3 dienas
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasVienas iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjas raštu kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją.
Pastaba. Prašymą gali pateikti ir kiti suinteresuoti asmenys, bendruomenės nariai, nurodę priežastį, dėl kurios vaiko tėvai (įtėviai) ar globėjas negali to padaryti pats
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti, kurio forma (SP-8) patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 (pridedama);
2. Vaiko gimimo liudijimas;
3. Neįgalumo lygio pažyma, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos;
4. Neįgaliojo pažymėjimas;
5. Medicininių dokumentų išrašas (F027/a) su Gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) išvada dėl globos namų tipo;
6. Dokumentai apie tėvus ir globėjus (paso, asmens tapatybės kortelės kopija, teismo sprendimų, nutarčių kopijos).
Pastaba. Seniūnijos socialinis darbuotojas arba Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atsakingas darbuotojas išimties atvejais turi teisę reikalauti papildomų dokumentų
Formos ir šablonai Prašymo-paraiškos forma
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašyme - paraiškoje socialinėms paslaugoms gauti turi būti nurodyta vaiko asmens kodas
Paslaugos teikimo rezultatasVaikui su negalia paskirtos trumpalaikės socialinės globos paslaugos institucijoje
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 318) 66 106, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus. Vyr. specialistė Indrė Sušinskienė, tel. (8 318) 51 375, el. p. indre.susinskiene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija: socialinio darbo organizatorė Greta Jurkonienė, tel. (8 318) 51 104, el. p. greta.jurkoniene@lazdijai.lt;
socialinio darbo organizatorė Jovita Pacukonienė, tel. (8 318) 51 104, el. p. jovita.pacukoniene@lazdijai.lt.
Lazdijų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Zita Jonuškienė, tel. (8 318) 66 140, el. p. zita.jonuskiene@lazdijai.lt;
Būdviečio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Agnė Svipaitė, tel. (8 318) 41 521 , el. p. agne.svipaite@lazdijai.lt.
Kapčiamiesčio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Džiuginta Kukučionienė, tel. (8 318) 43 131, el. p. dziuginta.kukucioniene@lazdijai.lt.
Krosnos seniūnija: socialinio darbo organizatorė Agnė Svipaitė, tel. (8 318) 42 737, el. p. agne.svipaite@lazdijai.lt.
Kučiūnų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Džiuginta Kukučionienė, tel. (8 318) 43 440, el. p. dziuginta.kukucioniene@lazdijai.lt.
Noragėlių seniūnija: socialinio darbo organizatorius Ąžuolas Baležentis, tel. (8 318) 43 823, el. p. azuolas.balezentis@lazdijai.lt.
Seirijų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Neringa Vabalienė, tel. (8 318) 58 283,el. p. neringa.vabaliene@lazdijai.lt;
Šeštokų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Neringa Apolskienė, tel. (8 318) 47 118, el. p. neringa.apolskiene@lazdijai.lt.
Šventežerio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Rūta Maskeliūnaitė, tel. (8 318) 44 774, el. p. ruta.maskeliunaite@lazdijai.lt;
Veisiejų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Asta Kaušauskienė, tel. (8 318) 56 567, el. p. asta.kausauskiene@lazdijai.lt;
socialinio darbo organizatorė Lijana Grytėnienė, tel. (8 318) 56 567, el. p. lijana.gryteniene@lazdijai.lt.
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Seniūnijos socialinio darbo organizatoriai:
1. Priima prašymą - paraišką socialinėms paslaugoms gauti su visais reikalingais dokumentais ir užregistruoja SPIS ir „Paramos“ sistemoje;
2. Prie gauto prašymo - paraiškos prideda reikalingus dokumentus iš registrų duomenų bazių:
2.1. Pažymą apie vaiko nuolatinę gyvenamąją vietą ir šeimos sudėtį;
2.2. Pažymą apie gaunamas šalpos išmokas;
2.3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus informaciją apie gaunamą pensiją (jeigu vaikui ji paskirta).
3. Per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo datos nustato vaiko su negalia socialinės globos poreikį, surašo buities tyrimo aktą;
4. Pateikia prašymą - paraišką su visais reikalingais dokumentais svarstyti Socialinių paslaugų skyrimo komisijai.
Socialinių paslaugų skyrimo komisija:
1. Apsvarsto pateiktą prašymą - paraišką socialinėms paslaugoms gauti per 30 kalendorinių dienų nuo socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos;
2. Surašo posėdžio protokolą, kurį pasirašo visi komisijos nariai.
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus atsakingas darbuotojas:
1. Atsižvelgdamas į komisijos rekomendaciją, parengia sprendimo projektą ir jį pateikia Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, kuris priima sprendimą dėl trumpalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo;
2. Sprendimo kopiją per 5 darbo dienas išsiunčia pareiškėjui ir socialinių paslaugų įstaigai.
Jei socialinių paslaugų įstaigoje yra laisvų vietų, asmuo paslaugas gali gauti nedelsiant.
Asmuo privalo nuvykti į socialinių paslaugų įstaigą per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo kopijos įteikimo asmeniui (globėjui, rūpintojui) dienos
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama