Šalpos kompensacijų tėvams (įtėviams), kurie iki 1995 m. sausio 1 d. ne mažiau kaip 10 metų slaugė namuose vaikus invalidus arba vaikus, pripažintus I ar II grupės invalidais nuo vaikystės arba tapusius I ar II grupės invalidais iki 18 metų, skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinė parama
Paslaugos pavadinimasŠalpos kompensacijų tėvams (įtėviams), kurie iki 1995 m. sausio 1 d. ne mažiau kaip 10 metų slaugė namuose vaikus invalidus arba vaikus, pripažintus I ar II grupės invalidais nuo vaikystės arba tapusius I ar II grupės invalidais iki 18 metų, skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasSkiriamos šalpos kompensacijos tėvams (įtėviams), kurie iki 1995 m. sausio 1 d. ne mažiau kaip 10 metų slaugė namuose vaikus invalidus arba vaikus, pripažintus I ar II grupės invalidais nuo vaikystės arba tapusius I ar II grupės invalidais iki 18 metų
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1873; 2004, Nr. 21-619; 2005, Nr. 71-2556; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 29 d. nutarimas Nr. 346 (Žin., 2004, Nr. 47-1558; 2005, Nr. 83-3069; aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė30 darbo dienų Paskirtų šalpos pensijų mokėjimas tęsiamas tol, kol pasibaigia jų skyrimo ir mokėjimo terminas
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą Socialinės paramos skyriaus darbuotojui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas šalpos išmokai gauti, kurio forma (SP-6) patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 (pridedama). Prašyme reikia nurodyti asmeninės sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke numerį arba AB „Lietuvos paštas“ vietos paštą;
2. Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
3. Vaikų gimimo liudijimai arba vaiko (įvaikio) invalido gimimo liudijimas;
4. Vaikų pasai, asmens tapatybės kortelės, arba leidimai nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (santuokų, ištuokų liudijimus, jei pasikeitusios vaikų pavardės);
5. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ir (ar) Gydytojų konsultacinės komisijos išduotos pažymos, patvirtinančios, kiek laiko namuose slaugytas asmuo buvo neįgalusis, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – vaikas invalidas, I ar II grupės invalidas nuo vaikystės arba I ar II grupės invalidas, juo tapęs iki 18 metų, arba visiškos negalios invalidas);
6. Asmens gyvenamosios vietos savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybos pranešimas, kad vaikai nebuvo apgyvendinti, ugdomi ir (ar) prižiūrimi kūdikių namuose arba kitose stacionariose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose ir (ar) įstatymų nustatyta tvarka motinai nebuvo apribota tėvų valdžia (atimtos motinystės ar vaikų auklėjimo teisės arba motinai tėvystės teisės nebuvo apribotos);
7. Pažyma išduota Valstybinio socialinio draudimo fondo (Sodros) apie paskirtas ir mokamas valstybines socialinio draudimo, nukentėjusių asmenų, mokslininkų valstybines pensijas, kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas ir šių išmokų dydžius arba pažyma, kad nurodytos pensijos ir (ar) kompensacija nėra paskirtos ir (ar) mokamos;
8. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ir (ar) Gydytojų konsultacinės komisijos išduotos pažymos (jeigu asmuo pripažintas invalidu iki 2005 m. liepos 1 d. – pensiją mokančiai įstaigai Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos išduotas invalidumo pažymėjimas)
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinančius doikumentus arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. Prašyme turi būti nurodytas asmens kodas
Paslaugos teikimo rezultatasSkirta šalpos kompensacija
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos skyriaus vedėja
Lina Margelienė, tel. (8 318) 66123, el. p. lina.margeliene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Agnė Mickevičiūtė, tel. (8 318) 66106, el. p. agne.mickeviciute@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Socialinės paramos skyriaus darbuotojas:
1. Priima prašymus šalpos pensijai gauti su visais reikiamais dokumentais;
2. Patikrina besikreipiančio asmens pateiktus dokumentus ir jo duomenis Gyventojų registro, VSDFV, duomenų bazėse, o išrašus iš šių duomenų bazių prideda prie prašymų;
3. Prašymus registruoja socialinės paramos sistemoje SPIS;
4. Apskaičiuoja šalpos pensijos išmokos dydį socialinės paramos sistemoje „Parama“ ir patvirtina išmokos apskaičiavimą;
5. Nustatyta tvarka per 10 darbo dienų parengia pranešimą apie paskirtą (ar nepaskirtą) šalpos pensijos skyrimą ir, pasirašius, išsiunčia pareiškėjams
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama