Šalpos pensijų už invalidų slaugą namuose, paskirtos iki 2004 m. balandžio 1 d., skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinė parama
Paslaugos pavadinimasŠalpos pensijų už invalidų slaugą namuose, paskirtos iki 2004 m. balandžio 1 d., skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasŠalpos pensijų, paskirtų vienam iš tėvų (įtėvių), globėjui ar rūpintojui iki 2004 m. balandžio 1 d. galiojusia tvarka už vaikų invalidų arba I grupės invalidų nuo vaikystės, arba tapusių I grupės invalidais iki 18 metų slaugą namuose. Šalpos pensijos už invalidų slaugą namuose, mokamos vienam iš tėvų (įtėvių), globėjui ar rūpintojui, yra 2004 m. kovo mėnesio dydžio ir patvirtinus naują bazinės pensijos dydį nedidinamos.
Šalpos pensijų ir mokėjimo vienam iš tėvų (įtėvių), globėjui ar rūpintojui terminas pasibaigia , kai:
1. Namuose slaugomi asmenys įgyja teisę gauti slaugos ar priežiūros išlaidų tikslinę kompensaciją;
2. Pasibaigia namuose slaugomiems asmenims nustatymo invalidumo terminas;
3. Namuose slaugomiems vaikams invalidams iki 16 metų sukanka 16 metų;
4. Namuose slaugomi invalidai toliau namuose neslaugomi
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Šalpos išmokos skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos šalpos išmokų įstatymu, (Žin., 1994, Nr. 96-1873, Žin., 2005, Nr. 71-2556; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinuoju įstatymu Nr. XI-537; (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė0 Mokėjimas tęsiamas tol, kol pasibaigia šių šalpos pensijų skyrimo ir mokėjimo terminas
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą Socialinės paramos skyriaus darbuotojui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas šalpos išmokai gauti, kurio forma (SP-6) patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 (pridedama). Prašyme reikia nurodyti asmeninės sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke numerį arba AB „Lietuvos paštas“ vietos paštą;
2. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduota neįgalumo arba darbingumo lygio pažyma (jeigu asmuo pripažintas invalidu iki 2005 m. liepos 1 d. - pensiją mokančiai įstaigai Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų konsultacinės komisijos išduota vaiko invalidumo pažyma arba Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos išduotas invalidumo pažymėjimas);
4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ir (ar) Gydytojų konsultacinės komisijos išduotos pažymos, patvirtinančios, kiek laiko namuose slaugytas asmuo buvo neįgalusis, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. - vaikas invalidas, I ar II grupės invalidas nuo vaikystės arba I ar II grupės invalidas, juo tapęs iki 18 metų, arba visiškos negalios invalidas);
5. Gydytojų konsultacinės komisijos išduotos pažymos, patvirtinančios, kiek laiko namuose slaugytas asmuo buvo senatvės pensijos amžiaus sulaukęs neįgalusis, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
6. Neįgalaus vaiko (įvaikio) gimimo liudijimas arba vaikų gimimo liudijimai;
7. Asmens gyvenamosios vietos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinio skyriaus arba kitos kompetentingos institucijos ar įstaigos, skiriančios ir mokančios pensijas ir (ar) pensijų išmokas, pažyma apie asmeniui paskirtas ir mokamas šalpos išmokas ir (ar) pensijų išmokas ir šių išmokų dydžius arba pažyma, kad nurodytosios pensijos ir (ar) pensijų išmokos nėra paskirtos ir (ar) mokamos;
8. Asmens rašytinis pareiškimas, kad jam nėra paskirta ir (ar) mokama kita šalpos išmoka ir (ar) pensijų išmoka, taip pat kad jam nėra paskirta šalpos išmoka. Apie tai nurodytas aplinkybes galima nurodyti prašyme;
9. Globos, auklėjimo ar slaugos įstaigos (jeigu nesulaukęs 18 metų asmuo apgyvendintas ar slaugomas šioje įstaigoje) išduota pažyma apie tai, iš kokių lėšų - valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ar kitų - finansuojama ši įstaiga arba pažyma apie tai, kokį valstybės išlaikymą vaikai joje gauna - visišką ar dalinį;
10. Asmens gyvenamosios vietos savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybos pranešimas, kad vaikai nebuvo apgyvendinti, ugdomi ir (ar) prižiūrimi kūdikių namuose arba kitose stacionariose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose ir (ar) įstatymų nustatyta tvarka motinai nebuvo apribota tėvų valdžia (atimtos motinystės ar vaikų auklėjimo teisės arba motinai tėvystės teisės nebuvo apribotos)
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašyme turi būti nurodytas asmens kodas
Paslaugos teikimo rezultatasSkirta šalpos pensija už invalidų slaugą namuose, paskirtą iki 2004 m. balandžio 1 d.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos skyriaus vedėja
Lina Margelienė, tel. (8 318) 66123, el. p. lina.margeliene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Agnė Mickevičiūtė, tel. (8 318) 66106, el. p. agne.mickeviciute@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)1. Priima prašymus šalpos pensijai gauti su visais reikiamais dokumentais;
2. Patikrina besikreipiančio asmens pateiktus dokumentus ir jo duomenis Gyventojų registro, VSDFV, o išrašus iš šių duomenų bazių prideda prie prašymų;
3. Prašymus registruoja socialinės paramos sistemoje SPIS;
4. Apskaičiuoja šalpos pensijos išmokos dydį socialinės paramos sistemoje „Parama“ ir patvirtina išmokos apskaičiavimą;
5. Nustatyta tvarka per 10 darbo dienų parengia pranešimą apie paskirtą (ar nepaskirtą) šalpos pensijos skyrimą ir, pasirašius, išsiunčia pareiškėjams
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama