Šalpos pensijų skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinė parama
Paslaugos pavadinimasŠalpos pensijų skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasŠalpos pensija - mėnesinė piniginė išmoka, skiriama ir mokama įstatymo nustatytomis sąlygomis ir tvarka neįgaliems vaikams, nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims.
Teisę gauti šalpos pensiją turi:
1. Vaikai, turintys:
1) sunkų neįgalumą - 2 bazinės pensijos;
2) vidutinį neįgalumą - 1,5 bazinės pensijos;
3) lengvą neįgalumą - 1 bazinė pensija.
2. Asmenys, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais iki dienos (įskaitytinai),
kurią jiems sukaks 24 metai, taip pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios
iki jiems sukaks 24 metai, padarinių nedarbingais ar iš dalies darbingais pripažinti po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai:
1) netekusiems 75-100 procentų darbingumo - 2 bazinės pensijos;
2) netekusiems 60-70 procentų darbingumo - 1,5 bazinės pensijos;
3) netekusiems 45-55 procentų darbingumo - 0,75 bazinės pensijos.
3. Tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai, kurie yra sulaukę senatvės pensijos amžiaus arba pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo, ir kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. slaugė vaikus invalidus, I ar II grupės invalidus nuo vaikystės arba asmenis, tapusius I ar II grupės invalidais iki 18 metų, taip pat visiškos negalios invalidus). Už vieno neįgalaus asmens (invalido) slaugą šalpos pensija gali būti paskirta tik vienam asmeniui:
1) netekusiems 75-100 procentų darbingumo - 1,5 bazinės pensijos;
2) netekusiems 60-70 procentų darbingumo arba sukakusiems senatvės pensijos amžių - 1 bazinė pensija.
4. Motinos, pagimdžiusios ir išauginusios iki 8 metų penkis ar daugiau vaikų ir sulaukusios senatvės pensijos amžiaus arba pripažintos nedarbingomis ar iš dalies darbingomis, netekusiomis 60 procentų ir daugiau darbingumo:
1) netekusioms 75-100 procentų darbingumo - 1,5 bazinės pensijos;
2) netekusioms 60-70 procentų darbingumo arba sukakusioms senatvės pensijos amžių - 1 bazinė pensija.
5. Asmenys, sulaukę senatvės pensijos amžiaus arba pripažinti nedarbingais ar iš dalies
darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti I ar II grupės invalidais), išskyrus
asmenis, nurodytus 2-4 punktuose:
1) netekusiems 75-100 procentų darbingumo - 1 bazinė pensija;
2) netekusiems 60-70 procentų darbingumo - 0,9 bazinės pensijos;
3) sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus - 0,9 bazinės pensijos.
šalpos pensijos skiriamos ir mokamos asmenims, neturintiems teisės gauti didesnių arba tokio
pat dydžio pensijų ir (ar) pensijų išmokų, išskyrus:
1) 1 ir 2 punktuose nurodytus asmenis, kurie kartu su šalpos pensijomis turi
teisę gauti valstybines socialinio draudimo našlaičių ar našlių pensijas ir (ar) valstybines našlaičių pensijas;
2) 3 ir 5 punktuose nurodytus asmenis, kurie kartu su šalpos pensijomis turi teisę gauti
valstybines socialinio draudimo našlių pensijas;
3) kitais atvejais.
Asmenims, turintiems teisę gauti kelias šalpos pensijas arba šalpos pensiją ir šalpos kompensaciją, jų pasirinkimu mokama tik viena iš šių šalpos išmokų. Kartu su pačiam asmeniui priklausančia šalpos pensija arba šalpos
kompensacija gali būti mokama tik šalpos pensija už invalidų slaugą namuose ir šalpos našlaičių pensija už vieną ar už kiekvieną iš mirusių tėvų (įtėvių)
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Valstybinės šalpos išmokos skiriamos ir mokamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymu, (Žin., 1994, Nr. 96-1873; 2005, Nr. 71-2556; aktuali redakcija);
2. Valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 29 d. nutarimu Nr. 346 (Žin., 2004, Nr. 47-1558; 2005, Nr. 83-3069; aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė0 Paskirtų šalpos pensijų mokėjimas tęsiamas tol, kol pasibaigia jų skyrimo ir mokėjimo terminas
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus darbuotojui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas šalpos išmokai gauti, kurio forma (SP-6) patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 (pridedama). Prašyme reikia nurodyti asmeninės sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke numerį arba AB „Lietuvos paštas“ vietos paštą;
2. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (pasas, asmens tapatybės kortelė);
3. Gyvenamosios vietos deklaracija;
4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduota neįgalumo arba darbingumo lygio pažyma (jeigu asmuo pripažintas invalidu iki 2005 m. liepos 1 d. - pensiją mokančiai įstaigai Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų konsultacinės komisijos išduota vaiko invalidumo pažyma arba Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos išduotas invalidumo pažymėjimas);
5. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ir (ar) Gydytojų konsultacinės komisijos išduotos pažymos, patvirtinančios, kiek laiko namuose slaugytas asmuo buvo neįgalusis, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. - vaikas invalidas, I ar II grupės invalidas nuo vaikystės arba I ar II grupės invalidas, juo tapęs iki 18 metų, arba visiškos negalios invalidas);
6. Gydytojų konsultacinės komisijos išduotos pažymos, patvirtinančios, kiek laiko namuose slaugytas asmuo buvo senatvės pensijos amžiaus sulaukęs neįgalusis, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
7. Neįgalaus vaiko (įvaikio) gimimo liudijimas arba vaikų gimimo liudijimai;
8. Asmens gyvenamosios vietos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinio skyriaus arba kitos kompetentingos institucijos ar įstaigos, skiriančios ir mokančios pensijas ir (ar) pensijų išmokas, pažyma apie asmeniui paskirtas ir mokamas šalpos išmokas ir (ar) pensijų išmokas ir šių išmokų dydžius arba pažyma, kad nurodytosios pensijos ir (ar) pensijų išmokos nėra paskirtos ir (ar) mokamos;
9. Asmens rašytinis pareiškimas, kad jam nėra paskirta ir (ar) mokama kita šalpos išmoka ir (ar) pensijų išmoka, taip pat kad jam nėra paskirta šalpos išmoka. Apie tai nurodytas aplinkybes galima nurodyti prašyme;
10. Globos, auklėjimo ar slaugos įstaigos (jeigu nesukakęs 18 metų asmuo apgyvendintas ar slaugomas šioje įstaigoje) išduota pažyma apie tai, iš kokių lėšų - valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ar kitų - finansuojama ši įstaiga arba pažyma apie tai, kokį valstybės išlaikymą vaikai joje gauna - visišką ar dalinį;
11. Asmens gyvenamosios vietos savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybos pranešimas, kad vaikai nebuvo apgyvendinti, ugdomi ir (ar) prižiūrimi kūdikių namuose arba kitose stacionariose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose ir (ar) įstatymų nustatyta tvarka motinai nebuvo apribota tėvų valdžia (atimtos motinystės ar vaikų auklėjimo teisės arba motinai tėvystės teisės nebuvo apribotos);
12. Banko atsiskaitomoji sąskaita
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.Prašyme turi būti nurodytas asmens kodas
Paslaugos teikimo rezultatasSkirta šalpos pensija
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos skyriaus vedėja
Lina Margelienė, tel. (8 318) 66123, el. p. lina.margeliene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Agnė Mickevičiūtė, tel. (8 318) 66106, el. p. agne.mickeviciute@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Socialinės paramos skyriaus darbuotojas:
1. Priima prašymus šalpos pensijai gauti su visais reikiamais dokumentais;
2. Patikrina besikreipiančio asmens pateiktus dokumentus ir jo duomenis Gyventojų registro, VSDFV, Darbo biržos, Nacionalinės mokėjimų agentūros duomenų bazėse, o išrašus iš šių duomenų bazių prideda prie prašymų;
3. Prašymus registruoja socialinės paramos sistemoje SPIS;
4. Apskaičiuoja šalpos pensijos išmokos dydį socialinės paramos sistemoje „Parama“ ir patvirtina išmokos apskaičiavimą;
5. Nustatyta tvarka per 10 darbo dienų parengia pranešimą apie paskirtą (ar nepaskirtą) šalpos pensijos skyrimą ir, pasirašius, išsiunčia pareiškėjams
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama