Specialiųjų poreikių lygio nustatymas ir Neįgaliojo pažymėjimo išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinė parama
Paslaugos pavadinimasSpecialiųjų poreikių lygio nustatymas ir Neįgaliojo pažymėjimo išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasSpecialiųjų poreikių lygis nustatomas ir Neįgaliojo pažymėjimai išduodami asmenims, sulaukusiems pensinio amžiaus
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. A1-316 „Dėl specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygų bei taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 120-4907; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. A1-333 „Dėl Neįgaliojo pažymėjimo išdavimo ir keitimo asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, 151-5559; aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. A1-342 „Dėl asmenų, sukakusių senatvės pensijos amžių, invalidumo grupių prilyginimo specialiųjų poreikių lygiui“ (Žin., 2006, Nr. 3-68; aktuali redakcija);
4. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. 10V-365 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės specialiųjų poreikių lygio nustatymo komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų tvirtinimo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė30 kalendorinių dienų (nustatomas specialiųjų poreikių lygis), Neįgaliojo pažymėjimas išduodamas per 5 darbo dienas nuo specialiųjų poreikių lygio nustatymo dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasAsmuo (arba jo sutuoktinis, jo pilnamečiai vaikai (įvaikiai), globėjas, rūpintojas) arba jo įgaliotas atstovas, arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės (seniūnijos) socialinis darbuotojas, arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena nuolat, socialinis darbuotojas, gavęs asmens raštišką prašymą, kuriame nurodytos priežastys, dėl kurių asmuo pats to padaryti negali), pageidaujantis, kad jam būtų nustatytas specialiųjų poreikių lygis ir išduotas Neįgaliojo pažymėjimas, Socialinės paramos skyriui pateikia rašytinį nustatytos formos prašymą
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo, kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. A1-316 (pridedama);
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
3. Kitų valstybių piliečiai, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, pateikia leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
4. GKK išduotų pažymų apie nustatytus specialiuosius poreikius patvirtintas kopijas;
5. Darbingumo lygio pažymos kopija (asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems iki sulaukiant pensijinio amžiaus buvo nustatytas darbingumo lygis);
6. Invalidumo pažymėjimo kopija (asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems iki sulaukiant pensijinio amžiaus buvo nustatyta invalidumo grupė);
7. 3x4 cm dydžio nuotrauka
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašyme turi būti nurodytas asmens kodas
Paslaugos teikimo rezultatasNustatytas specialiųjų poreikių lygis ir išduotas neįgaliojo pažymėjimas
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos skyriaus vedėja
Lina Margelienė, tel. (8 318) 66123, el. p. lina.margeliene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSpecialiųjų poreikių lygio nustatymas -
Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Janina Norkevičienė, tel. (8 318) 66106, el. p. janina.norkeviciene@lazdijai.lt.
Neįgaliojo pažymėjimų išdavimas -
Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Gitana Juškauskienė, tel. (8 318) 66106, el. p. gitana.juskauskiene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Socialinės paramos skyriaus specialistas:
1. Priima prašymą su reikiamais dokumentais;
2. Patikrina besikreipiančio asmens pateiktus dokumentus ir asmens, kuriam išduodamas pažymėjimas, duomenis Gyventojų registro duomenų bazėje, išrašą iš šios duomenų bazės prideda prie pateikto prašymo;
3. Prašymus registruoja socialinės paramos sistemoje „Parama“;
4. Specialistas, atsakingas už atskirų specialiųjų poreikių nustatymą, įvertina asmeniui reikalingos specialiosios pagalbos priemonių apimtį (techninės pagalbos priemonių ir (ar) būsto ir jo aplinkos pritaikymo poreikį, ir (ar) specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį, ir (ar) specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį ir (ar) specialųjį transporto išlaidų kompensacijos poreikį, ir (ar) socialinių paslaugų teikimo poreikį, ir kt.), užpildo nustatytų formų dokumentus ir pateikia juos komisijai;
5. Komisija atlieka šias funkcijas:
5.1. esant reikalui, kviečia asmenį į pokalbį;
5.2. įvertina asmens pateiktus dokumentus;
5.3. įvertina 4 punkte nurodyto specialisto pateiktą informaciją ir įrašo komisijos išvadą apie nustatytą specialiųjų poreikių lygį ir jo terminą;
5.4. Socialinės paramos skyriaus vedėjai teikia pasirašyti sprendimą dėl asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo.
6. Specialiųjų pagalbos priemonių apimtis nevertinama (4 punkte nurodyti dokumentai ir Specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygų bei taisyklių 2 priedas nepildomi ir komisijai svarstyti neteikiami) šiais atvejais:
6.1. kai senatvės pensinio amžiaus sulaukusiam asmeniui yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Tokiam asmeniui nustatomas didelių specialiųjų poreikių lygis;
6.2. kai asmeniui buvo nustatytas darbingumo lygis iki senatvės pensijos amžiaus.
Šiais atvejais specialistas, atsakingas už atskirų specialiųjų poreikių nustatymą, parengia ir Socialinės paramos skyriaus vedėjai teikia pasirašyti sprendimą dėl asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo.
Socialinės paramos skyriaus vedėja priima sprendimą dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo (nenustatymo), pasirašydama įsakymą.
Įsakymo kopijos pateikiamos suinteresuotam asmeniui ir Socialinės paramos skyriaus atsakingam specialistui, kuris išrašo neįgaliojo pažymėjimą
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama