Slaugos išlaidų tikslinių kompensacijų skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinė parama
Paslaugos pavadinimasSlaugos išlaidų tikslinių kompensacijų skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasTeisę gauti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją turi neįgalieji, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (forma SPS-1):
1. Vaikai, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumas;
2. Nedarbingi ar iš dalies darbingi asmenys, netekę 60 ir daugiau proc. darbingumo, pripažinti tokiais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 metai, taip pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 ir daugiau proc. darbingumo, po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai;
3. Netekę 60 proc. ir daugiau darbingumo asmenys, nenurodyti 2 punkte;
4. Senatvės pensijos amžiaus sulaukę asmenys.
Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos ir mokamos tik tais atvejais, kai neįgalieji slaugomi ar prižiūrimi namuose.
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas (1 priedas);
2. Asmens, turinčio teisę gauti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją, vieno iš tėvų (įtėvių), globėjo ar rūpintojo asmens dokumentai;
3. Vaiko gimimo liudijimas;
4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad neįgaliam vaikui nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumas;
5. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims nustatytas specialusis nuolatinės slaugos arba priežiūros (pagalbos) poreikis
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Pašalpos išmokos skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos šalpos išmokų įstatymu, (Žin., 1994, Nr. 96-1873, Žin., 2005, Nr. 71-2556; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinuoju įstatymu, (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė0 Mokamos nuo teisės gauti kompensaciją atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki dokumentų pašalpos išmokai skirti gavimo dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikalingus dokumentus Socialinės paramos skyriaus darbuotojui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas šalpos išmokai gauti, kurio forma (SP-6) patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 (pridedama). Prašyme reikia nurodyti asmeninės sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke numerį arba AB „Lietuvos paštas“ vietos paštą;
2. Asmens, turinčio teisę gauti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją, vieno iš tėvų (įtėvių), globėjo ar rūpintojo asmens dokumentai (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
3. Vaiko gimimo liudijimas;
4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad neįgaliam vaikui nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumas;
5. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims nustatytas specialusis nuolatinės slaugos arba priežiūros (pagalbos) poreikis
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašyme turi būti nurodytas asmens kodas
Paslaugos teikimo rezultatasSkirta tikslinė kompensacija slaugos išlaidoms
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos skyriaus vedėja Rosvita Rupšienė, tel. (8 318) 66 106, el. p. rosvita.rupsiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos skyriaus vyr. specialistės: Violeta Strankauskienė, tel. (8 318) 66106, el. p. violeta.strankauskiene@lazdijai.lt;
Gitana Juškauskienė, tel. (8 318) 66150, el. p. gitana.juskauskiene@lazdijai.lt;
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)1. Priima prašymus slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimui gauti su visais reikiamais dokumentais;
2. Patikrina besikreipiančio asmens pateiktus dokumentus ir jo duomenis Gyventojų registro, VSDFV, o išrašus iš šių duomenų bazių prideda prie prašymų;
3. Prašymus registruoja socialinės paramos sistemoje SPIS;
4. Apskaičiuoja pašalpos pensijos išmokos dydį socialinės paramos sistemoje „Parama“ ir patvirtina išmokos apskaičiavimą;
5. Nustatyta tvarka per 10 darbo dienų parengia pranešimą apie paskirtą (ar nepaskirtą) pašalpos pensijos skyrimą ir, pasirašius, išsiunčia pareiškėjams
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama