Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas bei dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaKomunikacijos ir dokumentų skyriaus
Paslaugos pavadinimasPažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas bei dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPateikus prašymą išduodamos kopijos, nuorašai, išrašai arba pažymos archyve saugomų dokumentų pagrindu
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008; aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo “ (Žin., 2007, Nr. 94-3779; aktuali redakcija);

4. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982; aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė 
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasLaisvos formos prašymas (rekomenduojama forma - 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas)
Formos ir šablonai Prašymo pildymo pavyzdys
Prašymo forma
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisAsmens tapatybę patvirtinančių dokumentų pateikti nereikia
Paslaugos teikimo rezultatasIšduota dokumento kopija, nuorašas, išrašas arba pažyma
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąKomunikacijos ir dokumentų skyrius
Paslaugos vadovasKomunikacijos ir dokumentų skyriaus vedėja Ramunė Žuklijaitė, tel. (8 318) 66 107,

el. p. ramune.zuklijaite@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasKomunikacijos ir dokumentų skyriaus vyresn. archyvarė Gintauta Simanynienė, tel. (8 318) 51 557, el. p. gintauta.simanyniene@lazdijai.lt;
Komunikacijos ir dokumentų skyriaus vyresn. archyvarė Virginija Grėbliūnienė, tel. (8 318) 66 151, el p. virginija.grebliuniene@lazdijai.lt;

Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateiktas prašymas registruojamas savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje. Išduodama patvirtinta prašomo archyvinio dokumento kopija, nuorašas, išrašas arba pažyma
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama