Kopijų, nuorašų, išrašų ir pažymų išdavimas archyve saugomų dokumentų pagrindu

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaDokumentų ir informacijos skyrius
Paslaugos pavadinimasKopijų, nuorašų, išrašų ir pažymų išdavimas archyve saugomų dokumentų pagrindu
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPateikus prašymą išduodamos kopijos, nuorašai, išrašai arba pažymos archyve saugomų dokumentų pagrindu
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008; aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo “ (Žin., 2007, Nr. 94-3779; aktuali redakcija);

4. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982; aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė 
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasLaisvos formos prašymas (rekomenduojama forma - 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas)
Formos ir šablonai Prašymo pildymo pavyzdys
Prašymo forma
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisAsmens tapatybę patvirtinančių dokumentų pateikti nereikia
Paslaugos teikimo rezultatasIšduota dokumento kopija, nuorašas, išrašas arba pažyma
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąDokumentų ir informacijos skyrius
Paslaugos vadovasDokumentų ir informacijos skyriaus vedėja Danguolė Barauskienė, tel. (8 318) 66 107,

el. p. danguole.barauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasDokumentų ir informacijos skyriaus vyresn. archyvarė Gintauta Simanynienė, tel. (8 318) 51 557, el. p. gintauta.simanyniene@lazdijai.lt;
Dokumentų ir informacijos skyriaus vyresn. archyvarė Virginija Grėbliūnienė, tel. (8 318) 66 151, el p. virginija.grebliuniene@lazdijai.lt;

Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateiktas prašymas registruojamas savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje. Išduodama patvirtinta prašomo archyvinio dokumento kopija, nuorašas, išrašas arba pažyma
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama