Būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaBūstas
Paslaugos pavadinimasBūsto nuomos mokesčio dalies kompensavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasBūsto, priklausančio fiziniams ar privatiems juridiniams asmenims, nuomininkams gali būti kompensuojama būsto nuomos mokesčio dalis, jeigu jie turi teisę į socialinį būstą pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 8 straipsnio 1 dalies sąlygas ir yra įrašyti į Lazdijų rajono savivaldybėje sudaromus asmenų ir šeimų, turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą, sąrašus.
Pageidaujantieji gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją privalo su nuomotoju sudaryti gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kuri turi būti įregistruota VĮ Registrų centre. Šeimos ir asmenys, nuomojantys būstą iš fizinio ar privataus juridinio asmens ir pageidaujantys gauti būsto nuomos mokesčio kompensaciją, rajono savivaldybės administracijos direktoriui turi pateikti prašymą ir reikalingus dokumentus. Sprendimą dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo priima rajono savivaldybės administracijos direktorius savo įsakymu. Po to yra pasirašoma būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimo sutartis, kurios forma patvirtinta rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Nustatyto dydžio kompensacija pervedama į būsto nuomininko prašyme nurodytą sąskaitą banke. Būsto nuomos mokesčio dalis kompensuojama nuomininkams, kurių nuomojamas būstas yra Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ;
2. Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas ;
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 28 d. nutarimas Nr. 670 „Dėl metinių pajamų ir turto dydžių, pagal kuriuos nustatoma teisė į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, nustatymo“ (Žin., 2003, Nr. 14-575; 2007, Nr. 73-2897; 2011, Nr. 23-1101; aktuali redakcija);
4. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020-12-30 tarybos sprendimas Nr. 5TS-630 ,,Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Paslaugos gavėjasŠeimos ir asmenys, turintys teisę į socialinį būstą nuomą ir įrašyti į Lazdijų rajono savivaldybėje sudaromus asmenų ir šeimų, turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą, sąrašus
Paslaugos suteikimo trukmė20 dienų nuo prašymo pateikimo dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui arba atsiųsti paštu
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
2. Pagal Civilinio kodekso reikalavimus su nuomotoju sudaryta gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka;
3. Pažyma iš VĮ Registrų centro apie asmens ir jo šeimos narių turimas gyvenamąsias patalpas (pateikia tik jas turintieji);
4. Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka užpildyta deklaracija apie asmens ir šeimos narių turimą turtą ir gautas pajamas už vienus metus (12 paskutinių mėnesių) iki kompensacijos skyrimo. Ši deklaracija privalo būti su vietos mokesčio administratoriaus žyma.
5. Kiti dokumentai, pareikalavus rajono savivaldybės administracijai
Formos ir šablonai BP-4
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasBūsto nuomininkui kompensuojama dalis būsto nuomos mokesčio
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Paslaugos vadovasBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vedėja Šarūnė Dumbliauskienė, tel. 8 613 80 879, el. p. sarune.dumbliauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vedėja Šarūnė Dumbliauskienė, tel. 8 613 80 879, el. p. sarune.dumbliauskiene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaSavivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus darbuotojas patikrina būsto nuomininko pateiktus dokumentus ir nustato, ar jis (jo šeima) turi teisę į būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimą, ar ne. Dėl pažymų apie nuomininko šeimos sudėtį ir jo bei jo šeimos narių deklaruotą gyvenamąją vietą, raštiškai kreipiamasi į atitinkamą seniūniją. Jeigu nustatoma, kad nuomininkui būsto nuomos mokesčio kompensacija nepriklauso, apie tai jam pranešama raštiškai ir nurodoma priežastis, dėl kurios kompensacija negali būti mokama. Dėl nuomininkų, kuriems priklauso būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija, rajono savivaldybės administracijos direktorius savo įsakymu priima sprendimą dėl jos mokėjimo. Po to yra pasirašoma būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimo sutartis ir nustatyto dydžio kompensacija pervedama į nuomininko nurodytą sąskaitą banke.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama