Piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėjimas ir sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaBūstas
Paslaugos pavadinimasPiliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėjimas ir sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka
Paslaugos esmės trumpas aprašymasSprendimo dėl nuosavybės teisių piliečiams į gyvenamuosius namus, jų dalis, ūkinės ‒ komercinės paskirties pastatus atkūrimo (natūra arba valstybei išperkant) priėmimas, turto perdavimas arba kompensacijos už valstybės išperkamą turtą išmokėjimas
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį turtą atkūrimo įstatymas (Žin., 1997, Nr.65-1558);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimas Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ (Žin., 1997, Nr.90-2256; 2011, Nr. 48-2305);
3. Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymas;
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 5 d. nutarimas Nr. 793 „Dėl Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 9 straipsnio įgyvendinimo tvarkos“ (Žin., 2000, Nr. 56-1668; 2004, Nr. 50-1645).
Paslaugos gavėjasFiziniai asmenys
Paslaugos suteikimo trukmė20 Sprendimui atkurti nuosavybės teises priimti ‒ 6 mėnesiai (kai nereikia spręsti nuomininkų iškeldinimo klausimo). Sprendimas atkurti nuosavybės teises išduodamas ‒ 30 dienų nuo jo priėmimo dienos. Piniginė kompensacija už valstybės išperkamą turtą išmokama kitais kalendoriniais metais po sprendimo atkurti nuosavybės teises priėmimo. Natūra grąžintų gyvenamųjų namų, jų dalių butų gyvenamųjų patalpų perdavimas – įvykdžius nuomininkui valstybės garantiją (priklauso nuo nuomininko pasirinktos valstybės garantijos) per 5-7 mėnesius arba 2 metus ir 1 mėnesį (kai pagal valstybės garantiją suteiktas žemės sklypas gyvenamojo namo statybai)
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui arba atsiųsti paštu
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Laisvos formos prašymas, kuriame nurodoma (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; išlikusio nekilnojamojo turto savininko vardas ir pavardė, turto rūšis, dydis ir buvimo vieta; nuosavybės teisių į turtą pagrindas; dabartinis turto valdytojas;
nuosavybės teisių netekimo laikas ir būdas;
pageidaujamas nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą atkūrimo būdas (tais atvejais, kai piliečiai nepageidauja turto susigrąžinti natūra). Jeigu piliečiai pageidauja gauti neatlygintinai nuosavybėn žemės, miško sklypus ar vandens telkinį, nurodoma vietovė, kurioje jie pageidauja gauti sklypus;
2. Teismo sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo;
3. Nuosavybės teises ir pilietybę patvirtinantys dokumentai.
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus
Paslaugos teikimo rezultatasSavivaldybės administracijos direktorius priima sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Paslaugos vadovasEkonomikos skyriaus vedėja Jolita Galvanauskienė, tel. (8 318) 66 112,
el. p. jolita.galvanauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasEkonomikos skyriaus vyresn. ekonomistė
Zita Klimaitė, tel. (8 318) 66 115, el. p. zita.klimaite@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Nekilnojamojo turto registro duomenys apie pastatą, pastato perstatymą (perstatymo procento ir nuosavybės atkūrimo formos nustatymas), piliečio pageidavimas dėl atlyginimo už valstybės išperkamą turtą būdo pasirinkimo, piliečio sutikimas nuomoti natūra grąžintino pastato gyvenamąsias patalpas iki nuomininkams bus įvykdytos valstybės garantijos, teismo sprendimas dėl nuomininkų iškeldinimo ir valstybės garantijų jiems išdavimo, turto vertinimas, nuomininkų apklausa dėl valstybės garantijos pasirinkimo ir valstybės garantijų išdavimas, lėšų kompensuoti už valstybės išperkamą turtą arba valstybės garantijoms nuomininkams vykdyti skyrimas, valstybės garantijų nuomininkams įvykdymas, patalpų perdavimo aktas.
Kadangi įstatyme nustatytas terminas valstybės garantijų vykdymui pasibaigė 2009 m. sausio 1 d., atkuriant nuosavybės teises į gyvenamuosius namus, kuriuose gyvena nuomininkai, natūra nuosavybės teisės gali būti atkuriamos teismui priėmus sprendimą dėl valstybės garantijos nuomininkui išdavimo
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama