Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų teikimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaKomunikacijos ir dokumentų skyriaus
Paslaugos pavadinimasArchyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų teikimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPaslauga teikiama asmenims, norintiems gauti Savivaldybės administracijos archyve saugomų dokumentų, kuriais patvirtintas tam tikras juridinis faktas, išrašus, nuorašus ar kopijas.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“;
4. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas.
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų.
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPrašymas teikiamas raštu tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją adresu: Vilniaus g. 1, Lazdijai, atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį arba elektroninėmis priemonėmis (oficialiu Savivaldybės administracijos el. pašto adresu info@lazdijai.lt) ar prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (https://www.epaslaugos.lt/).

Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
Formos ir šablonai Prasymo_forma_dokumentu_kopijos_nuorasai – 2
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygis 
Paslaugos teikimo rezultatasIšduota archyvinio dokumento kopija, nuorašas arba išrašas.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimas 
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąKomunikacijos ir dokumentų skyrius
Paslaugos vadovasGintarė Varnelienė
Paslaugos vykdytojasKomunikacijos ir dokumentų skyriaus vyr. specialistė Asta Grėbliūnienė, mob. 8 619 69 463, el. p. asta.grebliuniene@lazdijai.lt
Komunikacijos ir dokumentų skyriaus vyresn. archyvarė Gintauta Simanynienė, tel. 8 610 61 773, el. p. gintauta.simanyniene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaPaslaugos teikėjo veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams LR Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 mėn.
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)1. Prašymo priėmimas. Paslaugos gavėjas, norėdamas gauti dokumento išrašą, nuorašą ar kopiją, atvyksta į Savivaldybę ir pateikia pasirašytą prašymą, kuriame nurodo, kokius dokumentus ir kokiu būdu pageidauja gauti, bei kitą su prašymo įgyvendinimu susijusią informaciją. Prašymai teisės aktais nustatyta tvarka priimami ir registruojami vadovaujantis „vieno langelio“ principu.
2. Prašymo nagrinėjimas. Paslaugos vykdytojas, išnagrinėjęs prašymą, nustato, ar paslaugos gavėjas turi teisę gauti prašyme nurodyto dokumento išrašą, nuorašą, kopiją, ar ne. Jeigu priimamas sprendimas prašymo netenkinti, paslaugos gavėjui pateikiamas motyvuotas atsakymas, kodėl dokumentai nebus išduoti (archyvinių dokumentų išrašai, nuorašai ar kopijos išduodami tik tuo atveju, kai tai galima padaryti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų informacijos teikimą ir duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų; privati informacija teikiama tik pareiškėjui patvirtinus asmens tapatybę).
3. Duomenų tikslinimas. Jeigu prašyme pateiktų duomenų nepakanka arba jie netikslūs, paslaugos vykdytojas kreipiasi į paslaugos gavėją prašydamas patikslinti informaciją.
4. Atsakymo rengimas. Paslaugos vykdytojui priėmus sprendimą tenkinti prašymą, vykdoma dokumentų paieška. Parengtas atsakymas išsiunčiamas paslaugos gavėjui prašyme nurodytu būdu.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama.