Vaiko laikinosios globos (rūpybos) be tėvų globos likusiems vaikams nustatymas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinės paslaugos
Paslaugos pavadinimasVaiko laikinosios globos (rūpybos) be tėvų globos likusiems vaikams nustatymas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasVaiko laikinoji globa (rūpyba) - laikinai be tėvų globos (rūpybos) likusio vaiko priežiūra, auklėjimas šeimoje, šeimynoje ar vaikų socialinės globos įstaigoje, atstovavimas jo teisėms ir teisėtiems interesams, bei jų gynimas mokymo, gydymo, teisėsaugos ir kitose įstaigose. Laikinosios globos (rūpybos) tikslas - grąžinti vaiką į biologinę šeimą. Laikinoji globa (rūpyba) nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas, 2000 m. liepos 18 d. , Nr. VIII-1864
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. A1-548 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 56 „Dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo" pakeitimo";
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 27 d. nutarimas Nr. 806 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 405 "Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo".
Paslaugos gavėjasFiziniai asmenys, šeimos ir k.t.
Paslaugos suteikimo trukmė5 darbo dienas juos išnagrinėja bei persiunčia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniam skyriui.
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui arba atsiųsti paštu.
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas- Prašymas (forma);
- Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
- Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos(046/A) sveikatos pažymėjimą,
- Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus dėl to, kad fizinis asmuo taptų budinčiu globotoju/rūpintoju.
Formos ir šablonai prašymo forma
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisAsmens tapatybės dokumentas
Paslaugos teikimo rezultatasPaskiriamas laikinasis globėjas (rūpintojas).
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 613) 77 582, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus Soc. darbuotoja Agnė Garbenčienė, tel. (8 618) 59 274, el. p. agne.garbenciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Laikinosios globos (rūpybos) nustatymui pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas, kuriame nurodomi duomenys apie pareiškėją: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, šeiminė padėtis, kartu gyvenantys asmenys (nurodant jų vardą, pavardę, gimimo datą), globos (rūpybos) motyvai, pageidaujamų globoti (rūpintis) vaikų skaičius, jų amžius, lytis, globos (rūpybos) rūšis;
2. pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
3. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 046/a);
4. kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų amžiaus šeimos narių sutikimas, kad šeimoje būtų globojamas (rūpinamas) vaikas (forma pridedama).

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialistai, gavę šiuos dokumentus, per 5 darbo dienas juos išnagrinėja bei persiunčia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniam skyriui (toliau – Tarnyba). Tarnyba nustatyta tvarka surenka kitą informaciją apie pareiškėją(-jus) ir per 20 kalendorinių dienų parengia jo/jų pradinį įvertinimą. Asmenys, gavę teigiamą pradinį įvertinimą, siunčiami į Globos centrų organizuojamus globėjų (rūpintojų) mokymus.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama.